Handelingen

Groningen, Oosterweg 85 - Oosterkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oosterkerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Groningen
Adres: Oosterweg 85
Postcode: 9724CA
Inventarisatienummer: 00776
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Hoekzema, Groningen
Huidige bestemming: appartementen
Monument status: Geen

Geschiedenis

Gebouwd als Nederlands Hervormde kerk in de wijk Oosterpoort in Groningen in 1924. Zaalkerk in sobere vormen, ontleend aan de nieuwe zakelijkheid. Fronttoren met zadeldak. Buiten gebruik als N.H. Kerk in 1984. Enkele jaren later zijn binnen het kerkgebouw, qua exterieur nog redelijk intact, met behoud toren, 22 appartementen ingebouwd. Enkele ramen zijn bewaard gebleven.

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 September 1924.

Men meldt ons uit Groningen: Dertig jaar geleden is hier door eenige vooraanstaande personen in de Ned. Herv. Gemeente een vereeniging opgericht voor den bouw van een kerk in het Oosten der stad. Het eerste bestuur bestond uit wijlen de heeren : dr. S.D. van Veen, dr. C. Wildeboer, dr. E.F. Kruyff, B. Noordhoff en L. Bouwman. Het tegenwoordig bestuur bestaat uit de heeren : ds. A.W. de Visser, prof.dr. L.H.K. Bleeker, H.D. Singer, Th. Kiers en prof.dr. W.J. Aalders. Den 6den September 1923 werd de eerste steen gelegd door mej. Th. Singer en gisteravond is de nieuwe kerk ingewijd. Zij is geworden, wat de initiatiefnemers van voor 30 jaar hebben bedoeld: een Groninger dorpskerk in een stad, zich aanpassend aan de omgeving van lage huizen. Zij is verrezen op een terrein aan het einde van den Oosterweg, onmiddellijk bij den spoorweg Groningen-Holland. Bij den bouw en de inrichting der kerk is groote eenvoud en soberheid betracht. Intusschen doen de gewelven en de ramen van kathedraalglas in teere tinten aangenaam aan en de steensoort — Friesche handvorm — geeft aan het interieur iets gezelligs. Het koor is zoo ingericht, dat aan de Avondmaalplechtigheid door een vrij groot getal personen kan worden deelgenomen, niet, zooals men veelal ziet, in een achterafje, maar als 't ware in 't centrum der kerk. Zij is, buiten het koor, 27 1/2 M. diep, 17 M. breed en ruim 21 M. hoog. Het gewelf oven het koor is 9 M. hoog, de andere gewelven hebben een hoogte van 12 M. Er zijn 746 zitplaatsen gelijkvloers en 135 op de gaanderij. De toren is ruim 34 M. hoog. Er is centrale verwarming en electrische verlichting. Een kerkorgel ontbreekt nog; voorloopig redt men zich met een huisorgel. De kerk is gebouwd door den architect Hoekzema te Groningen. Zooals gezegd heeft de inwijding gisteravond plaats gehad met medewerking van het kerkelijk zangkoor. Het woord is gevoerd door ds. de Visser, ds. Coolsma en ds. Roose. Het kerkgebouw was geheel gevuld. Naast de kerk staat een gebouw, waar ds. Coolsma Bijbellezingen zal houden. Er zijn lokalen die voor onderscheidene doeleinden kunnen worden gebruikt. Ook de kosterswoning is er in ondergebracht.

Afbeeldingen