Handelingen

Rotterdam, Bergsingel 178 - Heilige Familie

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: H. Familie
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Bergsingel 178
Postcode: 3066GA
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1915
Architect: Gils, Jac. van
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Noodkerk, sloop 1928. Vervangen door de grote kerk aan de Voorburgstraat.

In de media

Uit Rotterdamsch Nieuwsblad, 4 Augustus 1915.

Aan den Bergsingel, in het nieuwe Noorden der stad, waar, langs de spoorbaan der Electrische, de blik nog gaat over onbebouwd land, dat wacht op de heimachine, aan den Bergsingel, waar de schooljeugd zich nu nog vermaken kan met pootjebaden en zand graven, daar, tegenover de pas in gebruik genomen Bergsingelkerk der Gereformeerden, verrees, ook een nieuwe R.-K. kerk. Een noodkerk weliswaar, maar een, die in zich draagt de kenteekenen van het blijvende, waar de paalfundeering er op berekend is later, als de fondsen het. toelaten en de tijden beter zijn, een deel der ter plaatse te bouwen definitieve kerk te torsen. Een noodkerk, maar eene. die een prettigen indruk maakt. Eenvoudig is zij van binnen en van buiten, maar overvloedig valt het licht naar binnen, en ruim en degelijk is zij ingericht. Pastoor is de weleerw. heer J.J.M. Van Vastenhoven, door den bisschop van Haarlem, bij de instelling der parochie van de H. Familie te Rotterdam tot eersten pastoor dier parochie benoemd. En vanmorgen reeds, hoewel de bouw nog niet gansch en al voltooid is, is de kerk plechtig ingewijd door den deken van Rotterdam, mgr. P.A.F. Thier, die, nadat de inzegening met 't gewone ceremonieel had plaats gehad, onder de plechtige H. mis die door hem werd opgedragen het woord richtte tot de geloovigen en hun de beteekenis van dit kerkgebouw schetste als een huis Gods. een poort des hemels.

(....)

De plechtigheid werd, behalve door pastoor v. Vastenhoven, bijgewoond door een aantal heeren geestelijken.o.w. wij opmerkten kapelaans der St. Laurentiuskerk aan den Houttuin, van welke de deken pastoor is, den vroegeren kapelaan dier parochie Boogmans, thans pastoor te Tholen, pastoor G.A.H. Overwater van het Boschje (H. Antonius van Padua) en pastoor C.A. Hammer van de H. Hildegardiskerk, alsmede het Gemeenteraadslid, den heer v. Winkel. Fraai orgelspel en de zang van een knapenkoor luisterden de plechtigheid op. Wat de uitvoering van den kerkbouw betreft, zij is geschied naar de plannen van den architect den heer Jac. Van Gils, door de aannemers de heeren Sondermeijer en Zoon. De hulpkerk is gemaakt in eenvoudigen houtbouw, met steen van buiten. Zóó, dat de definitieve kerk later met het koor naar den Bergsingelkant komt, zonder dat de noodkerk afgebroken behoeft te worden

Als zoo logisch mogelijk mag de samenstelling worden gekenschetst. Eenvoudig als het meubilair, eveneens door den heer Van Gils ontworpen, waarbij rekening viel te houden met. bescheiden hulpmiddelen, draagt alles de kleur en het cachet eener moderne kerk waarvan de verhoudingen logisch gedacht en tot hun recht gebracht zijn.

Bijzondere aandacht verdient de Christophorus-figuur door den kunstschilder Luns buiten aan den voorkant, aangebracht. Aan den achterkant, daar waar later het deel van het koor wordt aangebracht, prijkt het scheepje van Petrus.

Afbeeldingen