Handelingen

,s-Gravenhage, Apeldoornselaan 240 - Theresia van het Kindje Jezus

Uit Reliwiki

Versie door JvN (overleg | bijdragen) op 10 mrt 2024 om 13:10 (correctie)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Theresia van het Kindje Jezus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Apeldoornselaan 240
Postcode: 2573LM
Sonneveld-index: 002173
Jaar ingebruikname: 1931
Architect: Nicolaas Molenaar Jr. (1892-1973) en S.B. van Sante
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

R.K. Kerk St. Theresia van het Kindje Jezus, c.q. St. Theresia van Lisieux, in Den Haag-Zuidwest. Kruisvormige kerk met lage fronttoren op een centraliserende plattegrond in de vorm van een Grieks kruis. Opgezet als zogenaamde volkskerk met brede beuken en grote overspanning. Door de ligging in de zichtas van de Apeldoornselaan fungeert de kerk ter plaatse als landmark. In 2007 aan de eredienst onttrokken. Parochie samengevoegd met de St. Agnes aan de Beeklaan. Bestemming onbekend.

 • Bisdom heeft het voornemen tot sloop genomen. Tijdelijk gehuurd en in gebruik als kringloopwinkel.
 • Begin 2017 (nog) niet gesloopt.
 • Tegen de voorgenomen sloop wordt vanaf 2019 actie gevoerd vanuit de buurt.

In de media

 • Uit Het Vaderland, 10 Juli 1931.

Woensdag zal de nieuwe kerk van St. Theresia van Lisieux, aan de Escamplaan, door den bisschop van Haarlem plechtig worden geconsacreerd. Dit is de 21e r.-k. parochiekerk. Ze is gebouwd door Nico Molenaar Jr.

 • Uit Het Vaderland, 11 Juli 1931.

WIJDING VAN DE KLOK DER KERK DER KLEINE H. TERESIA.

Gisteravond is de klok voor de nieuwe R.K. Kerk op Rustenburg — een geschenk der parochianen aan hun bouwpastoor, den heer Paul Kemper, — door deken van Dam, in tegenwoordigheid van de leden van het kerkbestuur en andere corporatiën, alsmede vele belangstellenden, plechtig gewijd, waarna de deken en pastoor Kemper een korte toespraak hielden.

De nieuwe klok, die den naam van de patrones der parochie (de Kleine H. Teresia) draagt, was achter in het kerkgebouw te midden van groen en palmen opgesteld. Zij zal dezer dagen in den toren worden opgehangen. Gelijk reeds gemeld, heeft de plechtige consecratie der kerk plaats op Woensdag 15 dezer. Dinsdagavond wordt de bisschop van Haarlem, mgr. J.D.J. Aengenent, door de parochianen, na een rondrit door de nieuwe parochie aan het kerkgebouw, plechtig ingehaald. Woensdagmorgen te ongeveer 7 1/2 uur vangen de plechtigheden der kerkconsecratie aan, waarna de bisschop te ongeveer 9 uur de eerste Mis pontificaliter zal opdragen. Den daaropvolgende Zondag wordt pastoor Paul Kemper door den deken in zijn ambt bevestigd.

 • Uit Het Vaderland, 15 Juli 1931.

Plechtige kerkconsecratie op Rustenburg

Voor de katholieken van Rustenburg was het heden een feestdag. Haarlems Bisschop was in hun midden gekomen om de nieuwe kerk, toegewijd aan de H. Theresia van Lisieux, plechtig te consacreeren. Reeds te half acht in den morgen namen de langdurige plechtigheden een aanvang met de inbezitneming van het kerkgebouw door den Bisschop, waarna de zuivering en heiliging van de kerk plaats vonden. Te ongeveer 9 uur konden de honderden wachtenden, die het gure weer getrotseerd hadden om deze plechtigheid bij te wonen, worden binnengelaten, nadat de reliquieën van de H.H. Martelaren van Gorcum en van den H. Urbanus, die even later door den Bisschop in den altaarsteen geplaatst zouden worden, processiegewijze in het kerkgebouw waren binnengebracht. Vervolgens had de wijding van het altaar en de zalving van de 12 kruisen en den altaarsteen plaats. Inmiddels was de ruime kerk tot in de uiterste hoeken volgestroomd. Te ongeveer half elf werd het eerste Misoffer op pontificale wijze door den Bisschop opgedragen. Mgr. Aengenent werd daarbij geassisteerd door kanunnik-deken H.A.Th. van Dam, als presbyter-assistent, pastoor W. Buren van Den Hoorn en pastoor P. Verver van Zwaagdijk, resp. als diaken en sub-diaken. Als troondiakens fungeerden de pastoors Annegarn en F. Karskens. Mede waren aanwezig pastoor F. Lucassen en verschillende kapelaans van aangrenzende parochiën. Het zangkoor der kerk voerde de driestemmige Missa in honorem Sa. Mathilde van Hub. Cuypers uit. Na den dienst richtte de Bisschop het woord tot de aanwezigen, om hun op de beteekenis van de zooëven verrichte plechtigheden te wijzen. Mgr. zeide, dat in het katholieke kerkgebouw doopvont, altaar en biechtstoel spreken van Gods barmhartigheid, welke, naar hij hoopte, rijkelijk zou neerkomen op al degenen, die hier hun gebeden kwamen storten. Voorts dankte de bisschop voor de groote belangstelling, zoowel gisteravond bij zijn ontvangst als heden bewezen. Vervolgens gaf de Bisschop den zegen. Het zangkoor zong hierna nog „O bone Jesu" van Palestrina. Ten slotte verliet de bisschop, omgeven door een stoet van geestelijken, zegenend het kerkgebouw. Hedenavond 8 uur wordt het H. Sacrament in de nieuwe kerk overgebracht. Voorloopig zijn de Diensten op Zondagen te 7 uur en 8.30 uur en te 10 uur de Hoogmis en op werkdagen te 7 en 8 uur.

Katholiek Rustenburg heeft gisteravond den bisschop van Haarlem mgr. J.D.J. Aengenent, die herwaarts was gekomen om de plechtige consecratie der St. Teresiakerk te verrichten, op feestelijke wijze ontvangen. Van kerk en pastorie, alsmede van eenige huizen in den omtrek, wapperde de driekleur. Tegen acht uur arriveerde de bisschop, vergezeld van zijn secretaris den heer van der Tuijn, den pastoor Paul Kemper, den architect Nic. Molenaar Jr. en de leden van het kerkbestuur en het feestcomité. Een talrijke schare, die zich voor de pastorie opgesteld had, juichte mgr. toe, terwijl een meisje een bouquet aanbood. Mgr. dankte vriendelijk voor deze spontane ontvangst. Nadat de aanwezigen waren voorgesteld richtte de voorzitter van hit huldeblijkcomité. de heer A. König, eenige woorden tot pastoor Kemper, waarbij hem het geschenk der nieuwe parochie, de dezer dagen gewijde kerkklok, werd aangeboden. De heer A.E. König bood met eenige toepasselijke woorden een gedenkalbum aan. De bisschop betuigde zijn groote tevredenheid met de hartelijke ontvangst van de bewoners dezer wijk.

 • Uit www.gemeentedenhaag.nl, juli 2016

Sloop Theresiakerk en nieuwbouw Gepubliceerd: 07 juli 2016; Laatste wijziging: 19 juli 2016. De gemeente heeft omwonenden van de Theresiakerk een brief gestuurd over een nieuwbouwplan voor de locatie waar nu de Theresiakerk staat. Het Bisdom Rotterdam, eigenaar van de kerk en de aanpalende gebouwen, heeft de grond verkocht aan Kavel Vastgoed. Kavel Vastgoed wil op deze plek een woontoren bouwen met 16 sociale koopwoningen, een supermarkt op de begane grond en een parkeerdek voor 72 auto's.

Aanpassingen

Het bedrijf heeft hierover onder meer met de bewonersorganisatie en ondernemers gesproken. Naar aanleiding daarvan is het bouwplan op een aantal punten aangepast:

 • de woontoren wordt lager dan de huidige kerktoren
 • de architectuur sluit beter aan bij de stijl van de omgeving: De Nieuw Haagse School
 • de woontoren krijgt de naam Theresiatoren, als verwijzing naar Theresia van Lisieux, de naamgever van de kerk
 • de gedenksteen voor de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog krijgt een plaats
 • in de vorm van kunst kunnen herinneringen aan de kerk behouden blijven.

Rol van de gemeente

Bij een leegstaand kerkgebouw kijkt de gemeente of:

 •   een andere geloofsgemeenschap op zoek is naar een ruimte voor gebed. Hiervoor trekt de gemeente een periode van 2 jaar uit.
 • als zich geen geloofsgemeenschap meldt of de ruimte niet kan betalen, het gebouw geschikt is voor andere functies. Ook hier neemt de gemeente 2 jaar voor.
 • het om een rijks- of gemeente-monument gaat.
 • of de plek geschikt is voor woningbouw.

De gemeente heeft naar al deze punten gekeken en geconcludeerd dat de kerk gesloopt kan worden om ruimte te maken voor nieuwbouw. Voorwaarden Aan de ontwikkeling van Kavel Vastgoed worden wel voorwaarden gesteld. Zo kijkt de gemeente of de buurt betrokken wordt bij de planvorming en of de architectuur aansluit bij de omgeving. Als dit allemaal het geval is, is de gemeente bereid de bestemming voor het plangebied te wijzigen. In dit geval zou de bestemming gewijzigd moeten worden van kerk (maatschappelijk) naar wonen en commerciële voorzieningen, zoals een supermarkt. De gemeenteraad beslist hierover.  

Omgevingsvergunning, procedure

Kavel Vastgoed heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De gemeente heeft deze nog niet in behandeling genomen. Voor de beoordeling van het plan heeft de gemeente 6 maanden de tijd. Dit betekent dat eind 2016/begin 2017 de gemeente een uitspraak doet over de omgevingsverguningsaanvraag. Als de gemeente het plan goedkeurt, maakt de gemeente dit bekent door het plan ter inzage te leggen. Dit is het moment voor bewoners om een reactie op het plan in te dienen. Na behandeling van de reacties (zienswijzen) zal de gemeente opnieuw een besluit nemen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur