Handelingen

Utrecht, Rijnlaan - Julianakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Julianakerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Rijnlaan
Postcode:
Inventarisatienummer: 04308
Jaar ingebruikname: 1931
Architect: Jan Dullaart, Hilversum
Huidige bestemming: gesloopt


Geschiedenis

Voormalige Nederlands Hervormde Julianakerk, gebouwd in 1931 voor de Utrechtse Rivierenwijk.

Interessante zaalkerk met dakruiter in sobere zakelijk-expressionistische vormen. Gesloopt in 1983.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 9 mei 1931.

OPENING JULIANAKERK TE UTRECHT. Prinses Juliana woont de plechtigheid bij.

Gisterenavond is, zooals kort gemeld, te Utrecht de nieuwe kerk der Ned. Hervormde Gemeente aan het einde der Rijnlaan, de Julianakerk, plechtig in gebruik genomen. Het kerkgebouw was te klein om alle belangstellenden te bevatten. Om half acht werd begonnen met klokgebeier. Even acht uur kwam Prinses Juliana, begeleid door den president-kerkvoogd, baron Röell, het kerkgebouw binnen. Onder de vele autoriteiten werden opgemerkt de commissaris der Koningin 's Jacob eu mevrouw, de burgemeester van Utrecht dr. J.P. Fockema Andreae, de gemeentesecretaris dr. J. de Lange, graaf van Lynden van Sandenburg met mevrouw, het ministerie van Predikanten en verschillende kerkelijke Colleges. Dr. J. P. Beerents, voorzitter van den kerkeraad. sprak het votum uit, waarna de Gemeente zong psalm 100 : 1, 3. Dr. Beerents ging daarna voor in het gebed. De Chr. Zangvereeniging Maranatba zong vervolgens de Vesper, waarop de president-kerkvoogd, baron Röell, een toespraak hield, waarin hij dank bracht aan Prinses Juliana voor haar aanwezigheid en haar toestemming om aan het nieuwe kerk» gebouw haar naam te geven. Voorts bracht hij dank aan den commissaris der Koningin en verdere autoriteiten voor hun aanwezigheld en sprak een woord van hulde en dank aan dr. Barger, die van 1908 tot voor kort in deze wijk heeft gearbeid voor het geven van den stoot tot vestiging van een kerk in deze wijk door de oprichting van de Vaartkerk, het kleine kerkje dat thans buiten gebruik is gesteld, en ten slotte aan allen die bijgedragen hebben tot de totstandkoming van dit fraaie Godshuis, waarvoor zoo velen, hebben geofferd, de met aardsche goederen gezegenden, maar ook het penningske der weduwe. Ten slotte bracht spreker nogmaals dank aan ds. Barger voor al hetgeen hij deed aan de totstandkoming van de Julianakerk, waardoor zijn naam altijd met eere daaraan verbonden is. En voorts bracht spr. eerbiedige hulde aan de nagedachtenis van den voorzitter Bouwcommissie, prof. van Leeuwen, die de totstandkoming niet heeft mogen beleven en als voorzitter is opgevolgd door de heer Weener. Spreker besloot met: Zoo de Heer het Huis niet bouwt, tevergeefsch werken de bouwlieden. Hierna droeg spreker het kerkgebouw over aan den voorzitter van den kerkeraad, dr. Beerents. die haar uit naam van den kerkeraad aanvaardde en met groote voldoening mocht wijzen op het verheugende feit, dat de Ned. Hervormde Gemeente te Utrecht in een jaar twee nieuwe kerkgebouwen in gebruik mocht nemen. Zalig zijn diegenen, zeide spreker, die het Woord Gods hooren en het zelve bewaren. Vervolgens betrad dr. Barger het podium, voor de lezing van de Geloofsartikelen, waarop de Gemeente zong gezang 52 vers 13. Na Schriftlezing hield dr. Barger hierna een predicatie over de beteekenis van de kerk als Gods Huis. De Gemeente zong gezang 211 vers 1 en 2, waarop de wijkpredikant dr. E. van Meer een gloedvolle toespraak hield over de vestiging van deze nieuwe kerk.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur