Handelingen

Noordeloos, Noordzijde 1 - Rehoboth

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehoboth
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Molenlanden
Plaats: Noordeloos
Adres: Noordzijde 1
Postcode: 4225PG
Inventarisatienummer: 18220
Jaar ingebruikname: 2005
Architect: Roos en Ros
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Verzorgde moderne kerk zonder toren (een kleine "refodome").

De vorige kerk aan de Noordzijde , is gebouwd in 1924. Het gebouw werd oud en eigenlijk ook te klein. Apart van de oude kerk uit 1924 is een verenigingsgebouw gebouwd. Daarachter en eraan vast is in 2005 deze nieuwe, 400 zitplaatsen tellende, kerk gebouwd.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door firma Van den Heuvel in 1979. In 2006 is het orgel uitgebreid door H. B. Scheuerman.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 juni 2005.

De christelijke gereformeerde kerk in Noordeloos opent zaterdag de deuren van het nieuwe kerkgebouw. Het pand staat aan de Noordzijde 1. In de openingsdienst gaat de plaatselijke predikant, ds. B. de Romph, voor. Ook jongeren zullen in deze dienst hun medewerking verlenen, onder andere door het binnenbrengen van de doopvont en de kanselbijbel.

Aanvankelijk werd overwogen de bestaande kerk te renoveren. Maar omdat dit niet haalbaar was en het gebouw niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften, werd in 2001 gekozen voor de bouw van een nieuwe kerk.

De bouw van de kerk is onderdeel van een vierstappenplan. In 1998 werd naast en achter de bestaande kerk bouwgrond gekocht. Twee jaar later werd het verenigingsgebouw uitgebreid. De derde fase was de bouw van de nieuwe kerk. En volgend jaar wordt de pastorie gerenoveerd en het terrein aangepakt.

Nadat de nieuwe kerk in gebruik is genomen, wordt de oude kerk gedeeltelijk gesloopt. Een gedeelte van de buitenmuren blijft echter staan, zodat er een ommuurde pastorietuin ontstaat.

Bij de voorbereiding liep de kerkelijke gemeente aan tegen het feit dat het bouwplan in het beschermd dorpsgezicht van Noordeloos lag. Het toezicht op het beschermd dorpsgezicht wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Deze instantie wees het eerste plan, een achtkantig kerkgebouw dat op papier al helemaal was uitgewerkt, af. Monumentenzorg eiste dat de kerk gebouwd werd in een schuurmodel.

In de nieuwe kerk zijn de banken rondom de kansel gegroepeerd. Het orgel komt achter in de kerk op een daarvoor gemaakte orgelgalerij. De bouwcommissie heeft het kerkgebouw een eigentijdse uitstraling gegeven. Smeedwerk en glas-in-loodramen werden gecombineerd met een strakke en moderne bouwstijl. Voor de ruiten zijn tien glas-in-loodelementen aangebracht. Elk element symboliseert een aan de Bijbel ontleende voorstelling, zoals een duif, een kruis, een vis en een regenboog.

De kerk is groter dan het vorige pand. Destijds waren er 355 zitplaatsen. Nu zijn dat er 400. Dat is nog uit te breiden tot ongeveer 500.

Gemeenteleden leverden een grote bijdrage aan de nieuwbouw. Vrijwilligers hebben bijvoorbeeld al het bouwkundige en constructieve tekenwerk verricht. Daarmee werd ongeveer 70.000 euro bespaard. Het bedrag dat de kerk moet betalen, komt nu uit op zo’n 690.000 euro. Volgens de bouwcommissie is de offervaardigheid in de gemeente erg groot. Op dit moment is door giften, acties en renteloze leningen al 70 procent van het bedrag binnen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 17 januari 2011.

NOORDELOOS – De christelijke gereformeerde kerk in Noordeloos bestaat 175 jaar. Zij is daarmee de oudste gemeente van het kerkverband. „We zijn verwonderd dat de verkondiging van het Woord hier nog mag zijn, gezien alles wat er gebeurt in eigen land en in de wereld”, zegt ouderling P. van der Ham.

Noordeloos is een rustig dorp. Op een paar kilometer afstand kruisen de A15 en de A27 elkaar bij Gorinchem. Rond het dorp liggen de uitgestrekte graslanden van de Alblasserwaard.

Aan de rand van Noordeloos staat het kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk. Geen gebouw van 175 jaar oud, maar een hedendaags bedehuis. Strak en sober, maar vooral ook functioneel: ruime zalen, een grote hal, een lichte kerk en een ruim parkeerterrein. „Ja, het is echt een streekgemeente. De leden komen uit een groot deel van de Alblasserwaard en ook uit de Vijfheerenlanden.”

In de consistoriekamer hangt een schilderij van de oude kerk. Voordat die er kwam, kerkten de christelijke gereformeerden in een boerderij, vertelt ouderling Van der Ham, die al 43 ambtsdrager is. „In 1835 verliet een aantal leden bij de Afscheiding de Hervormde Kerk. Zij kwamen samen op een boerderij hier vlakbij. De groep groeide snel. Er ontstonden problemen met de overheid. In die tijd mochten er geen bijeenkomsten worden belegd van meer dan twintig mensen. Er volgden boetes en verbeurdverklaringen.”

In 1841 kocht de gemeente een boerderij aan op de plaats waar nu de kerk staat. Die boerderij werd omgebouwd tot kerk. „In 1923 viel het besluit om de boerderij te slopen en op die plaats een nieuwe kerk te bouwen. In die kerk kwam de gemeente tot 2005 samen”, vertelt Van der Ham.

De jaren twintig van de vorige eeuw waren ook in geestelijk opzicht rijk, zegt de ouderling. „Er werden mensen uit de wereld getrokken. Dat trok een spoor. Er was veel beslag in de gemeente. Dat betekent niet dat er na die tijd geen zegen is geweest. Integendeel. Door de tijd heen hebben alle predikanten gewoekerd met de talenten die ze van de Heere hadden ontvangen. De een was sterker in het pastoraat, een ander in de prediking. Wij hoeven het resultaat ervan niet te meten. De Heere weet dat wel.”

Michigan

Negentien predikanten dienden de gemeente in Noordeloos. In de consistoriekamer hangt een lange rij foto’s van de meesten van hen. „Ds. A. J. Betten was de eerste predikant”, vertelt ds. R. Kok – sinds maart 2010 aan de gemeente verbonden. „Hij vertrok in 1847 met enkele tientallen leden van de gemeente naar de Verenigde Staten. In 1856 deed ds. K. van den Bosch hetzelfde met 29 leden. Hij zette in Michigan de nederzetting Noordeloos op. Die is er nog steeds. Zijn gemeente legde de basis voor de Christian Reformed Church.” Van alle negentien predikanten stond ds. B. de Romph het langst in Noordeloos: van 1982 tot 2005.

Twee bekende CGK-voormannen die uit de gemeente zijn voortgekomen zijn de CGK-zendeling ds. A. Bikker en dogmaticus prof. dr. J. van Genderen.

De gemeente heeft volgens ds. Kok en ouderling Van der Ham altijd een „Schriftuurlijk-bevindelijke prediking voorgestaan.” Ds. Kok: „Zonde en genade, Wet en Evangelie.” De Schriftuurlijk-bevindelijke prediking stempelt nog steeds het gemeenteleven, zeggen de twee ambtsdragers.

De gemeente bestaat nu uit 536 leden en doopleden. „Het is een jonge gemeente. Er zijn circa honderd catechisanten en vijftig kinderen van de zondagsschoolleeftijd”, zegt ds. Kok. De betrokkenheid van de jeugd op de gemeente is groot, stellen de twee. „Er zijn drie jeugdverenigingen.” Verder heeft de gemeente een vrouwenvereniging, een Bijbelkring, een Bijbelstudiemorgen voor vrouwen, drie koren en diverse commissies, waaronder een voor de zending.

In de hal van de kerk staat ook de maquette van een kerk in Slowakije. „Ds. De Romph ontmoette de predikant van die gemeente in Hermanovce een keer tijdens een conferentie in Engeland. We zijn toen een project voor die gemeente gestart. Het is een soort zustergemeente”, vertelt Van der Ham.

Noordeloos heeft ook nog een dochtergemeente. De christelijke gereformeerde kerk in Meerkerk is in 1926 uit die van Noordeloos voortgekomen, vertelt ds. Kok. „De kerkgangers moesten over modderige wegen helemaal hiernaartoe komen. Ik heb begrepen dat ze vaak overbleven en dan gezelschap hielden.”

Vrijdagavond stond de gemeente stil bij het 175-jarig bestaan. Na een meditatie zong het koor. Tijdens het tweede deel van de avond gaven een paar gemeenteleden een presentatie over de geschiedenis.

Ouderling Van der Ham en ds. Kok benadrukken dat het bij de herdenking om de „trouwe zorg van de Heere” moet gaan. Ds. Kok: „Wij zijn met dank vervuld over de zorgende liefde van de grote Herder der schapen. Het is de genade van de Heere dat de gemeente er zo mag zijn.”

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur