Handelingen

Huizen, Brede Englaan 28 - Nieuwe Kerk

Uit Reliwiki

Versie door JvN (Overleg | bijdragen) op 30 apr 2021 om 13:41 (aanvulling)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nieuwe Kerk
Genootschap: PKNH Hervormde gemeente Huizen
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Huizen
Plaats: Huizen
Adres: Brede Englaan 28
Postcode: 1272GS
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Hoogevest, G. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Belangrijke interbellumkerk met toren. Renovatie 1993.

  • Deze kerk en toren doen in vele opzichten denken aan de 2 jaar later gebouwde veel grotere Julianakerk in Den Haag, ook naar ontwerp van architect Van Hoogevest.
  • 2020 - De kerk heeft dienstgedaan als noodhospitaal tijdens de coronacrisis. De kerk stond leeg.

Orgel

Het orgel is in 1925 gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam). In 1994 restaureert de firma Pels & Van Leeuwen ('s-Hertogenbosch) het onder advies van Hans van der Harst. Bij deze werkzaamheden wordt de Mixtuur gewijzigd in een Mixtuur-Cornet en wordt de Dolce 4' van het Zwelwerk vervangen door een Openfluit 4'. In 1999 breidt Pels & Van Leeuwen het uit met een Basson 16'.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Bourdon 16' - Prestant 8' - Cello 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Mixtuur-Cornet 2' 4 sterk - Trompet 8'.
  • Zwelwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Gamba 8' - Vox céleste 8', vanaf c - Openfluit 4' (1994) - Woudfluit 2' - Basson-Hobo 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Bourdon 16' (transm.) - Octaafbas 8' - Basson 16' (1999).
  • Koppelingen: P + I / P + Super I / P + II / I + II / I + Sub II / I + Super II.
  • Speelhulpen: Vrije combinatie - Vaste combinaties.

Elektro-pneumatische kegelladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

In de media

Uit Het Vaderland, 21 Februari 1933.

KERKDIENST TE HUIZEN VERSTOORD. Ds. J.C.P. Poldervaart bedreigd.

In de Nieuwe Kerk der Ned. Hervormde Gemeente te Huizen, waar ds. J.C.P. Poldervaart van Naarden Zondagnamiddag een vacaturebeurt vervulde, is het tot wanordelijkheden gekomen en tot verstoring der godsdienstoefening.

In verband daarmede heeft het Hbld. een onderhoud gehad met ds. Poldervaart, waarin deze vrijzinnige predikant vertelde van zijn wedervaren en van het "heidensch optreden", dat hij meegemaakt heeft in de stijl-orthodoxe gemeente te Huizen.

Tot goed begrip van het gebeurde, zei ds. Poldervaart, was bet noodig te vermelden, dat vóór zijn optreden te Naarden, het in dezen ring de gewoonte was, dat de vrijzinnige predikanten bij vacaturediensten in orthodoxe gemeenten hun beurten afstonden. Hoewel dit ook hem verzocht was, dacht ds. Poldervaart er niet aan die gewoonte te volgen. Daartegen kwam zijn principieel en geestelijk inzicht in verzet. Dit liet niet toe ruimte te laten voor de gevolgtrekking, dat hij zijn opdracht als minderwaardig beschouwde. Trouwens, overal zijn groepen voor wie de vrijzinnige prediking iets zegt en die haar gaarne hooren, waarvan ds Poldervaart na zijn preekbeurten in orthodoxe gemeenten als 's-Graveland, Muiden, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Bussum en zelfs te Huizen, telkens verrassende bewijzen ontvangen heeft. Onaangenaamheden waren hem tot dusver niet overkomen, overal werd hij behoorlijk ontvangen. Alleen in Juli van het vorige jaar beklom te Huizen tijdens den tusschenzang een ouderling den kansel om hem te bestraffen voor het gebruik van "Heer" in plaats van „Heere". Na een kort theologisch dispuut deinsde de man af, toen hem de consequentie van een verstoring der godsdienstoefening onder het oog werd gebracht

Wegens de nog niet vervulde, onlangs gestichte derde predikantsptaats te Huizen was het Zondagnamiddag de beurt aan ds. Poldervaart om in de Nieuwe Kerk op te treden. Hem hadden reeds in den loop der vorige week waarschuwingen bereikt, dat er iets broeide. En reeds toen hij per auto Huizen binnen reed zag hij dit bewaarheid in de nieuwsgierig toekijkende, naar de oude kerk, waar tegelijkertijd dienst was, stroomende menigte.

In de kerkeraadskamer weigerde de diaken ds. Poldervaart de hand; de ouderling deed minder vijandig, maar gaf hem te verstaan, dat hij onwelkom was.

In het kerkruim ontbraken „de witte kappen" der vrouwen in Huizer dracht, die anders steeds het middenvak vullen. De galerijen aan de eene zijde waren dicht bezet met opgeschoten jongens en kinderen, op die aan den anderen kant zaten betrekkelijk weinigen. Voor de beide ingangen stonden groepen jongens en mannen. Tijdens den voorzang en 't gebed bleef het nog tamelijk rustig, maar toen ds. Poldervaart een psalm had opgegeven, ontstond een helsch kabaal. Onder gejoel en geschreeuw verliet de jeugd de galerijen, de groepen bij de ingangen gingen rumoerig te keer.

Ds. Poldervaart heeft daarna zijn felle afkeuring uitgesproken tegen dit optreden in een huis des gebeds; hij heeft gedreigd met maatregelen tegen deze georganiseerde verstoring der godsdienstoefening, alvorens hij aanving zijn preek over de gelijkenis der talenten uit te spreken. De ouderling is nog opgestaan om mede de orde te handhaven.

Ds. Poldervaart heeft geen provoceerende preek gehouden, zei hij, geen geschilpunten aangeroerd, maar telkens werd hij onderbroken door tierend de kerkruimte binnenhollende jongelieden, tot eindelijk ook dat bedaarde en met de 50 of 60 rustige kerkgangers de dienst verder ongestoord tot een einde kon worden gebracht.

Een joelende troep jongens stond achter de kerk bij de auto ds. Poldervaart op te wachten. Men had 't gemunt op beschadiging van den wagen; de koster had dezen echter tijdens den dienst bewaakt, en bij ds. Poldervaarts komst stond ook een hem vergezellende dame de auto tegen de opdringende jeugd te beschermen. Waarschijnlijk heeft het kalm en onbevreesd optreden van ds Poldervaart persoonlijk molest voorkomen. Een jongen liep zijn auto nog met een stok dreigend achterna, maar droop af toen de predikant zijn wagen tot stilstand bracht.

Het blad vroeg ds. Poldervaart of geen politie bij dit schandelijk optreden had ingegrepen. Hij had geen politie-agent gezien, ofschoon bij de overheid stellig bekend moest zijn geweest dat wanordelijkheden waren te wachten, want het gerucht daarvan was reeds te voren in Naarden doorgedrongen. De verstoring was allerminst spontaan, meende hij, maar leek wel georganiseerd. Van een aanklacht bij de politie had ds. Poldervaart afgezien: wel zou hij het gebeurde bij de classis aanhangig maken. En voor de toekomst zou ds. Poldervaart zijn maatregelen weten te treffen door een beroep te doen op de rijkspolitie om bij een volgend optreden te Huizen de orde te handhaven. Hij liet zich niet afschrikken zijn plicht te doen. Na den dienst had de ouderling hem verzekerd het gebeurde te rapporteeren.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur