Handelingen

Heerlen, Doctor Clemens Meulemanstraat 1 - Jozef (1917 - 1957)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jozef
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Heerlen
Plaats: Heerlen
Adres: Doctor Clemens Meulemanstraat 1
Postcode: 6418PC
Inventarisatienummer: 14454
Jaar ingebruikname: 1917
Architect: Seelen, Jos
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Voormalige R.K. St. Jozefkerk voor de parochie Heerlerbaan, een zuidelijke kolonie van Heerlen. Driebeukige neoromaanse kruisbasiliek met toren naast de voorgevel. Opgetrokken in Kunrader steen, onder invloed van de romaanse bouwkunst in het Rijnland. Wegens mijnschade eind jaren 1950 gesloopt voor nieuwbouw. De pastorie staat er nog wel.


In de media

Uit Limburgsch Dagblad, 17 Augustus 1942.

Begin September a.s. zal de parochie van den H. Joseph te Heerlerbaan haar 25-jarig stichtingsfeest herdenken. De stichting van deze mooie parochie viel in een periode toen de jonge Limburgsche mijnindustrie aan het begin van een kolossalen uitbouw stond en van heinde en verre de werkers naar het uiterste Zuiden kwamen toegestroomd. De snelle aanwas der bevolking met haar zoovele vreemde elementen gebood den bouw van nieuwe kerken in de opkomende Mijnstreek, wilde men niet haar katholieke karakter in gevaar laten brengen. Het was in 1914, nog vóór het uitbreken van den vorigen wereldoorlog, dat Pastoor Erens z.g., die toentertijd kapelaan aan de St. Pancratiuskerk alhier was, van Mgr. Schrijnen z.g de opdracht tot de stichting van een nieuwe parochie op Heerlerbaan kreeg. De nieuwe bouwpastoor kreeg al aanstonds met onvoorziene moeilijkheden te kampen, want niet zoodra was hij met de uitvoering van zijn eervolle opdracht begonnen of de groote wereldbrand brak uit, welke een bespoediging der werkzaamheden niet in de hand werkte. Door de ontstane moeilijkheden liet de nieuwe bouwpastoor zich in geen deele uit het veld slaan. Met groote energie pakte Pastoor Erens zijn arbeid aan en het resultaat was, dat na verloop van enkele jaren een fraaie kerk gebouwd werd, die later nog een flinke uitbreiding heeft ondergaan. Enkele cijfers uit de parochiekroniek mogen hieronder volgen. In Maart 1915 kreeg Pastoor Erens zijn eerste kerkbestuur, dat uit navolgende heeren bestond: A. Scheepers van de Puth, L. Schröder (de eenige van deze kerkmeesters die nog in leven is), A Scheepers van Corisberg en St. v. Schaik. Een groote zorg werd van Pastoor Erens weggenomen door de schenking van het bouwterrein door dr. Dautzenberg, geneesheer te Oud-Gastel, die bij Heerlerbaan geboren was. Vrij snel volgden elkaar de groote gebeurtenissen voor de nieuwe parochie op. Op 6 Augustus 1910 geschiedde de eerste steenlegging van het nieuwe kerkgebouw, waarvan de heer Seelen de architect was en de gebrs. Simons de uitvoerders. Ongeveer een jaar later, op 16 Augustus, betrok Pastoor Erens zijn pastorie, ofschoon de kerk nog niet heelemaal klaar was. Op 2 September 1917 droeg Pastoor Erens in de sacristie de eerste H. Mis op, waarna op 28 October door Deken Breeuwers de inzegening van de nieuwe kerk plaats vond, die toen nog alleen bestond uit het tegenwoordige koor en transept. Op 4 November daarop volgende werd Pastoor Erens op plechtige wijze als herder der parochie geïnstalleerd. Met de aanvankelijk gedachte ruimte van de kerk kon op den duur niet worden volstaan, Op 14 Mei 1920 volgde de aanbesteding van de vergrooting der kerk, welke in het begin van 1927 gereed kwam en waarvan de inzegening op 17 April plaats vond. Het parochieleven vertoonde onder Pastoor Erens' herderschap al zeer spoedig een zeer opgewekt beeld. In Juli van 1918, na de eerste volksretraite, werd de H. Familie met een afdeeling voor mannen en afdeeling voor vrouwen opgericht, terwijl voorts de Congregatie voor jongens en meisjes in het leven werd geroepen. De groei van de nieuwe parochie maakte voorts den bouw van een meisjes- en jongensschool noodzakelijk, waarvan de eerste door de Zusters Franciscanessen van Heijthuyzen, die in Augustus van 1920 naar hier kwamen en op 28 October 1922 voor goed op Heerlerbaan haar verblijf betrokken, werd bediend. Het onderwijs van de jongens is in handen van leeken-onderwijzers. De bouw van een patronaat, waar voor een groot deel het parochieleven zich afspeelt, liet feitelijk niet zoo lang op zich wachten. Op 18 October 1925 wijdde Deken Nicolay de nieuwe aanwinst van de parochie ln. Tot aan het begin van het jaar 1931 is Pastoor Erens op Heerlerbaan gebleven. Mgr. Lemmens riep hem toen als Deken naar Gulpen, waar hij eenige jaren geleden gestorven is. Zijn opvolger te Heerlerbaan was Pastoor Lenders, die na verloop van een achttal jaren, op 5 April 1939, door den tegenwoordigen Pastoor van Diederen werd opgevolgd, wiens installatie op 21 Mei 1939 plaats greep. De eerste kapelaan die de parochie Heerlerbaan leerde kennen was kap. Luchtmann, die intusschen pastoor van de parochie op den Heksenberg is geworden. Zijn opvolger is kapelaan W. Wolf. De eerste tweede kapelaan was kapelaan Sohl, die in September 1938 den pastoor en zijn eersten kapelaan kwam assisteeren. Door verplaatsing naar elders is zijn plaats in 1940 door kapelaan Leclerq ingenomen. 25 jaar koster-organist. Tegelijkertijd met het 25-jarig bestaan der parochie valt nog een jubileum van een der verdienstelijkste mannen der parochie te vieren. De heer Boosenboom nl. zal dan zijn 25-jarig jubileum als koster-organist vieren, een feit dat wij na de opsomming van alle feiten en data uit de parochiekroniek van Heerlerbaan niet mochten vergeten.

Externe links

Afbeeldingen