Handelingen

Losser, Kloppenstraat 75 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Losser
Plaats: Losser
Adres: Kloppenstraat 75
Postcode: 7581EA
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Knoop, H.A.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Belangrijke moderne kerk met flinke losstaande toren.

R.K. St. Martinuskerk en -parochie, opgericht jaren 1960 in zuidelijke uitbreiding van Losser, wegens een groeiende katholieke bevolking. De kerk werd gewijd aan de heilige Martinus, schutspatroon van Losser, nadat de moederparochie van het dorp in 1903 werd gewijd aan de heilige Maria Geboorte.

Het is een grote zaalkerk in functionalistische trant, op een plattegrond in vorm van onregelmatige zeshoek, opgezet volgens de liturgische richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie. Voor de kerk bevindt zich een vrijstaande klokkentoren. Het gebouw is kenmerkend voor het oeuvre van architect H.A. Knoop, o.a. door materiaalgebruik van gele baksteen. Daarmee is het vergelijkbaar met de kerken van zijn hand te Baarn (H. Maria Koningin), Dinxperlo, Enschede (Heilige Geest) en Arnhem (H. Verrijzenis des Heren). Van deze 4 kerken bestaan alleen die in Baarn en Dinxperlo nog.

  • 20 november 2016 laatste viering. Toen is het gebouw aan de Kloppenstraat aan de eredienst onttrokken. Wat er daarna mee gebeurt, is nog niet bekend. Mogelijk wordt het gebouw verkocht.

Gebouwomschrijving SKKN

Historie

De parochie van Losser wordt al in 1176 genoemd als Kerspel Luthere, een naam die zich zou ontwikkelen tot Lottere en daarna Lossere. De oudste kerk te Losser was de St. Martinuskerk, daterend uit de vijftiende eeuw. Tijdens de hervorming kwam deze kerk in Protestantse handen, en de Katholieken moesten hun heil elders zoeken. In de zeventiende en achttiende eeuw bezocht een groot aantal van hen de naburige kloosterkerk van Glane in het Bisdom Münster. Dit klooster, "Marienflucht" geheten, was in 1644 gesticht door de Zusters Tertiarissen of "Derde-Ordelingen" afkomstig uit Almelo. Vanaf 1774 beschikte Losser weer over een eigen pastoor en in datzelfde jaar werd toestemming gegeven het 'Sweelinckhuis' als schuilkerk in te richten. Enige jaren later werd toestemming gegeven een kerk te bouwen op de 'Kostergaarden' die in 1777 in gebruik kon worden genomen. De Middeleeuwse Martinuskerk, die in de zeventiende eeuw na een brand met uitzondering van de toren opnieuw was gebouwd, werd in 1810 weer overgedragen aan de Roomsen. In de daarop volgende jaren werd deze kerk tot tweemaal toe vergroot als gevolg van een groeiend aantal parochianen. Toen ze uiteindelijk weer te klein werd, werd in 1900-1902 een nieuwe kerk gebouwd naar plannen van W.V.A. Tepe. Deze kerk werd gewijd aan H. Maria Geboorte. De oude Martinuskerk werd, met uitzondering van de toren, in 1904 afgebroken.

Huidige Kerk

In 1965-'66 werd er een tweede Rooms-katholieke kerk gebouwd in Losser. De Maria Geboorteparochie was te groot geworden en met een doorgaande groei werd een splitsing noodzakelijk. Ruud F. Driever werd aangesteld als bouwpastoor. De patroon werd door vele parochianen en Lossenaren bepaald: Sint Martinus, de oude patroon van Losser. Op Pasen 1964 werd de parochie officieel opgericht. Pastoor Driever bezocht ter voorbereiding op de bouw verschillende kerken en was zeer onder de indruk van de Maria Koninginkerk te Baarn. Hij liet de architect van deze kerk, Hans A. Knoop uit Utrecht, een ontwerp maken voor de nieuwe kerk. Ondertussen trok pastoor Driever met bedelpreken door het hele bisdom om geld in te zamelen voor de bouw van de nieuwe kerk. Ook werd de actie "Heel Losser op de bres" gehouden, waarbij geld werd ingezameld bij Katholieken in Losser en Glane. Tegelijkertijd werd door de leerlingen van de Mulo en Huishoudschool oud papier opgehaald. Op 2 oktober 1965 werd door deken N.S. van Dijk uit Enschede de eerste steen gelegd. Knoop ontwierp een kerkzaal met bijgebouwen en losstaande toren. De hoofbouw heeft 750 zitplaatsen en de dagkerk nog eens 60 zitplaatsen.

De kerk werd op 30 september 1966 plechtig geconsacreerd door kardinaal B.J. Alfrink, Aartsbisschop van Utrecht en opgedragen aan de H. Martinus. In 1951 was in het naburige Glane de Sacramentskerk gebouwd. De kerk, een ontwerp van C.A. Hardeman, werd na de bouw van de Martinuskerk een bijkerk van de Martinusparochie. Toen de Sacramentskerk sloot, is een deel van de inventaris overgebracht naar de Martinuskerk. Op 23 juli (in welk jaar?) werd het plein tegenover de kerk officieel benoemd tot Pastoor Drieverplein, als eerbetoon aan de eerste pastoor van de parochie. Hij was pastoor van de Martinusparochie van 1966 tot 1988. In 2006 werd het 40-jarig jubileum van de parochie feestelijk gevierd. Tegenwoordig maakt de Martinusparochie deel uit van het samenwerkingsverband "Maria Vlucht". Dit is een samenwerkingsverband van de parochies van Losser, Glanerbrug, Lonneker en Overdinkel.

Orgel

Men maakte gebruik van een elektronisch Johannus orgel, Opus 225.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur