Handelingen

Sint Anna ter Muiden, Nederherenweg 1 - Sint Anna

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Anna
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Zeeland
Gemeente: Sluis
Plaats: Sint Anna ter Muiden
Adres: Nederherenweg 1
Postcode: 4524JS
Inventarisatienummer: 06745
Jaar ingebruikname: 1650
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 33961


opname 18-07-2010 © Leon Bok
opname 18-07-2010 © Leon Bok

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

De kerk dateert uit de veertiende eeuw. In de Tachtigjarige Oorlog werd het kerkgebouw verwoest. In 1653 werd het huidige Nederlands Hervormde kerkje aan de zuidzijde tegen de stompe toren aangebouwd. Dit kerkje was tot 2013 in gebruik als protestantse kerk. In 2013 is het gekocht door BOEi en staat het te huur. Er heeft ook een restauratie plaatsgevonden.

In 1675 sloeg de bliksem in het klokhuis op de toren. Hierbij werden diverse geschilderde ramen verbrijzeld en werd een groot deel van het interieur verwoest. In de kerkeraadsacta staat het volgende verslag:
`5 november 1675 Hebbende enige dagen seer stercke winden gehadt, ister van dese morgen (sdingsdag, s daags voor den ordianaire maandelicxen biddag) neffens swaren hagel een vreeslicken donder en blixem geweest; met name ontrent ten 6 uijren, ene geweldig-dreunende slag met sig ontallicke sprancken vier nederwerpende, gelijck het van eenige op straat zijnde gesien is; sommige meijnende het lossen van veele musquetten te sijn, andere, gelijk als bedwelmt & blindt zijnde, nedervallende. Welcke slag onse kerk sodanig beschadigt heeft, als volgt.
Boven op de toorn het klockenhutje so geruineert dat men een nieu sal moeten maken. De klok ternauwernoot zijnde blijven hangen, een stuk van haare ijzere spil afgeslagen, en zijnde het vaantje van de toren nog op t kerkhof gevonden, dog in stucken. Binnen in de toorn dat pannendak gansch in stukken geslagen, en in de muur bij het uurwerk een grote bresse. De deur van het uurwerck met zijn hangen afgesmeten, het glazen venster na buiten van het uijrwerck gansch uijtgeslagen, nochtans geene werklijke schade aan het uijrwerck selfs dan eenig ijzerdraat gebroken zijnde dat het slaan van de klok belet, zullende ook de klok nog konnen slaan, nog geluijdt worden voor het toorntje gemaakt is en de klok vasthangt.
Nu omlaag in de kerk, de glazen aan de linckerzijde van de preeckstoel, gans uijtgesleegen, hebbende een gat onder en een boven het raam gemaakt (een groote bresse uijt de muur van buiten neergestort), waarvan het gruis der uitgeslagen steenen, ook alle de glazen van de andere zijde gelijk als vergruist heeft, zullende ook dat raam gans moetende verniuwt worden. Ook is de uitertse stoel voor 2 personen aan de linkerzijde van malkanderen geslagen en nevens de bank de blauwe steenen uit de grond gesmeeten en gebrijselt. so dat de gansche kerk en al de stoelen door het gruijs van glas, kalk en steenen gevlogen was, behalve de schade aant dak etc.
Waarlik was dit niet anders als de vinger Gods een voorval weerdig hier ter gedachtenis geteeckent te staan. Want de heere die God is, die sijne stemme geeft, door een gedruijs van wateren (wolken) in den hemel; als hebbende door t optrekken der (sulpherige) dampen van de aarde de blixems bereijdt. .. Jer 10:13'Een kerkje tegen de oude toren.

(bron: [[1]]|website Sint Anna ter Muiden

Monumentomschrijving Rijksdienst

N.H. Kerk. Massale 14e eeuwse toren, de kruisingstoren van de v.m. in de spaanse tijd verwoeste kerk. Aan de Oostzijde aangebouwd een kerkje uit 1653. Eenklaviers orgel, in 1871 gemaakt door H. Knipscheer. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 17de eeuw?, staat onder in de toren buiten gebruik opgesteld.

In de media

Uit Website Boei 9 december 2013

Sint Anna ter Muiden, een gotische kerk uit de 14de eeuw en een beeldbepalend monument in het gelijknamige stadje, wordt door het kerkbestuur overgedragen aan BOEi. BOEi heeft voor het behoud van de kerk reeds € 100.000 gereserveerd uit middelen van de BankGiro Loterij. Met aanvullende steun van fondsen en overheden hoopt BOEi in 2014 met de restauratie te kunnen starten en vervolgens zal een nieuwe, passende functie gerealiseerd worden zodat de kerk tot in lengte van jaren behouden kan blijven.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur