Handelingen

,s-Gravenhage, Rietzangerlaan 2a - Sint Albaan

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Albaan
Genootschap: Vrij Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Rietzangerlaan 2a
Postcode: 2566SV
Inventarisatienummer: 02121
Jaar ingebruikname: 1932
Architect: Luthman, J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Mooie kleine kerk met toren.

In de media

Uit Het Vaderland, 22 Juni 1932.

Tot dusver had de Vrije Katholieke gemeente van Den Haag, in achterstand bij Amsterdam, Utrecht, Huizen en nog eenige plaatsen, nog geen eigen kerkgebouw. Daarin zal nu weldra zijn voorzien, want hedenmorgen heeft bisschop mgr. J.H. Bonjer uit Huizen met plechtig rituaal en onder groote belangstelling der gemeente den eersten steen gelegd voor het kerkgebouw, dat tegen het najaar in het Rietzangerlaan 2 gereed zal staan, om de geloovigen te ontvangen.

Nadat eerst in bet aangrenzend huis, waar de gemeente op het oogenblik samenkomt, door den bisschop een Mis was opgedragen, ging een processie, bestaande uit de pastoors Abbinga, Hermerster en prof. v.d. Stok. diakenen, subdiakenen, helpers en den bisschop, alles in vol ornaat, naar het bouwterrein. Een tafeltje, waarop een houten kruis en bloemen, duidde de plaats aan, waar het altaar in de kerk zal worden neergezet. Voor het provisorisch altaar aangekomen, hield mgr. Bonjer na het sprenkelen van wijwater en een gebed een korte toespraak, waarin hij zijn groote blijdschap uitsprak over de gebeurtenis van den kerkbouw en allen dankte, die door hun offers dit mogelijk hebben gemaakt. Dit oogenblik is een van de allergrootste uit zijn leven. De kerk is benoemd naar den grooten worstelaar voor de vrijheid Albanus. De Vrije Katholieke Kerk wil ook op den grondslag van de Sacramenten des Altaars, de fundamenten der Katholieke Kerk, strijden voor vrijheid van geloof. Ieder is hier welkom, wat zijn geloof ook moge zijn. Vooral voor de jeugd wordt dit gebouw opgericht. Zij zal zich in hun idealen hier geheel vrij onder hoogere, geestelijke wijding mogen uitleven en daarom wijdde bij deze kerk aan de toekomst.

Daarna begaf de processie zich naar de plaats, waar de steen zou worden gelegd. Bij den steen bevonden zich een schietlood, een waterpas, een winkelhaak en een troffel.

Verschillende verzen werden in beurtzang en gezamenlijk gezongen. Daarna besprenkelde de bisschop den steen met wijwater en sprak hij een gebed uit. Vervolgens nam hij den troffel en streek een bed van kalk op de ligplaats van den steen. De sub-diakenen brachten daarop den steen op zijn plaats. Is de steen loodrecht geplaatst? vroeg de bisschop. De subdiaken onderzocht dit met het schietlood en antwoordde: Hoogwaardige Vader, de steen is loodrecht geplaatst. Dezelfde ceremonie herhaalde zich voor de vaststelling of de steen waterpas lag, waarop de bisschop verklaarde: Ik verklaar dezen steen goed en deugdelijk gelegd. De bisschop sprak wederom een gebed uit en daarna zalfde hij het in den steen gebeitelde en vergulde kruis met chrisma.

Eindelijk sprak de bisschop: Derhalve zegenen wij en heiligen wij dezen steen tot grondveste van uw kerk, tot de glorie van God, ter volmaking van de Menschheid en ter eere van St. Albaan. In den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes.

Nadat een beurtzang en gezamenlijk, een paar wijdingspsalmen gezonden waren, sprak de bisschop den zegen uit. Wierookwolken uitzendend vertrok de processie, waarmee de plechtigheid geëindigd was.

Architect Luthman bouwt de kerk, welke voorloopig 150 zitplaatsen krijgt en tegen het najaar gereed zal zijn.

Uit Het Vaderland, 11 October 1932.

Het nieuwe kerkgebouw der Vrije Katholieke Kerk aan de Rietzangerlaan te dezer stede, de St. Albaanskerk, dat naar de plannen van den architect J. Luthman wordt gebouwd, nadert zijn voltooiing.

Op Zondag 6 November a.s. zal het kerkje, dat berekend is op 120 zitplaatsen, worden geconsacreerd.

Het ligt in het voornemen van den bisschip voor Europa, mgr. Arundale, die thans in Amerika vertoeft, deze plechtigheid te verrichten. Bij zijn verhindering zal de Nederlandsche bisschop mgr. J.H. Bonjer de kerk consacreeren, bij welke gelegenheid tal van geestelijken, waaronder misschien ook enkele buitenlandsche zullen tegenwoordig zijn.

Uit Het Vaderland, 7 November 1932.

Zondagmorgen is het nieuwe Vrije Katholieke kerkgebouw aan de Rietzangerlaan alhier op plechtige wijze gewijd. De drievoudige dienst van zuivering, van Wijding en van aanbidding en dankbaarheid werd geleid door den suffragaan bisschop voor Nederland Mgr. J.H. Bonje. Als diaken en sub-diaken fungeerden de geestelijken A.J. Hamerster en prof. J. van der Stok. Verder namen ruim twintig priesters en bijna evenzooveel geestelijken van lageren rang aan den dienst deel. Een tweehonderdtal leden en belangstellenden vulde het kerkgebouw. Albanus, te wiens eere het gebouw den naam draagt van Sint Albaan's Kerk, was een Romeinsch edelman, die in den tijd toen het Christendom nog verboden was, te Verulain, nu St. Albans in Engeland, ter dood werd gebracht, omdat hij aan een christelijke» priester bescherming had verleend. Hij was de eerste martelaar in dit Noordwestelijk deel van Europa voor Christus' leer en voor de vrijheid van geweten.

Sint Albaan's Kerkgebouw zal de Katholieke Kerk worden van diocees Nederland der Vrije Katholieke Kerk.

Afbeeldingen