Handelingen

Heerlen, Klompstraat - Ned. Herv. Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Hervormde Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Heerlen
Plaats: Heerlen
Adres: Klompstraat
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1838
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Gesloopt in 1949. Al eerder was dit gebouw vervangen door de monumentale kerk aan het Tempsplein.

Orgel

Het Weidtmannorgel verhuisde naar de Hervormde kerk van Zoutelande.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 17 Augustus 1926.

Te Heerlen bestaat sinds eenige jaren verschil van meening over de vraag of de bestaande kerk der Hervormde gemeente dient te worden verbouwd en vergroot, dan wel of op een andere plaats in de stad een nieuw kerkgebouw zal moeten verrijzen. De kosten eener nieuwe kerk zijn begroot op f 100.000. Aangezien men met de te verwachten subsidies slechts durft rekenen op een stamkapitaal van f 40.000, zou er jaarlijks, bij opneming van f 60.000 als hypotheek, voor rente en aflossing een f 5000 noodig zijn. Dit plan durven velen te Heerlen, waar de bevolking zoo vlottend en (als overal) slechts ten deele belangstellend is, dan ook niet aanbevelen. Reeds waren de uitgaven der kerkvoogdij, in de beide laatste jaren, f 2000 hooger dan de inkomsten. Goedkooper is natuurlijk het plan tot de verbouwing van de bestaande kerk naar een reeds vroeger gemaakt ontwerp. Echter heeft de Synode zich indertijd tegen verbouwing verklaard, voor de stichting van een nieuwe kerk te Heerlen een subsidie van f 5000 toekennend.

Aan haar is thans het verzoek gericht, om haar houding in deze te willen wijzigen. Is de synode hiertoe genegen, dan zouden er nog slechts f 15.000 ontbreken. De Hervormde gemeente van Heerlen, die eigenlijk nog steeds in een toestand van wording verkeert, is ook hier voor een groote, misschien wel te groote taak gesteld. Het bestsande kerkgebouw, in 1837 verrezen en door Van der Aa in zijn Aardrijkskundig Woordenboek (1844) terecht "kerkje" genoemd, is geen kerk voor de Hervormde gemeente der groeiende stad Heerlen in onzen tijd. Hierover bestaat geen verschil van gevoelen.

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 November 1929.

De snelle ontwikkeling van de Nederlandsche mijnindustrie gaat gepaard met een gestadige toeneming van net aantal Protestanten, in het bijzonder van Ned Hervormden, in Zuid-Limburg. De Ned. Hervormde kerk zag zioh hierdoor steeds weer geplaatst voor nieuwe behoeften en nooden. Bezat de mijnstreek ruim 10 jaren geleden slechts één predikant thans arbeiden er 6 predikanten en 2 godsdienstonderwijzers, waarvan 2 predikanten in de buurtgemeente Heerlen (stad). Het tegenwoordige kerkje heeft bijna een eeuw dienst gedaan en voldoet reeds sedert lang niet meer aan redelijke eischen. Het college van kerkvoogden en notabelen en de kerkeraad, van oordeel zijnde, dat in den tegenwoordigen toestand niet langer kan worden berust, hebben een commissie ingesteld, die tot taak heeft een zoo groot mogelijk bedrag voor een nieuw kerkgebouw bijeen te brengen.

Deze commissie heeft in eigen kring ongeveer / 10.000 bijeengebracht. De verwachting mag worden uitgesproken, dat de Algemeene Synode bereid zal worden gevonden om dit doel met een financieele bijdrage te steunen. Dank zij het door de kerkvoogdij toegezegde bedrag, is de helft der totale stichtingskosten bijeen. Voor het overige zendt zij een omzendbrief rond. Penningmeester is R.S. Cupéry.

  • Uit Het Vaderland, 2 Februari 1933.

Te Heerlen is een nieuwe Duitsch Evangelisch Gemeente gesticht met dr Wagner uit Hamburg als predikant. De gemeente komt samen in de oude kerk der N.-H. gemeente, welke voor dit doel welwillend is afgestaan.


Externe links

Afbeeldingen