Handelingen

Hilversum, Tesselschadelaan 17 - Tesselschadekerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(kaart hersteld)
k
 
Regel 45: Regel 45:
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
 
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming:
 
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | woningen
+
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | inbouw woningen
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
 
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Monument status:
 
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Monument status:

Huidige versie van 26 nov 2021 om 11:44


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Tesselschadekerk
Genootschap: Nederlandse Protestantenbond
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Hilversum
Plaats: Hilversum
Adres: Tesselschadelaan 15-17
Postcode: 1217LG
Inventarisatienummer: 05660
Jaar ingebruikname: 1928
Architect: Bakker, B.H.
Huidige bestemming: inbouw woningen
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Belangrijke interbellumkerk met toren, in gebruik geweest door de Nederlandse Protestantenbond (NPB), alsmede door de Vereniging Vrijzinnig Hervormden (VVH) en de Remonstrantse Broederschap (RB). Zaalkerk met dwarsbeuk en terzijde staande toren met zadeldak, gebouwd in een expressionistische stijl, verwant aan de Amsterdamse School. Inwendig overdekt door een houten tongewelf. Meubilair en beglazing dateren uit de bouwtijd. Buiten gebruik als kerk in 1998, waarna geruime tijd met sloop bedreigd. Sindsdien houden de NPB, VVH en RB gezamenlijk al hun bijeenkomsten in "De Kapel" aan de 's-Gravelandseweg. De Tesselschadekerk is in 2005 gekocht door de familie Olah en ontwikkeld voor bewoning. In maart 2009 is het gebouw gesplitst om er drie volwaardige woningen in te maken. Hiermee blijft het monumentale kerkgebouw behouden.

Orgel

Er is geen orgel meer aanwezig.

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 September 1927.

Gisterenmiddag is op plechtige wijze te Hilversum een gedenksteen geplaatst in de in aanbouw zijnde kerk van de afdeeling Hilversum van den Ned. Protestantenbond.

Dr. G. Blokhuys, de voorzitter, heette de talrijke aanwezigen welkom. Het verwonderde spreker niet dat zoovelen waren opgekomen om met blijdschap te getuigen bij deze kerk, een bolwerk van vrije vroomheid. Gaarne had het bestuur de leden opgeroepen bij de eerste steenlegging, doch door omstandigheden is dit niet geschied. Dit gebouw mocht echter niet voltooid worden zonder dat een symbolische handeling had plaats gehad. De predikant van de afdeeling, ds. G. van Duyl [[1]], gewaagde van de groote dankbaarheid, die hem, het bestuur en de leden vervulden, omdat de rijzende kerk reeds een schoone gelofte inhoudt. Dankbaarheid was er in spreker jegens God, Die het — aldus spr. — ons gegeven heeft te bouwen voor de verheerlijking van Zijn naam. Want voor Hem is het dat dit gebouw verrijst opdat hier klinken moge de boodschap van eeuwige Liefde en Vadertrouw.

Dankbaarheid — vervolgt spr. — vervult ons, omdat wij een eigen tempel krijgen. In die dankbaarheid ligt een bede. Hier, in Hilversum, zijn de velden wit om te oogsten. Het gaat steeds in de stijgende lijn. Daarom bidt spr. dat dit gebouw moge medewerken tot den bouw van het onzichtbare rijk van Waarheid en Liefde. Spreker dankt daarna de vele vrienden, die geleid zijn geworden door dezelfde ideëele gedachten, en die het bouwen van deze kerk mogelijk hebben gemaakt.

Daarna dankt spreker de architecten B.H. Bakker en Zoon, wien hij bij den bouw groote vastberadenheid en kracht toewenscht om hun doel te hereiken, voorts allen, die zulk een belangrijke functie vervullen bij de oprichting van dit gebouw. Dan gaat spreker over tot de eigenlijke plechtigheid, het doen dalen tusschen de steenen van een oorkonde. Spreker zet daarvan de bvteekenis uiteen. Deze oorkonde luidt: „Op den 21en September van het jaar 1927 werd een gedenksteen geplaatst ter gelegenheid van den bouw dezer kerk voor de afdeeling Hilversum van den Nederlandschen Protestantenbond door ds. G. van Duyl in tegenwoordigheid van het bestuur en vele leden" en is onderteekend door het bestuur der afdeeling, de architecten en den opzichter. Dr. G. Blokhuys dankte daarna ds. van Duyl voor het leiden der plechtigheid. Daarvóór had het koor der afdeeling, onder leiding van den heer Kloek gezongen de verzen 1 en 2 van lied 20 uit den bundel van den Protestantenbond en na afloop zong het uit lied 126 de verzen 4 en 5. De heer D.H. Wicherson, voorz. van de afd. Steenwijk van den Ned. Protestantenbond wenschte zijn zusterafdeeling geluk met haar stichting.

Tot slot hebben velen de in aanbouw zijnde kerk bezichtigd, waarvan we nog kunnen melden, dat de lambrizeering is gemaakt van matglazuren Frieschen tandvormsteen. Daarboven is gele Friesche steen aangebracht. De spanten zijn z.g.n. Hetzerspanten, waartusschen een houten plafond van Californisch redwood. De ramen worden voorzien van gebrandschilderd glas in lood. Boven het spreekgestoelte komt het overgebouwde orgel. Die overbouw doet tevens dienst als klankbord. De kerk wordt voorzien van eiken banken.

Afbeeldingen

Exterieur