Handelingen

Den Ham, Brink 4 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Den Ham
Provincie: Overijssel
Gemeente: Twenterand
Plaats: Den Ham (Ov.)
Adres: Brink 4
Postcode: 7683BN
Inventarisatienummer: 09996
Jaar ingebruikname: 1839
Architect: Plomp, N.; Jans, J. (uitbr.)
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 19998 (kerk); 19999 (toren)


Geschiedenis

Hervormde kerk. Zaalkerk uit 1839-1840 tegen de 15de-eeuwse toren van de vorige kerk, ontworpen door Nicolaas Plomp, stadsarchitect van Kampen. In 1956 werd de kerk vergroot en verbouwd, waardoor zij een T-vormige plattegrond kreeg. Ook de oostgevel werd bij die gelegenheid gewijzigd. Preekstoel uit 1628. Oorspronkelijk eenklaviers orgel, in 1841 gemaakt door J.C. Scheuer. Bij de restauratie in 1974 door de firma Flentrop uitgebreid met een Onderpositief en een vrij Pedaal.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerkgebouw

N.H. Kerk. Zaalkerk uit 1840, in 1956 gerestaureerd. Preekstoel (XVIIc). Oorspronkelijk eenklaviers orgel, in 1841 gemaakt door J.C. Scheuer. Bij de restauratie in 1974 door de firma Flentrop uitgebreid met een Onderpositief en een vrij Pedaal.

Toren

Forse gotische toren van vier geledingen met tentdak, blijkens cartouche boven de ingang in 1607 hersteld, onlangs gerestaureerd. Segmentboogvormig poortje in spitsboognis, in de tweede geleding verdiepte spitsboogvormige velden met bakstenen montans, in de derde gekoppelde galmgaten in een rondboognis en in de vierde aan elke zijde twee rondbooggalmgaten. Klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan één van een anonieme gieter, 1447, diam. 115,2 cm., één van H. de Tremonia, 1520, diam. 141,4 cm. en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk, 1908. Later voorzien van elektrische opwinding.

In de media

Uit Overijsselsche Courant, 16 Juli 1841.

HAM, den 11 Julij 1841. De dag van heden was voor deze Gemeente een ware feestdag, daar het uit vrijwillige giften bij inteekening daargestelde nieuwe orgel ten gebruike bij de openbare godsdienst aan deszelfs bestemming werd toegewijd. Door den Wel Eerw. Heer H.L.C.E. Bakker, predikant te dezer gemeente, werd bij die gelegenheid, naar aanleiding van Eph. 5: 19 eene toepasselijke leerreede uitgesproken, welke werd afgewisseld en besloten door het zingen der bijeenvergaderde menigte, zoo wel als door een koor van Zangers, hetwelk de voor die gelegenheid vervaardigde gezangen, op eene doeltreffende wijze uitvoerde, terwijl verder dit feest in den namiddag besloten werd door een Orgel-Concert. Groot was het aantal personen, dat van alle zijden was te zamen gekomen om deze plegtigheid bij te wonen, en het was ons een streelend genoegen bij het Orgel-Concert ook Zijne Excellentie den Heer Gouverneur dezer provincie te mogen tellen.
Het Orgel werd bij deze gelegenheid bestuurd door den met lof bekenden Heer Meiroos, Stads-Muzijkmeester, Organist en Klokkenist te Enkhuizen, door wiens meesterlijke hand de schoonste en verrukkendste kunsttoonen werden voortgebragt, en aan wiens kunstalent (sic) wij hier openlijke hulde toebrengen.
Het Orgel dat een wezenlijk sieraad in het nieuwe kerkgebouw uitmaakt, is vervaardigd door de Heeren J.C. Scheuer en Zoon, Orgelmakers te Zwolle, en is volgens de uitspraak van deskundigen en met de examinatie van hetzelve belast, niet alleen volkomen aan het bestek beantwoordende, maar was zelfs door hen merkelijk meerder gedaan, zoodat dezelve hierdoor de hoogste goedkeuring verworven, en op nieuw van hunne uitstekende bekwaamheid de voldoenste bewijzen hebben gegeven. Lang zal deze dag, die, hoe groot ook de toevloed van elders was, in de beste orde, en tot volkomen genoegen is afgeloopen, in deze gemeente in heugelijk aandenken blijven.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur