Handelingen

Weerselo, Legtenbergerstraat - Remigius (1837 - 1965)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Remigius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Dinkelland
Plaats: Weerselo
Adres: Legtenbergerstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 10661
Jaar ingebruikname: 1837
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Neoclassicistische kerk met toren.

Gesloopt in 1965 voor nieuwbouw.

In de media

Uit Algemeen Handelsblad, 23 Mei 1837.

Men meldt uit WEERSELO dd. 15 Mei: Nadat door de vaderlijke goedheid onzes geëerbiedigden Konings en eene zeer ruime bijdrage uit de kas dezer Provincie, het Kerkbestuur der R.C. Gemeente alhier in staat was gesteld een geheel nieuw Kerkgebouw en Pastoors-woning te doen bouwen, hadden wij op den 23sten der vorige maand het onuitsprekelijk genoegen, de inwijding bij te wonen van ons nieuw orgel, hetwelk wij aan de milddadigheid en ware Godsdienstzin van den Landman Kuypers en vrouw te danken hebben, en aan wien bij deze onze erkentelijkheid openlijk wordt toegebragt. Zoo als wij ook niet kunnen nalaten onzen dank te betuigen aan de weduwe Quellhorst te Oldenzaal, door wier voorzoon den Heer Naber, Orgelmaker te Deventer, en haren, bij haar inwonenden Neef, W. Quellhorst, dit schoone werk, dat ons, bij onze Godsdienstoefeningen, tot zulk eene groote stichting strekt, en dat door deskundigen zeer wordt geprezen, vervaardigd is.

Afbeeldingen