Handelingen

Arnhem, Salvatorplein - Zuiderkerk (hulpkerk)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Zuiderkerk (hulpkerk)
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Arnhem
Plaats: Arnhem
Adres: Salvatorplein
Postcode:
Inventarisatienummer: 10949
Jaar ingebruikname: 1941
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Houten noodkerk met dakruiter, door brand beschadigd begin 1941. Gebouwd als Ned. Hervormde kerk.

Buiten gebruik 1958, sloop 1968.

Vlakbij deze locatie bevindt zich de (als Gereformeerde Kerk gebouwde) Salvatorkerk uit 1958, die heden als kerk PKN in gebruik is.

  • Er is nooit een vervangende kerk met de naam Zuiderkerk gebouwd. In Arnhem heeft ook nooit een Noorderkerk bestaan. Wel een Ooster- en Westerkerk (beide Gereformeerd en beide gesloopt).
  • Het zou interessant kunnen zijn, na te gaan, in welke Nederlandse plaatsen een "protestants kerkenkruis" bestaat of heeft bestaan, van Noorder-, Zuider-, Wester- en Oosterkerk. B.v. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen.

In de media

Uit Het Vaderland, 6 Januari 1941.

Houten hulpkerk te Arnhem prooi der vlammen. Gebouw zonder paniek ontruimd.

In verband met de uitbreiding van de gemeente Arnhem in dit stadsdeel en in afwachting van den bouw van een definitief kerkgebouw, had de Nederduitsch Hervormde gemeente van Arnhem in dit gedeelte van de stad een houten hulpkerk laten plaatsen, welke ongeveer tweehonderd personen kon bevatten. Zondagmorgen tijdens den dienst welke door ds A. Drost, emerituspredikant te Arnhem werd geleid, bemerkte een der aanwezigen, dat een houten koker, welke om een met asbest beveiligde kachelpijp was aangebracht, vlam gevat had. Hij waarschuwde den koster, die met behulp van een blusscher het vuur wist te blusschen.

Dominee maant tot kalmte.

Het vuur was echter nauwelijks gebluscht, of aan den anderen kant van den schoorsteen sloegen opnieuw vlammen naar buiten. Het gevaar werd thans dreigend en ds Drost onderbrak den dienst met een rustig woord tot de gemeentenaren. Iedereen reageerde hierop en kalm verliet men het gebouw, waarbij de meesten nog trachtten een en ander van den inboedel te redden, zoals gordijnen, lampen en zelfs een groote hoeveelheid turf uit den kelder. Het gebouw stond al spoedig in lichter laaie daar het droge hout een gemakkelijke prooi was. De brandweer van Arnhem-Zuid kon tegen de vlammenzee niets uitrichten en toen de Arnhemsche brandweer een half uur later verscheen — de rivierovertocht neemt veel tijd in beslag — was de kerk reeds tot den grond afgebrand.

De hulpkerk was tegen brand verzekerd maar zij zal door de houtschaarschte waarschijnlijk niet meer opgebouwd kunnen worden.

Uit Het Vaderland, 15 Januari 1941.

De hulpkerk der Ned. Herv. Gemeente te Arnhem-Zuid, welke Zondag door brand is verwoest zal worden herbouwd. De kerkeraad heeft geconstateerd, dat het afgebrande kerkgebouw ln een dringende behoefte voorzag. Al het mogelijke zal worden gedaan om den herbouw te verwezenlijken.

Afbeeldingen

Exterieur