Handelingen

Zaandam, Langestraat 65-67 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nieuw-Apostolische Kerk
Genootschap: Nieuw Apostolische Kerk in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Zaandam
Adres: Langestraat 65-67
Postcode: 1506XE
Inventarisatienummer: 15141 06291
Jaar ingebruikname: 1907
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen


Geschiedenis

Verbouwde woningen.

In 1907 verbouwd tot kerkgebouw en in gebruik als Nieuw Apostolische Kerk. Vanaf 1954 in gebruik bij de Gereformeerde Gemeente Zaandam. (gesticht in 1938).

De kerkzaal met 150 zitplaatsen bevond zich achter de rechtergevel (huisnr. 67) van de twee oude woonhuizen. Qua voorgevel wel herkenbaar als (voormalige) kerk.

Na de sluiting van deze kerk, eind november 2012, is het orgel door een gepensioneerde medewerker van Flentrop Kerkorgelbouw gedemonteerd.

Het is in 2013 geplaatst in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Amsterdam-Noord. Het daar toen aanwezige orgel is eerst verwijderd.

  • Najaar 2016 is dit dubbele pand verbouwd tot woningen. Voorgevels niet meer herkenbaar als voormalig kerkgebouw.

In de media

  • Uit: De Saambinder 26-05-1977 d.d.

Verslag ingebruikname kerkgebouw met bijgebouwen van de Ger. Gemeente te Zaandam.

Na een lange reeks van jaren waarin plannen gemaakt en uitgewerkt werden; voor wat be­treft het kerkgebouw door de eigen gemeenteleden, en de nieuwe bijgebouwen door een aannemersbedrijf, onder de bekwame leiding van architect dhr. J. Valk uit Soestdijk, was het donderdag 12 mei jl. zover dat één en ander officieel in gebruik genomen kon worden.

Ouderling H. Roepert opende deze gemeenteavond en bepaalde de aanwezigen bij het grote voorrecht dat we nu met aller inzet, een waardig kerkgebouw mogen bezitten waarin ons de gelegenheid geboden wordt om ons op gezette tijden af te zonderen onder het geopende Woord des Heeren.

Dat we met de weldaden in de Weldoener mogen eindigen. Die harten heeft geneigd tot milddadigheid en krachten verleende' om te arbeiden ter realisering van de gemaakte plannen. Boven alles en in de eerste plaats, dat het verkeren onder het geopende Woord, middel mag zijn tot de bouw van die geestelijke tempel, waarvoor de Heere uitsluitend naar Zijn wil en welbehagen de „bouwstenen" verkozen heeft en aan deze zijde vormt tot levende stenen, die naar Zijn gemaakt bestek in alle eeuwigheid zal verrijzen.

Na het zingen van Psalm 84 : 1 en 5 werd een terugblik gegeven óp de jaren van plannen maken, van bouwen, van activiteiten om het geld, nodig voor de bouw bijeen te verzamelen. Zonder uitzondering heeft elk gemeentelid, een ieder in het zijne en een ieder op zijn eigen wijze „bouwstenen" aangereikt die samengevoegd zijn tot dit prachtige resultaat. Alle gemeenteleden worden dan ook bedankt en ontvangen als blijk van waardering een boekwerkje over het leven van wijlen Ds. van Dam.

Bijzonder de architect dhr. J. Valk wordt hartelijk bedankt daar hij geheel belangeloos vorm gegeven heeft aan het gehele project. Nadat de praeses ouderling D. Beunder tenslotte een korte terugblik gaf over de beginperiode van de gemeente, werd geëindigd met het zingen van Psalm 122 : 1 en dankgebed.

Uit: 'Reformatorisch Dagblad d.d. 30 november 2012.

In de gereformeerde gemeente te Zaandam werd woensdagavond 28 november 2012 de laatste dienst gehouden. De gereformeerde gemeente van Zaandam gaat samen met die van Amsterdam.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur