Handelingen

,s-Gravenhage, Regentesseplein - Regentessekerk (1901 - 1975)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Regentessekerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Gravenhage,'s-
Plaats: Gravenhage,'s-
Adres: Regentesseplein
Postcode:
Inventarisatienummer: 01981
Jaar ingebruikname: 1901
Architect: Verheul, J. Dzn
Huidige bestemming: gesloopt in 1975
Monument status: geen

Geschiedenis

De grondvorm van het gebouw was een Grieks kruis, met aan de vier uiteinden van dit kruis puntgevels, en aan de voorzijde twee torens met een vierkant grondplan. In deze periode was dit het gangbare ontwerp voor meer grote protestantse kerkgebouwen (b.v. de Koninginnekerk in Rotterdam en de Nieuwe Badkapel in Scheveningen). Het interieur van het gebouw had Jugendstilkenmerken, welke zich uitten in het hekwerk, lampen en andere details. Het kerkgebouw bood plaats aan ca 1100 kerkgangers. Er was een Koninklijke bank in de kerk. In 1973 buiten gebruik gesteld als kerk en een paar jaar later gesloopt. Een appartementencomplex en dienstencentrum kwamen ervoor in de plaats.

In 1906 plaatste de firma G. van Leeuwen uit Leiderdorp een orgel met 26 registers, verdeeld over 2 manualen en pedaal, en met mechanische tractuur. Op het eerste manuaal 11 registers, op het tweede 7 (in zwelkast) en op het pedaal 8.

Koningin-regentes Emma regeerde gedurende de periode van minderjarigheid van toen nog Prinses Wilhelmina van 1890 tot 1898. De naam van het plein en van de kerk houden een eerbetoon aan haar in. Ook de gedenknaald op het plein is in 1905 te harer ere geplaatst.

In de media

KerkdenhaagREG10180.jpg


KerkdenhaagREG10183.jpg
Uit Het Nieuws van den Dag, 27 Februari 1901.

Zondag 3 Maart, des middags om 2 uur, zal de Regentessekerk te 's-Gravenhage worden ingewijd door Ds. Van Gheel Gildemeester. De weezen zullen er zingen.

Uit Het Nieuws van den Dag, 1 Maart 1901.

De Koningin-Moeder zal aanstaanden Zondag tegenwoordig zijn bij de inwijding van de Regentessekerk te 's-Gravenhage.

Uit Het Vaderland, 1 Maart 1926.

HET 25-JARIG BESTAAN DER REGENTESSEKERK.

Onder enorme belangstelling — de kerk was meer dan vol — heeft dr. F. van Gheel Gildemeester, een der hoofdstuwkrachten voor den bouw en de inwijder der kerk, gistermorgen het 25 jaar bestaan, dat op 3 Maart valt, herdacht. H.M. de Koningin-Moeder, de Regentes was in de Hofbank aanwezig. Verder bevonden zich in de kerk Ds. Bakhuizen v.d. Brink, secretaris der synode, de hofprediker ds. Welter en de nog overgebleven leden van het Stichtingscomité. De prediker had tot tekst gekozen Johannes 17 : 13: Opdat zij Mijne blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelve.

Op zijn bekende frissche, pakkende, telkens tegelijk geestige en ontroerende wijze sprak de prediker over de christelijke blijdschap, die het hoogste is, als het verlorene wordt gered.

Daarom moet de Christen blijde zijn en hij moet nooit uit de kerk komen met een gezicht, dat de niet-Christen tot zoo iemand zeggen kan: Ik begrijp niet, dat gij, kind van den Verlosser, er zoo weinig verlost kunt uitzien!

Spr. richtte vervolgens een woord van diep gevoelden dank tot de Hooge-Moeder, die haar naam wel aan deze kerk heeft willen schenken. Vervolgens herdacht hij wijlen Mr. Goekoop, die den grond voor het kerkgebouw voor niets had afgestaan, de Marez Oyens en Zeydner, die zooveel voor de totstandkoming hebben gedaan. Moge het Heilig Evangelie — besloot spr. — in het kerkgebouw tot in lengte van dagen worden gehoord en moge de prediking der Christelijke blijdschap in ons aller hart het heimwee wekken naar de Hemelsche blijdschap.

't Was gisteren ook jubileum voor mej. W. Zittersteyn, die 25 jaar in de Regentessekerk zitplaatsen aanwees en menig laatkomer met nog een fijn hoekje wist te verblijden. De feestprediker stelde haar na den dienst een kerkboek ter hand en een enveloppe, welke door de Commissie voor de Regentessekerk was gevuld.

Afbeeldingen