Handelingen

Hoorn, Kerkplein - Grote Kerk (1369 - 1838)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Hoorn
Plaats: Hoorn
Adres: Kerkplein
Postcode:
Sonneveld-index: 05729
Jaar ingebruikname: 1369
Architect:
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een grote, historische kerk met toren, die werd gebouwd als R.K. kerk. Door brand verwoest op 3 augustus 1838. Opnieuw opgebouwd.

In de media

  • Uit Arnhemsche Courant, 7 Augustus 1838.

Hoorn, 4 Augustus, Gisteren voormiddag is er brand ontstaan in de Groote kerk alhier, welke met zulk eene hevigheid toenam, dat ten 1 ure de toren met de klokken instortte en het orgel, met al wat houtwerk was, spoedig in de asch gelegd werd. Van de woningen, aan het kerkgebouw gelegen, is, in weerwil der veelvuldig aangewende pogingen, slechts zeer weinig gespaard kunnen blijven; van verdere onheilen weet ik nog niets bijzonders, dewijl hier alles in rep en roer is; doch ik meld u voorloopig dit in haast, ter voorkoming van verkeerde geruchten, die welligt ook door het terugblijven der veerschuit, welke heden avond te Amsterdam moet aankomen, nopens een en ander in omloop zullen gebragt worden. De oorzaak is onbekend; eenige papieren van waarde zijn gered, alsmede het zilver, dat bij het nachtmaal gebruikt wordt. Allertreurigst is het gezigt, daar van dat heerlijk stuk van bouworde onzer voorvaderen, zoo wat de kerk en hare sieraden betreft, als het orgel en den predikstoel, enz., alsmede van den toren en het klokkenspel, niets dan een puinhoop en kale muren over is.

  • Uit Overijsselsche Courant, 10 Augustus 1838.

Met betrekking tot de zoo ongelukkig vernielde hoofdkerk te Hoorn, leest men in de beschrijving dier stad, voorkomende in het 15de deel van het in 1744, door J. Tirion uitgegeven werk: De tegenwoordige staat aller volken, nog de volgende bijzonderheden: »De groote kerk staat tusschen de Kerkstraat en de Nieuwstraat. Het is een ruim en deftig kruisgebouw, dat drie honderd voeten lang, honderd en twintig voeten breed en zeven en zestig voeten hoog is. De middelkerk rust op twaalf, het koor op veertien pilaren. De toren dezer kerk is kunstig gemaakt en honderd negen en zeventig voeten hoog. Behalve deze toren steekt er nog een net spitsje, ter hoogte van veertig voeten, uit het kruiswerk. De Groote Kerk werd, in den jare 1369, aangevangen, en aan H. Joannes den Dooper en Cyriacus, immers aan den eersten, toegewijd. Voor dien tijd was er eene houten kerk te Hoorn geweest, die, in deu jare 1328, door de vlam verteerd was. Naderhand is de groote Kerk vau tijd tot tijd verbeterd , en, na verloop van vele jaren, eerst tot volkomenheid gebragt. In het jaar 1523 werd er het groote orgel in geplaatst en in het jaar 1528 werd de toren gesticht. In het jaar 1602 werd het nieuwe speelwerk in den toren voltooid. 's Jaars te voren was de groote brandklok, die omtrent 5200 ponden zwaar is, uit den toren, in het klokhuis, dat toen ook 24 voeten hooger gemaakt werd, overgebragt. In het jaar 1521 sloeg de bliksem in de kerk, doch de brand werd nog gelukkig gebluscht. Het springen van den kruidmolen in den jare 1703, heeft ook eenige schade aan de groote Kerk gedaan."

Externe links

Afbeeldingen