Handelingen

Amsterdam, Rusland 7 - Augustinus (De Star) (1848 - 1929)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Augustinus ("De Star")
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Rusland 7/Spinhuissteeg
Postcode: 1012CK
Inventarisatienummer: 04926
Jaar ingebruikname: 1848
Architect: Brink, H.J. van den (uitbreiding)
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Bijnaam, naar naam eerdere schuilkerk, "De Star". Grote uitbreiding in 1864 door H.J. van den Brink.

Buiten gebruik in 1929, toen de grote St. Augustinuskerk aan de Postjesweg in Amsterdam-West gebruik werd genomen.

Gesloopt in 1957.

In de media

  • Uit Algemeen Handelsblad, 8 Juli 1836.

De feestviering van het Twee honderd-jarig bestaan der gemeente in de R.C. Kerk de Ster alhier, duurt met plegtigen luister dagelijks voort. Het jubilé is des avonds van den 4den met de solemnele Vespers geopend. Den volgenden dag, een der belangrijkste dezer feestdagen, werd, des morgens ten 5 ure, de plegtigheid weder aangevangen, met de tweede Mis van Haydn, met het orgel begeleid. De Hoog-Eerw. Heer C.L. Baron van Wykersloot, Heer van Schalkwyk, Bisschop van Curium, enz., was des morgens door eene deputatie der gemeente plegtig ingehaald, en omstreeks half elf ure werd de solemnele Pontificale Hoogmis door den Eerw. Bisschop, bijgestaan door twee Aartspriesters en meer dan twintig andere geestelijken, luisterrijk gevierd. Na eenige voorafgaande ceremoniën werd de Muzijkale Mis van den Heer van Bree door een welbezet orchest, onder de leiding van den Heer A. Sundorf voortreffelijk uitgevoerd. In eene redevoering, welke, na het Evangelie, door den Eerw. Landdeken, B. Hofman, uitgesproken werd , schetste ZEd. hoofdzakelijk de stichting en lotgevallen dezer Gemeente. Het kerkgebouw was van binnen prachtig en rijk versierd, vooral de bisschoppelijke stoel en het voorzetsel des altaars. Onder anderen i melkten wij de navolgende Chronica's op: IVbILate Deo oMnes CoetVs popVLI LaetItIa et eXsVLtatione. — Een ander: GLorIa In eXCeLsIs Deo et saLVs hoMInIbVs bone VoLVntatIs. — Vooral trok ook de aandacht het fraaije afbeeldsel van den Eerw. Pater Parmentier, oprigter der Gemeente, hetwelk in de kerk met op- en bijschriften prijkte, benevens een schild , houdende de namen der EE.P.P. Pastoren dezer Gemeente. Aan den ingang der kerk leest men de volgende woorden: Stella ista fulget duxtrix jubilantium. Dezen dag duurde de plegtiglieid tot ruim twee ure voort; de daaraanvolgende dagen waren minder luisterrijk, aanstaande Woensdag echter zal er nog eene plegtige Hoogmis gehouden worden ter nagedachtenis aan de overledene leden der gemeente, en bij die gelegenheid de voortreffelijke Requiem Mis van Cherubini worden uitgevoerd. Niettegenstaande den grooten toevloed van menschen gaat alles in de beste orde voort en het geheel is zoodanig ingerigt, dat der Directie daaromtrent alle lof toebehoort.

Externe link