Handelingen

Hoogeveen, Bentinckslaan 78 - Bentinckskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bentinckskerk
Genootschap: Gereformeerde kerken in Nederland (vrijgemaakt)
Provincie: Drenthe
Gemeente: Hoogeveen
Plaats: Hoogeveen
Adres: Bentinckslaan 78
Postcode: 7902GE
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1933
Architect: Dijk, D. van, en Kuipers, E. ir
Huidige bestemming: gezondheidscentrum
Monument status: Rijksmonument 507296

Geschiedenis

Gebouwd als tweede Gereformeerde kerk in Hoogeveen, na de Hoofdstraatkerk. Belangrijke interbellumkerk met toren. Van 1945 tot 1978 kerkten de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) in afzonderlijke kerkdiensten in dit gebouw. In 1978 overgenomen door de GKV. Buiten gebruik als GKV in 2002, toen de Bentinckslaankerk "te klein was geworden". Later, in 2004, werd door de GKV een nieuw kerkgebouw "De Opgang" in gebruik genomen. In 2011 is de Bentinckskerk na een verbouwing in gebruik genomen door Promens Care. Het exterieur is vrijwel geheel intact gebleven.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Gereformeerde kerk (tegenwoordig Vrijgemaakt) in 1933 gebouwd naar ontwerp van D. van Dijk in een stijl die neigt naar de Nieuwe Haagse School. In de hal een stichtingssteen met opschrift: 'De eerste steen gelegd op 5 januari 1933, Ds. J. Meyer, Ds. W. Faber'. De kerk ligt in een karakteristiek gebied met lintbebouwing uit de dertiger jaren. Rondom de kerk een tegelplein, aan de voorzijde begrensd door een gemetselde muur met ijzeren buizen; aan de zijkanten door een beukenhaag. Het orgel is nieuw en de tribune over de gehele gevelbreedte doorgetrokken. De bescherming richt zich op ex- en interieur, uitgezonderd de latere aanbouw aan de achterzijde.

Omschrijving

Kerk op kruisvormige plattegrond onder zadeldaken met zwarte Romaanse pannen; toren op noordoostelijke gevelhoek. Gevels opgetrokken in geelbruine baksteen op een trasraam in roodbruine steen, afgesloten met een rollaag; langs de dakrand een streks gemetselde rand. In de noordgevel bevindt zich de dubbele paneeldeur met ijzeren hang- en sluitwerk in een rondboogportiek met uitgemetselde boog. Erboven drie smalle verticale trapsgewijs geplaatste vensters en enkele kleine vensters. In de beide zijtopgevels van de kruisarmen vijf dito gerangschikte verticale vensters. Alle vensters met licht gekleurd glas-in-lood en gemetselde afzaten. Naast de beide kruisarmen, in de noordelijk oksels, een portaal met platte dakafsluiting, deur en twee kleine vensters. Vierzijdig torenlichaam met iets uitgemetselde en hoger opgetrokken hoekpartij met twee wijzerplaten; smalle boven elkaar geplaatste lichtopeningen, gemetselde galmgaten; gemetseld fries met rechthoekige spaarvelden en vierzijdige spits met leien en weerhaan.

Interieur

Overkapping met spitsboogvormige houten spantconstructie; hellend grondvlak, oorspronkelijk bankenplan en preekstoel. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg.

Waardering

Kerk van cultuur-, en architectuurhistorisch belang vanwege de aan de Nieuwe Haagse School verwante, voor de jaren '30 typerende bouwstijl en de redelijke mate van gaafheid van het ex- en interieur. In relatie met de omringende lintbebouwing van stedebouwkundig belang vanwege het beeldbepalende karakter in het straatbeeld.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 11 mei 1931.

Voor het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde gemeente te Hoogeveen is aan vrijwillige bijdragen door leden van die kerk toegezegd ruim f 57.000. Eveneens is toegezegd een platvorm, een zilveren doopvont en de electrische verlichting.

  • Uit Hoogeveensche Courant, 27 mei 2011.

HOOGEVEEN - De Bentinckskerk is gisteren weer in gebruik genomen. Promens Care huurt de verbouwde en voor haar dienstverlening aangepaste, Bentinckskerk van Woonconcept.

Promens Care gaat de Bentinckskerk gebruiken voor een aantal van haar zorg- en dienstverleningsprojecten. Zo vinden de Inloop en werkprojecten/klussendienst samen met Stichting Welzijnswerk en steunpunten voor cliënten van Promens Care die ambulant wonen er hun werk- en/of kantoorruimte. Bij de Inloop kunnen mensen met een psychiatrische beperking vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie, een maaltijd en het internetcafé. Indien gewenst kan men meedoen aan allerlei activiteiten. Ook zijn er diverse activiteiten bij de werkprojecten/klussendienst waaraan men kan deelnemen met een geldige indicatie voor dagbesteding.

Afbeeldingen