Handelingen

IJsselmuiden, Burgemeester Van Engelenweg 175 - Goede Herderkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap: Gereformeerde Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Kampen
Plaats: IJsselmuiden
Adres: Burgemeester Van Engelenweg 175
Postcode: 8271AP
Sonneveld-index: 10706 16949
Jaar ingebruikname:
Architect: Boeyinga, B.T.
Huidige bestemming: Nederlands Gereformeerde Kerk
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis

Karakteristieke Boeyingakerk met dakruiter.

In 1933 heeft architect B.T. Boeyinga deze Gereformeerde Kerk gebouwd. Achtereenvolgens gebruikt door:

  • 1933 - 1945 Gereformeerde Kerken in Nederland
  • 1945 - 1968 Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
  • 1968 - Nederlands Gereformeerde Kerk

(Wanneer heeft deze kerk de naam Goede Herderkerk gekregen?)

De gemeente werkt intensief samen met Gereformeerde kerk Vrijgemaakt de Rank in IJsselmuiden. Vanaf 2018 zijn alle kerkdiensten gezamenlijk. De ene week in het gebouw van de Rank, de andere week in het gebouw van de Goede Herderkerk. Doel is om in de komende periode als samenwerkingsgemeente verder te gaan.

In de media

Uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 1 Juni 1940.

In het intieme kerkje van de Geref. kerk aan den Nieuweweg nabij den Zandberg te IJsselmuiden werd gisteravond het nieuwe orgel ingewijd. Dat orgel, afkomstig uit de destijds opgeheven Waalsche kerk te Groningen, werd op advies van den heer Th. W. van Dijk alhier aangekocht door de in het leven geroepen Orgelcommissie. En het is reeds gebleken, dat er een uitstekende keus is gedaan. Het instrument past volkomen in het interieur van het kerkgebouw en het geluidsvolume is zoodanig, dat het dit geheel vult zonder toch ook weer hinderlijk te domineeren. Voordat de dienst aanving werd nog gepreludieerd op het tot nu toe in gebruik zijnde harmonium, waarvan de geluidsterkte slechts gering in omvang is. De dienst ving aan met het zingen van Ps. 146 : 1: „Prijst den Heer met blijde galmen", zulks nog begeleid door hec oude orgel. Ds. Bouwsma ging hierna voor in gebed en hield een korte toespraak. Het is er dan eindelijk toch van gekomen, dat we een waardig instrument hebben gekregen ter begeleiding van den zang der gemeente. Bij het begin der Reformatie, aldus ging spr. voort, duldde men geen muziek bij de kerkdiensten. Dat lag wel in de lijn der historie, want de muziek had inplaats van een dienende, een leidende plaats gekregen. Vandaar dat verschillende synodes het gebruik van het orgel afkeurden. Later is men echter op dit standpunt terug gekomen en heeft het orgel ia de zerk¦ diensten de plaats gekregen, die het toekomt. De zang der gemeente is een weerklank op de preek. Ook het orgelspel dient dit te zijn. En naarmate de preek dieper bij den organist inslaat, zal ook zijn spel gevoeliger zijn. Bij het in gebruik nemen dezer kerk in 1933 was er nog geen geld voor een goed instrument. De orgelcommissie, die in het leven werd geroepen, vatte echter haar taak op met het vaste voornemen zulk een orgel te verwerven. De heer Th. W. van Dijk te Kampen, orgelist, wilde wel als adviseur optreden. Begin Maart kwam er een aanbod van de Fransche gemeente te Groningen. De heer van Dijk ging op onderzoek uit en het bleek hem, dat een goed instrument te verkrijgen was tegen niet te hoogen prijs. Dank zij de offervaardigheid der gemeente bleek het mogelijk tot aankoop over te gaan. Aan de firma Van 't Veer en Everdijk te Goes werd de installatie opgedragen; de heer van Dijk hield toezicht, waarbij hem geen moeite te veel was. En het resultaat van aller samenwerking zal men zoo straks hooren. Spreker brengt i dank aan de orgelcommissie, aan den Kerkeraad, aan den heer van Dijk, aan alle broeders en zusters, door wier offervaardigheid het interieur van het kerkgebouw nu zoozeer is verrijkt. En bovenal past dank aan den Heer, dat Hij ons .zegende door zooveel offervaardigheid. Moge het orgel, zoo besloot de predikant, lange jaren dienstbaar zijn in de diensten gewijd aan den Heer. En terwijl de gemeente in aandacht luisterde, zette het nieuwe instrument, gespeeld door den heer Th. W. van Dijk, het voorspel in van Ps. 150. Er voer een zichtbare ontroering door de menigte bij het hooren van die eerste schoone klanken. En daarna zong men vers 2.gn 3 van genoemden Psalm: „Looft God met bazuingeklank". De orgelist speelde vervolgens het orgelconcert in G-moll van G. F. Handel, een Improvisatie van enkele Christelijke liederen, een Fuga in D gr. t. van J. S. Bach. Bij de uitvoering van deze stukken kwam niet alleen de mooie klank van het instrument op alle registers goed tot haar recht, doch bovendien ook het uitstekend spel van den heer van Dijk. De gemeente zong nog, eveneens door orgel begeleid: Ps. 54 : 3 en 4: „Zend Heer Uw licht en waarheid neder" en Ps. 75 : 1 „U alleen u loven wij". De predikant sprak tenslotte als dankgebed het „Onze Vader" uit, waarmede het orgel definitief was ingewijd. Een uitstekende aanwinst voor het Gereformeerd kerkelijk leven in IJsselmuiden.

Afbeeldingen