Handelingen

Gereformeerde Gemeente in Nederland (Hilversum)

Uit Reliwiki

Ontstaansgeschiedenis

Eind 19e eeuw verlieten een aantal mensen de plaatselijke kerken in Hilversum. In een zaal aan het Melkpad, vaak Spijslokaal of Soeploods genoemd, werden de eerste leesdiensten gehouden. De groep behoorde tot het kerkverband rond ds. J van Leeuwen. Van 1917 tot 1920 preekte ds Woudwijk in Hilversum.

1935 verslag opening .png

Later werd de groep een afdeling van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Omdat de huur van deze zaal te hoog werd, werd door de kerkenraad uitgezien naar een andere locatie. Tijdens een manslidmatenvergadering gehouden op 21 november 1932 werd met algemene stemmen besloten de zaal aan de Torenlaan 4 te gaan huren ‘nadat beproefd zal worden de huur verminderd te krijgen’. Uiteindelijk lukte het de kerkenraad de huur te verlagen van 40 naar 30 gulden per maand. De eerste keer dat in de notulen melding wordt gemaakt van het gebruik van de zaal aan de Torenlaan, is van de kerkenraadsvergadering van 2 februari 1933. Inmiddels was de gemeente al zelfstandig geworden en op 18 maart 1932 geïnstitueerd. Tijdens de kerkenraadvergadering van 26 april 1934 wordt gesproken over een mogelijke verhuizing naar een andere kerkgelegenheid. Op 24 januari 1935 komt dit opnieuw ter sprake waarbij meegedeeld wordt dat er aan de Langestraat een pand verkocht zal worden. De kerkenraad besluit dit pand te gaan bezien. Op 31 januari 1935 wordt er al een ledenvergadering belegd, waarin mededeling wordt gedaan van de inlichtingen die zijn ingewonnen ten aanzien van dit pand. Dit kan zeer voordelig als vergaderzaal worden ingericht. De kosten bedragen ca. 6000 gulden. Met meerderheid van stemmen wordt een commissie benoemd die met de kerkenraad gemachtigd wordt om over koop en verbouwing met de eigenaar te onderhandelen.

Hilversum, Langestraat 50 a - Gereformeerde Gemeente

Op 23 augustus 1935 wordt het kerkgebouw in gebruik genomen in een dienst waarin ds. Heikoop van Utrecht voorgaat. Het aantal zitplaatsen in het gebouw bedroeg 254 welke kon worden uitgebreid tot 300.

Tijdens de kerkelijke scheuring in 1953 koos het merendeel van de gemeente de zijde van predikanten die zich genoodzaakt voelden uit het kerkverband van de Gereformeerde Gemeente te treden. De groep die bij het kerkverband van de Gereformeerde Gemeente wenste te blijven, raakten hierdoor het kerkgebouw aan de Langestraat kwijt. Vanaf 1953 vond onze gemeente een nieuw onderkomen voor de kerkdiensten in het gebouw van de Hilversumse Christelijke Jonge Mannen Vereniging (HCJMV) aan het Noordse Bosje, waar zij 15 jaar haar kerkdiensten hield. In verband met de groei van de gemeente kocht de gemeente in 1968 een terrein aan de Sumatralaan waar een nieuwe kerk werd gebouwd. Toen dit kerkgebouw te klein werd en de mogelijkheid zich voordeed de Westerkerk aan de Frederik van Eedenlaan te kopen verhuisde de gemeente opnieuw. Na renovatie werd dit mooie, ruime kerkgebouw op 26 januari 1983 in gebruik genomen.

In de notulen van 31 mei 1976 wordt vermeld dat B. van Leeuwen, N. Post en H. van de Beek ter vergadering komen om verslag uit te brengen aangaande het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente aan de Albertus Perkstraat.

Hilversum, Albertus Perkstraat 4 - Hervormde Kapel

Dat gebouw was vermoedelijk te koop is voor 350.000 gulden. Tijdens de manslidmatenvergadering van 14 juni 1976 wordt meegedeeld dat er een begroting is gemaakt van de onkosten die voor het huidige kerkgebouw noodzakelijk zijn. Aangezien dit een aanzienlijk bedrag is en uitbreiding op eigen terrein praktisch niet mogelijk is wordt de leden voorgesteld om het kerkgebouw aan de Albertus Perkstraat voor een bedrag van 350.000 gulden te kopen. Tijdens de ledenvergadering van 12 maart 1979 wordt echter weer gesproken over de plannen die gemaakt zijn om het kerkgebouw aan de Langestraat af te breken en vervolgens over te gaan tot nieuwbouw. Ook tijdens een extra manslidmatenvergadering op 13 mei 1980 wordt hierover gesproken. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden is voor nieuwbouw welke geraamd wordt op 350.000 gulden. Op 9 april 1981 wordt er weer een manslidmatenvergadering belegd en komt het punt nieuwbouw ter sprake. De gemeente Hilversum heeft hiervoor echter geen toestemming gegeven. Onverwachts komt opnieuw de Hervormde kapel aan de Albertus Perkstraat in beeld. De vraagprijs voor het kerkgebouw met kosterswoning bedraagt 490.000 gulden en 7% kosten koper. Er wordt besloten een bod uit te brengen van 500.000 gulden. De commissie van de Hervormde kapel gaat hiermee akkoord. De overdracht vindt plaats op 1 oktober 1981. Het orgel was een Orgel1 klaviers pneumatisch pijp orgel met 4 stemmen aanhangend pedaal gebouwd door firma Koppejan rond 1960. Het is in 1982 overgeplaatst door de firma Nijsse naar de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Bruigomstraat 1 te Werkendam .

Gereformeerde Gemeente in Nederland. ??

Het kerkgebouw aan de Albertus Perkstraat was de Gereformeerde Gemeente in Nederland niet geheel onbekend daar De Wachter Sions in de 8e jaargang no. 19 bekend maakt dat er een kerstsamenkomst wordt gehouden met een aantal kinderen van de Zuid-Molukken die 14 dagen in verschillende gezinnen logeren. Deze samenkomst vindt plaats op 2e Kerstdag 26 december 1960 om 19.30 uur. Sprekers: ds. P. Fader, predikant van de Zuid-Molukse Protestantse Kerk en ds. Mallan van Veenendaal.

Hilversum kerstsamen komst 23-12 1960.png

Het was dinsdag 27 oktober ?? een bijzondere dag voor de gemeente toen het nieuwe kerkgebouw in gebruik werd genomen. In de dienst ging de consulent, ds. M. van Beek voor.

De Gereformeerde Gemeente in Nederland te Hilversum heeft een behoorlijke groei doorgemaakt. Toen het kerkgebouw aan de Albertus Perkstraat in gebruik werd genomen waren nagenoeg alle zitplaatsen op de begane grond bezet. Helaas heeft zich vanaf dat moment een daling ingezet van het ledental. Veel leden vestigden zich elders.

In de morgendienst van 20 juli 2003 is ouderling Veenema tijdens het lezen van een predicatie onwel geworden. Vanaf dat moment heeft hij in de leesdiensten niet meer kunnen voorgaan. Op 7 november 2003 is hij in de leeftijd van 75 jaar overleden. Nadat meerdere keren is geprobeerd de kerkenraad met een diaken uit te breiden en dit niet lukte is op 25 juni 2004 op verzoek van de leden een gemeenteavond belegd. Tijdens deze avond zijn aan de aanwezigen de attestaties/bewijzen van lidmaatschap uitgereikt en op dinsdag 29 juni 2004 ging de consulent ds. A. Schultink voor in de laatste kerkdienst. Deze avond was voor de gemeente van Hilversum een ingrijpende avond. Tijdens het zingen sloot ds. Schultink de Kanselbijbel wat voor velen een indrukwekkend en ontroerend moment was. Daarna legde de dominee voor de laatste maal de zegen op de gemeente.

Tijdlijn

  • 1880-1917

Eind 19e eeuw verliezen een aantal mensen de plaatselijke kerken in Hilversum. In een zaal aan het Melkpad, vaak Spijslokaal of Soeploods genoemd, worden de eerste leesdiensten gehouden. De groep behoort tot het kerkverband rond ds. J van Leeuwen.

  • 1917-1920

Ds. Woudwijk preekt in Hilversum.

  • 1920-1932

De gemeente groeit verder.

  • 1932-1935

De huur van de zaal aan het Melkpad wordt te hoog. De gemeente huurt een zaal aan de Torenlaan 4. De gemeente wordt geïnstitueerd. De gemeente koopt een pand aan de Langestraat 50a. Het kerkgebouw aan de Langestraat 50a wordt in gebruik genomen.

  • 1935-1976

De gemeente groeit verder.

  • 1976-1981

De gemeente overweegt om het kerkgebouw aan de Langestraat 50a te slopen en nieuw te bouwen. De gemeente koopt het kerkgebouw aan de Albertus Perkstraat 4. Het kerkgebouw aan de Albertus Perkstraat 4 wordt in gebruik genomen.

  • 1981-2004

De gemeente groeit eerst, maar daalt daarna in ledental. Ouderling Veenema wordt onwel tijdens een leesdienst. Ouderling Veenema overlijdt. De gemeente wordt opgeheven.

  • 2004

De laatste kerkdienst wordt gehouden

Uitnodiging.jpg
  • Tekst en foto's M Boot

Afbeeldingen