Handelingen

Rotterdam, Hoflaan 1 - Hoflaankerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hoflaankerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Rotterdam-Kralingen I.W.
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Hoflaan 1
Postcode: 3062AE
Jaar ingebruikname: 1842
Architect: Roodenburg, A.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32912
Sonneveld-index: 02977


Geschiedenis

Belangrijke neoclassicistische kerk met toren in de oostelijke wijk Kralingen.

Orgels

Het Witte-orgel, waarvan in het bericht hierboven sprake is, krijgt in 1911 een nieuwe bestemming in de Noorderkerk te Vlaardingen, en in 1990 in de aula van de begraafplaats Holy aldaar.

Standaart-orgel

In 1911 bouwt de firma A. Standaart (Rotterdam) in de Hoflaankerk een nieuw pneumatisch orgel.

Van Vulpen-orgel

Het Standaart-orgel wordt in 1966 vervangen door een nieuw instrument, gebouwd door de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht).

Monumentomschrijving Rijksdienst

Neoclassicistisch kerkgebouw uit 1841, architect A. Roodenburg. Zaalkerk met rondboogvensters en een koofplafond met steekkappen. Geleding van de wanden door Jonische pilasters. Neoklassiek zuilenfront met fronton, waarboven houten klokkentoren met open koepeltje.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 November 1857.

De dag van gisteren, was voor de gemeente Kralingen een ware feestdag. Wat zij zoo lang had gewenscht, doch tot voor weinige maanden niet mogt vervuld zien, dat zag zij op dien dag tot stand gebragt. Het orgel door de firma J. Bätz & Co., te Utrecht, en wel door den chef dier firma den heer C.G.F. Witte, vervaardigd, uit vrijwillige bijdragen door de gemeente en andere belangstellende vrienden, buiten haar, te zamengebragt, aangekocht, werd door haren leeraar ds. A.H.C. van Senus op de meest plegtige wijze aan de dienst der Allerhoogste toegewijd, naar aanleiding van Job XXI vs. 12 het tweede gedeelte.

Was zijn eerw. door eene commissie van kerkvoogden en notabelen, bestaande uit de heeren H. Lambert, G. van Sillevolt, A.W. Hoos, P.B. de Ridder, E van Vliet, M.D. Burkens en G.H. Lambert, van zijne woning afgehaald en naar den predikstoel geleid en vond hij in het bedehuis eene ontelbare en aanzienlijke schare verzameld, die vurig verlangden het geluid des orgels te hooren, aan die begeerte werd spoedig voldaan. Na eerst zonder orgel de gemeente een lied te hebben doen aanheffen, waarin zij hare ingenomenheid met de openbare godsdienstoefening betuigde, werd terstond, na het dankgebed waarin het orgel aan Gods zorgende liefde was opgedragen, na een eenigzints breed voorspel, het 10 vs. van ps. 68 gezongen, terwijl de op het feest toepasselijke rede door gepaste zangen werd afgewisseld.

Hierop werd de geheele plegtigheid - met gepaste toespraken, aan heeren kerkvoogden en notabelen, in het bijzonder aan de commissie belast met de regeling van al wat de daarsteliing van het orgel betreft; aan collectanten die voor de goede orde hadden gezorgd; aan de heeren Bremer Sen. en van Heukelum van Rotterdam, die het kerkbestuur zoo bereidwillig en belangeloos hadden ten dienste gestaan, aan den heer Witte, aan wien zich de gemeente ten hoogste verpligt gevoelt; aan den heer P.G.A. de Waal, den organist die op zulk eene uitnemende wijze bij deze gelegenheid zijne talenten heeft ten toon gespreid; en aan allen die van elders dit werk hielpen tot stand brengen, en ten laatste aan de gemeente die zooveel ingenomenheid met dit werk had aan den dag gelegd, — besloten met het 96ste gezang. Werd dit feest in dit jaargetijde met heerlijk weder begunstigd en werd daardoor niet weinig de belangstelling bij allen aangewakkerd, lang zal deze feestdag, vooral bij de gemeente, in zegenend aandenken worden gehouden, te meer, omdat voornoemde commissie allen die daartoe lust gevoelden, de gelegenheid aanbood, om door de voortreffelijke uitvoering van eenige muzykstukken door den organist der gemeente, aan den avond van dien dag te doen hooren welk een voortreffelijk werk haar de heer Witte geleverd had.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur