Handelingen

Gereformeerde Gemeente in Nederland (Ochten)

Uit Reliwiki

Ontstaansgeschiedenis

Ochten, De Molenhof 5 - Gereformeerde Gemeente in Nederland

Ds. J.R. van Oordt nam op 19 december 1932 het kerkje van Ochten officieel in gebruik met de woorden uit 1 Koningen 8:29. Enkele maanden daarvoor, namelijk in juli 1932, kwam er op de kerkenraadsvergadering van de gemeente te Opheusden een verzoek binnen van enkele leden uit Ochten en omgeving om een “station in Ochten te stichten, ten einde aldaar met vrouwen en kinderen te kunnen samenkomen om Godsdienst te houden.” De kerkenraad zag de redelijkheid van dit verzoek in: “na enige besprekingen dienaangaande, werd hun medewerking van den Kerkenraad toegezegd”. Men zou het verzoek op de eerstkomende classisvergadering bespreken. Het gevolg hiervan was dat op 16 augustus 1932 ten huize van J. W. Hol te Ochten een eerste vergadering belegd werd onder leiding van de kerkenraad van Opheusden. Er werd een voorlopig bestuur gekozen bestaande uit J. W. Hol, R. Hol en G. Keuken. Het aantal mannelijke leden van de afdeling bleek ongeveer twintig te zijn.

Voortvarend ging het voorlopig bestuur aan de slag. Het eerste werk was uit te kijken naar een geschikte plaats om samen te komen. Die was spoedig gevonden, doordat J. W. Hol te IJzendoorn de schuur achter zijn woonhuis aan de Waalbandijk beschikbaar stelde. De gemeente van Opheusden huurde de schuur, waarna deze met toestemming van de eigenaar ingericht werd als kerkgebouw.

Opening kerkgebouw 1956.PNG

Op maandag 19 december 1932 werd het kerkje van “station” Ochten officieel in gebruik genomen door ds. J. R. van Oordt. Hij sprak bij deze gelegenheid over bovengenoemde woorden uit 1 Koningen 8:29. Tot 17 september 1946 is Ochten een afdeling van Opheusden gebleven. Op die dag werd zij namelijk officieel geïnstitueerd. Ds. Dorresteijn, die in deze dienst voorging, bepaalde zijn gehoor bij 1 Samuel 7:12: “Samuël nu nam een steen, en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.” De dominee lichtte aan de hand van dit tekstwoord eerst het grote voorrecht en de vele gedenkstenen toe, welke de Heere Israël geschonken had. Vervolgens bracht hij dit over op het doel van deze avond. Dat de warme band met de gemeente te Opheusden bleef, blijkt in het jaar 1951, wanneer de gemeente van Opheusden het oude doopvont aan de gemeente te Ochten schenkt in 1956 wordt gesproken over nieuwbouw van het kerkgebouw, wat dat jaar dan ook daadwerkelijk van start gaat. Op 28 december 1956 wordt het officieel in gebruik genomen. Ds. Dorresteijn leidt de dienst. Eind 1963 werden de banken vervangen door nieuwe mahoniehouten banken met totaal 192 zitplaatsen.

In 1953 bleef de gemeente voor een scheuring bewaard, maar in 1956 werd de gemeente bijna gehalveerd; hoofdzakelijk door een meningsverschil over de plaats van een nieuw te bouwen kerkgebouw. Mét de gemeente van Opheusden trad onze gemeente uit het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten en de achterblijvenden sloten zich aan bij de Oud Gereformeerde Gemeenten. Het kerkgebouw werd in 1974 wat uitgebreid en wel met een galerij met 36 zitplaatsen en naast de preekstoel drie banken met twaalf zitplaatsen, dit omdat het orgel ook op de galerij werd geplaatst. Het was op Hemelvaartsdag 28 mei 1992 een bijzondere dag voor de gemeente van Ochten toen ’s middags hun vergrote kerkgebouw in gebruik werd genomen tijdens een dienst die geleid werd door de consulent ds. W. Verhoeks. De derde verbouwing sinds de nieuwbouw in 1956 had zijn beslag gekregen in de vorm van een noord vleugel met 104 zitplaatsen, zodat het kerkgebouw 372 zitplaatsen telt. Ds. Verhoeks bepaalt de gemeente bij ‘Rehoboth’, de Heere heeft ruimte gemaakt. Toen het kerkgebouw in 1956 in gebruik werd genomen telde het 165 zitplaatsen. Bij interne verbouwing in 1974 werd het aantal zitplaatsen door de bouw van een galerij uitgebreid met 43 zitplaatsen. Door in 1983 de zuidvleugel en de nieuwe consistorie te realiseren kwamen er 60 plaatsen bij en in 1992 werden er maar liefst 104 zitplaatsen toegevoegd. In 2005 maakte de kerkenraad het plan kenbaar om een nieuw kerkgebouw te gaan bouwen. De grond is in 2005 officieel aangekocht van een particulier. Het nieuwe gebouw kreeg zo'n 625 zitplaatsen. De gemeente telt relatief veel jonge gezinnen en een totaal van bijna 580 leden. Het kerkgebouw aan de Molenhof had 400 zitplaatsen.Het nieuwe kerkgebouw staat aan het Katsland.

Ochten, Het Katsland 2 - Petrakerk

Nadat voor de kerkelijk gemeente het kerkgebouw aan de Molenhof te klein was geworden is men overgegaan tot nieuwbouw. De eerste steen van het nieuwe kerkgebouw is gelegd op zaterdag 28 september 2013 door de consulent ds. J Roos.

Op woensdagavond 7 mei heeft de gemeente dit nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen aan Het Katsland 4 te Ochten. Het kerkgebouw heeft op dit moment 830 zitplaatsen. De Petrakerk is binnen het budget van zo'n kleine 4 miljoen euro gebouwd. Onder het kerkgebouw bevindt zich een forse vergaderruimte die door middel van schuifwanden in zes afzonderlijke zalen kan worden gemaakt. Ook bevindt er zich een fietsenstalling een keuken en een opbaarruimte.

  • Tekst M Boot