Handelingen

Hoorn, Kerkplein - Grote Kerk (1839 - 1876)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Hoorn
Plaats: Hoorn
Adres: Kerkplein
Postcode:
Inventarisatienummer: 05730
Jaar ingebruikname: 1839
Architect:
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Op de plaats van de in 1838 afgebrande voorganger.

Deze kerk is opnieuw door brand verwoest in 1876 en vervolgens weer opnieuw opgebouwd.

In de media

Uit Overijsselsche Courant, 5 Augustus 1844.

Gisteren is de nieuwe Hervormde kerk alhier met gepaste plegtigheid ingewijd. De voormiddag-godsdienstoefening ter inwijding ving aan met het zingen van het eerste vers van Psalm 65, en de 2 eerste verzen van het gezang 91. De jongste predikant, Ds. Oort, welke de plegtigheid zou besturen, hield, na een plegtig gebed, eene schoone aanspraak tot de gemeente, en nam toen, na vooraf nog uit gezang 160 het 4de vers te hebben laten zingen, aanleiding uit 1 Moz. 28 19a. »En hij noemde den naam dezer plaats Bethel." om over de bestemming van het nieuw gestichte kerkgebouw te spreken. Gedurende de predikatie werden nog onderscheiden verzen van Psalmen en Gezangen opgezongen, en na gebed en dankzegging eindigde de plegtigheid met het aanheffen van Ps. 72, het laatste vers, door de geheele gemeente staande gezongen. Ofschoon eene groote schaar menschen zich in het kerkgebouw betond om de plegtigheid bij te wonen, is alles met de plegtigste stilte en de meeste orde afgeloopen. Zoo als bekend is, was de oude kerk (in het jaar 1369 gesticht en in 1523 met een orgel voorzien), door een hevigen brand den 3den Augustus 1838 vernield, en werd de nieuwe uit aanzienlijke bijdragen, zoowel van de gemeente en het koninklijk huis, als van onderscheiden gemeenten in ons Vaderland, herbouwd, door den Heer Boef, aannemer uit Rotterdam, onder opzigt van den Heer v.d. Ster, te Hoorn. De kerk mist voor het tegenwoordige nog een orgel, waartoe gelden verzameld worden. De eerste steen van het nieuwe kerkgebouw was door den Heer Merens met eene groote plegtigheid gelegd, waarbij alle burgerlijke en kerkelijke overheden uitgenoodigd en tegenwoordig geweest waren, uitgezonderd de Roomsch-katholijken, die voor de uitnoodiging bedankt hadden. Door den heer H. Berkhout is een zilveren doopbekken met mahonijhouten stander en zilveren waterkan ten geschenke gegeven, en ook een prachtige bijbel voor den predikstoel, zoo men meent door de Gebroeders Vermande.

Externe links

Afbeeldingen