Handelingen

Amsterdam, De Wittenkade 111 - Nassaukerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nassaukerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: De Wittenkade 111
Postcode: 1052AA
Sonneveld-index: 04777
Jaar ingebruikname: 1926
Architect: Krijgsman, H.G., Zeist
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde kerk in de Staatsliedenbuurt. Zeer belangrijke interbellumkerk met vele architectonisch interessante details. Kruisvormige kerk, gebouwd in 1925-1926 volgens het principe van de "centraalbouw" naar een ontwerp van architect Krijgsman. De grote kap bestaat uit een met hout afgetimmerd stalen frame. Op de kruising een aardig vieringtorentje, met koper bedekt, en met uurwerk.

Verlichting

De in het midden van de kerkruimte hangende grote houten kroon met elektrische verlichting symboliseert de doornenkroon die op het hoofd van Jezus Christus werd geplaatst.

Orgel

Het orgel is in 1930 gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam) achter het front dat J. de Koff (Utrecht) reeds in 1927 geplaatst had. In 1974 herstelt de firma Adema's Kerkorgelbouw (Hubert Schreurs) te Amsterdam de eerder door J. Vlaanderen Oldenzeel gewijzigde dispositie. In 2002 restaureert R. Nagelkerke het orgel. Hij reconstrueert de oorspronkelijke dispositie met pijpwerk dat elders beschikbaar kwam uit enkele afgebroken orgels, o.a. uit de in 2000 buiten gebruik gestelde Pniëlkerk.

  • Officiële heringebruikname van het gerestaureerde orgel op zaterdag 24 november 2018.
  • (Meer info:Orgeldatabase)

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 April 1923.

De commissie van bestuur der Gereformeerde Kerk van Amsterdam heeft tot B. en W. het verzoek gericht, van de gemeente in voortdurende erfpacht te mogen bekomen het terrein, gelegen aan de De Wittenstraat, de Korte Nassaustraat en de De Wittenkade, groot ongeveer 1075 M 2., tegen de pachtsom van f 2.20 per M 2 per jaar, verhoogd met 7 pct. Het ligt in de bedoeling, op het terrein te stichten een kerkgebouw en twee perceelen, elk bevattende dienstvertrekken met drie afzonderlijke bovenwoningen. B. en W. stellen den raad voor hen te machtigen, tot de uitgifte in erfpacht over te gaan.

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 Juni 1926.

Men meldt ons uit Amsterdam: Gisterenavond heeft plaats gehad de plechtige ingebruikneming van de Nassaukerk, het nieuwe kerkgebouw der gereformeerde kerk van groot-Amsterdam, dat gebouwd is op een terrein begrensd door de de Wittenkade, de Korte Nassaustraat en de Wittenstraat. Het kerkgebouw, dat gebouwd is naar het bij de prijsvraag bekroonde ontwerp van den architect H.G. Krijgsman uit Zeist, bevat ongeveer 950 zitplaatsen, waarvan 600 in het ruim en 350 op de gaanderijen langs drie der muren gebouwd. Het grondvlak is een vierkant en het dak is een boogvormig houten gewelf dat gedragen wordt door eveneens boogvormige ijzeren kapspanten. Vóór den muur, aansluitend aan de gelijk met de kerk gebouwde gebouwen, een aan de zijde van de Wittekade en een aan de zijde van de Wittenstraat — in welks gebouwen de dienstruimten zich bevinden — consistoriekamer, catechisatielokaal, kerkeraadskamer en dergelijke en voorts een zestal woningen — bevindt zich het platvorm, dat niet afgescheiden is van het kerkruim en iets hooger gelegen is dan de kerkvloer. Rechts van de treden tusschen podium en ruim is de voorlezersstoel geplaatst, links het doopvont, dat dus een vaste plaats in het kerkgebouw heeft. Op het podium is het spreekgestoelte geplaatst, dat van het platvorm model is. Boven het spreekgestoelte is de orgelgalerij gebouwd, waar later het kerkorgel een plaats zal vinden. Het gebouw ontvangst van drie zijden licht door ramen van kleine afmeting (met gekleurd glas in lood) in welken vorm ook de boogvorm is volgehouden. Het interieur is sober, doch keurig en rustig van toon. De hoofdingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Wittenkade en is in het rustige gevelfront door uitbouw geaccentueerd. Ook aan de Wittenstraat en de Korte Nassaustraat bevinden zich ingangen. De kerk heeft een toren, welks hoogste punt circa 25 meter boven den beganen grond ligt. Deze toren staat midden op het kerkgebouw en er in bevindt een torenuurwerk (door het gemeentebestuur daarin geplaatst) en een luidklok. De bouw van de Nassaukerk heeft ongeveer 15 maanden gevorderd en is werk der aannemers S.H. Verschuur en D. Keuris te Zeist. De ingebruikneming had onder groote belangstelling plaats. Onder de aanwezigen bevonden zich de burgemeester van Amsterdam, de heer W. de Vlugt, de directeur der afdeeling Publieke Werken, de heer J.J. Roovers, en voorts vele predikanten en leden van den kerkeraad en andere kerkelijke colleges der gereformeerde kerk. De voorzitter der commissie van beheer, de heer H.W. Vermeulen, droeg het kerkgebouw namens de commissie aan den kerkeraad over, bracht daarbij de wordingsgeschiedenis van dit kerkgebouw in herinnering en bracht dank aan allen, die tot den bouw hebben medegewerkt, niet het minst aan het gemeentebestuur, dat den grond in erfpacht afstond, aan den architect en de aannemers en aan het damescomité, dat gelden heeft verzameld voor het interieur en het zilveren avondmaalstel. De voorzitter van den kerkeraad, ds. B.A. Knoppers, aanvaardde het gebouw namens den kerkeraad en bracht de commissie van beheer dank voor al haar arbeid en vervolgens sprak nog ds. S.G. de Graaf, de predikant van de wijk, waarin deze kerk is gebouwd, een woord van dank namens de wijkbewoners.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur