Handelingen

Emmer-Compascuum, Hoofdkanaal OZ 83 - Willehadus

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Emmen
Plaats : Emmer-Compascuum
Adres : Kloosterweg 2
Provincie : Drenthe
Jaar ingebruikname : 1889
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk : Willehadus
Architect : Riele G. ter
Monument-status:


Geschiedenis

Munsterscheveld.

gesloopt in 1924 voor nieuwbouw

Uit De Tijd, 8 Augustus 1889.

Z.D.H. de aartsbisschop van Utrecht heeft tegen Zondag 11 Augustus een collecte uitgeschreven, te houden in alle kerken en openbare kapellen van het aartsbisdom voor den bouw van een kerk in het Munstersche Veld.

In de veenstreken, tusschen Compascuum en Ter Apel, te Munstersche Veld, nabij de pruisische grens, zegt de aartsbisschop in zijn herderlijk schrijven, hetwelk ll. Zondag in de kerken van het aartsbisdom werd voorgelezen, heeft zich langzamerhand een katholieke bevolking gevestigd, wier geestelijke belangen, wegens verren afstand van een kerk, niet langer naar behooren kunnen worden behartigd.

Overtuigd dat, zoo ergens, daar vooral door het gemis van een kerkgebouw, moet worden geleden, rekenden Wij Ons, overeenkomstig de bede van die bevolking, verplicht, ter voorziening in de bestaande behoefte maatregelen te beramen, en hebben Wij mitsdien onderzocht, hoeveel men bij onderlinge samenwerking zou kunnen bijdragen voor den eventueelen bouw van een kerk.

Op dat beroep is door gezegde geloovigen bereidwillig geantwoord met het doen van een inteekening, hoog te waardeeren als blijk van godsdienstige gezindheid, doch van een wel beperkt bedrag, immers grootendeels bestaande uit het offer van weinig bemiddelden, uit den penning van gezinnen, die zelven hulpbehoevend moeten heeten. Het was een uiting van goeden wil, een toezegging naar vermogen, doch waarbij des te meer in het licht is gekomen: do vereischte middelen voor den bouw ontbreken bjjna geheel en al en zullen, gelijk te voorzien is, blijven ontbreken, zoo niet altijd, ten minste nog veel jaren lang, weshalve niet dan met hulpmiddelen van elders aan de uitvoering van het werk te denken is.

Afbeeldingen

ExterieurAlgemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Emmen
Plaats : Emmer-Compascuum
Adres : Kloosterweg 2
Provincie : Drenthe
Jaar ingebruikname : 1924
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Willehadus
Architect : Kroes, H.
Monument-status: Rijksmonument
Registratienummer : 13957


Geschiedenis

verving oudere kerk

Driebeukige kerk, gebouwd in een sober expressionistische trant. De zijbeuken hebben puntgevels met steekkappen. Terzijde staande toren met spits, aan de zijde van het kanaal. Het interieur is voorzien van een flauw hellend cassettenplafond over het middenschip; de constructieve onderdelen, zoals pijlers en bogen, zijn in schoonmetselwerk uitgevoerd. De wanden zijn gepleisterd. In de jaren 1989 tot 2004 is de kerk gerestaureerd. Begin juni 2004 is de kerk met veel festiviteiten opnieuw in gebruik genomen. (52-04)


Rooms Katholieke kerk "H. Willehadus" gebouwd in 1923 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Willehadusparochie (voorzitter pastoor J.H. Smeenk) daartoe gemachtigd door de bisschop van het bisdom Utrecht, naar ontwerp van architect Herman Kroes, op de funderingen van een vroegere kerk. De vormentaal is verwant aan werk van Jan Stuyt. Driebeukige kruiskerk met drie traveeën en rondgesloten priesterkoor. Neogotisch. De kerk is gedeeltelijk gerestaureerd; de dakvlakken, behoudens die van de toren, zijn voorzien van een nieuwe leibedekking. De glas-in-lood-ramen van de kerk met uitzondering van de toren zijn geheel gerestaureerd. Houten tongewelf in de zijbeuken, decoratief beschilderd. Cassettenplafond in het schip.

Eenvoudig orgel (unit systeem, type "Crescendo"), gebouwd in 1959 door fa. Verschueren te Heythuysen. De Groninger architect H.J. Bakx heeft de van 1959 daterende bidkapel ontworpen.

Afbeeldingen

ExterieurInterieur