Handelingen

Oldenzaal, Mariastraat 17 - Mariakerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Oldenzaal, Mariastraat 17 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Oldenzaal
Plaats: Oldenzaal
Adres: Mariastraat 17
Postcode: 7574ZN
Inventarisatienummer: 10467
Jaar ingebruikname: 1954
Architect: Sluijmer, Joh.H.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen


Geschiedenis

Bijnaam Mariakerk. Traditionalistische kerk zonder toren.

Omstreeks de jaren 1928 -1929 begon bij de geestelijkheid van Oldenzaal en bij andere bestuurders en betrokkenen de gedachte te leven, dat er in Oldenzaal een vierde R.K parochie met eigen kerk moest worden opgericht (inmiddels is er ook een vijfde parochie in Oldenzaal genaamd Emmaus).
Gezien het feit dat de Antoniuskerk te klein bleek om de groei van het aantal parochianen te blijven opvangen, was men algemeen van oordeel dat deze nieuwe parochie moest worden opgericht naar het zuiden van de stad, met name "over het spoor" te Zuid Berghuizen. Deze wijk, die toen ± 2000 inwoners telde, behoorde tot het grondgebied van de gemeente Losser. Wel waren al annexatieplannen ingezet.
Uiteindelijk werd besloten, dat de nieuwe parochie een deel van de parochianen van de Antonius zou opvangen en dat deze als moederkerk zou fungeren.
Aanvankelijk werd door het kerkbestuur van de Antoniusparochie voor dit doel een boerderijtje van de familie Slebos aangekocht maar later bleek dit terrein minder geschikt te zijn in verband met een te dichte ligging aan de verkeersweg Oldenzaal-Enschede
Later viel het oog op het terrein waar de Mariakerk thans staat en dit perceel van ruim 7000 m2 kon worden aangekocht van de heer J. Koop voor de som van ƒ.15000,-.
De uitvoering van de gemaakte bouwplannen werd echter ernstig vertraagd door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Inmiddels was de pastoor van de Antoniusparochie, de zeereerwaarde heer Tolboom overleden en opgevolgd door de hoogeerwaarde deken I. H. van den Berg, die de uitvoering van verdere werkzaamheden ter hand nam. Met ingang van 1 januari 1947 werd een maandelijkse huisdeurcollecte gestart om aldus een goede financiële basis te vormen voor de nieuwe parochie. Al deze werkzaamheden hadden een uitstekend verloop, zodat de benoeming van een bouwpastoor bij het bisdom kon worden aangevraagd. Ook toen al was er een zeker gebrek aan priesters. Maar na enige tijd kwam dan toch het verheugende bericht, dat de coadjutorbisschop Dr. Bernard Alfrink de zeereerwaarde heer B. K. M. Kloppenborg benoemd had tot bouwpastoor met als standplaats de St.Antonius-parochie te Oldenzaal. Bij de benoeming van de bouwpastoor was met de eerder genoemde collecte het aanzienlijke bedrag van f 62.000, - bijeengebracht en dit bedrag vormde samen met de bouwgrond de bruidsschat van de moederkerk St. Antonius. Dankzij deze financiële basis kon de bouwpastoor op 3 november 1952 overgaan tot benoeming van de heer Sluijmer als architect.
Na een jaar van tekenen, rekenen en plannen maken en het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen van allerlei instanties kon eindelijk op 31 augustus 1953 worden overgegaan tot aanbesteding van werken. De laagste inschrijver voor de bouw was de heer Vos te Oldenzaal met een bedrag van f 297.623, -, aan wie tevens de bouw werd gegund. Het schilderwerk werd opgedragen aan de Fa. Rieckhoff, de elektrische installatie aan de Fa. Geertshuis en Teggeler en de verwarming van de pastorie aan de Fa. Oude Nijhuis, allen te Oldenzaal.De oliestookverwarming van de kerk werd de Fa. De Bruyn te Enschede gegund.
Op 15 oktober 1953 werd met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang genomen. Buitengewoon gunstig weer maakte het mogelijk om in zeer korte tijd een beek om te leggen die dwars door het bouwterrein liep.Door het gunstige weer verliepen de bouwwerkzaamheden dusdanig vlot, dat op zondag21 maart 1954 de eerste steen kon worden gelegd. Onder buitengewoon grote belangstelling werd deze plechtigheid verricht door de hoogeerwaarde deken I. H. van den Berg, waarbij zoals vrijwel bij alle bijzondere gebeurtenissen, de offerbus niet werd vergeten. De eerste steen bevindt zich voorin de kerk tussen het linkerzijaltaar en het hoofdaltaar.

Parochie, opgericht in de naoorlogse jaren in de zuidelijke, toenmalige nieuwbouwwijk Berghuizen. Inwijding kerk 1954. Het kerkgebouw is opgezet als een kruisbasiliek in traditionalistische vormen, sterk beïnvloed door het romaans. De vermoedelijk wel ontworpen toren is niet uitgevoerd. Karakteristiek werk uit het oeuvre van Joh.H. Sluijmer.

  • 2012 - Begin 2012 is de toekomst van dit gebouw, als R.K. kerk, onzeker. De kerk wordt 1 februari buiten gebruik gesteld.
  • 2019 - De kerk is verkocht wordt bedrijfsverzamelgebouw.

Externe links


Afbeeldingen