Handelingen

,s-Gravenhage, Oude Boomgaardstraat - Gereformeerde Gemeente

Uit ReliwikiBezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Oude Boomgaardstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 02044
Jaar ingebruikname: 1858, 1934
Architect: Schippers, A.N.
Huidige bestemming: gesloopt 1985

Geschiedenis

Voormalige Nederlands Hervormde Bethlehemkerk( "Armenkerk"). Zaalkerk zonder toren. Na verbouwing en modernisering (zie ook hieronder) in 1934 in gebruik als kerk van de Gereformeerde Gemeente.
Buiten gebruik en sloop 1985. Ter plaatse is daarna een nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente, de Bethaniëkerk, gebouwd.

In de media

Uit Het Vaderland, 26 Juni 1934.

Morgenavond te half acht zal de Gereformeerde Gemeente van 's-Gravenhage, welke sedert een tiental jaren in de kerkzaal aan den Z.W. Buitensingel bijeenkwam, haar nieuw kerkgebouw (de voormalige Bethlehemskerk aan de Breedstraat) in gebruik nemen. De oude kerk, welke eenige jaren als papiermagazijn gebruikt werd, is volgens de plannen van den architect A.N. Schippers geheel gerestaureerd. De hoofdingang werd ontworpen aan de zijde van de Oude Boomgaardstraat, waar men via een ruim voorplein en een portaal toegang tot de nieuwe kerk krijgt. Het inwendige van het gebouw, dat door de aannemers, de heeren Van Lely, Van Iperen en De Boer binnen het half jaar kon worden opgeleverd, is door de zorgen van diverse firma's in een alleszins ruim en practisch bedehuis herschapen. De oude orgelgalerij werd weggebroken en vernieuwd, alwaar de firma Rohlfing uit Osnabrück een nieuw instrument, met hoogst eenvoudig front, doch klankrijken inhoud plaatste. Het orgel bevat een 16-tal registers, verdeeld over twee klavieren met pedaal. Daaronder ontwierp de firma Wassenaar en Zonen een modernen preekstoel. Het meubilair werd gedeeltelijk vernieuwd door de firma Belle en van Leenen, de firma Gijse zorgde voor een moderne, electrische verlichting, terwijl de centrale verwarming werd aangelegd door de firma Schreuders uit Amersfoort. Het geheel werd gestoffeerd door de firma Mijnders uit Lisse.

De sedert eenigen tijd aan deze gemeente verbonden eerste predikant ds P. Honkoop, zal den dienst leiden. Deze zal door vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen, daartoe uitgenoodigd, worden bijgewoond. Ds G. Kersten uit Rotterdam, zal het slotwoord spreken.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de kerk te zeven uur wordt opengesteld en dat de toegang uitsluitend is aan de Oude Boomgaardstraat.

Uit Het Vaderland, 28 Juni 1934.

Onder groote belangstelling is gisteravond het nieuwe bedehuis van de Geref. Gemeende aan de Boomgaardstraat officieel door den voorganger ds P. Honkoop in gebruik genomen. Onder de talrijke aanwezigen merkten we op de predikanten ds G.H. Kersten van Rotterdam; ds A. de Bloois van Dirksland: ds M. Hofman van Krabbendijke; ds W.C. Lamain van Rotterdam-Zuid; ds J. Vreugdenhil van Kampen; ds J.R. v. Oordt van Zeist; ds I.J. Vasseur, predikant bij de Vrijz. Evang. Gemeente te 's-Gravenhage; E. de Vries, vertegenwoordiger van de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. te 's-Gravenhage; notaris jhr J.A.G. Six en A.N. Schippers, de architect van het nieuwe bedehuis. De dienst begon, met het gemeenschappelijk zingen van Ps. 84 :7 en het lezen van Ps. 132. Ds Honkoop ving zijn predicatie aan met een historische herinnering. De Bethlehemkerk — tot stand gekomen door de krachtige actie van ds C.E. v. Koetsveld — werd 26 Dec. 1858 door ds J. Mol officieel in gebruik genomen. Het gebouw is 1 Jan. jl. eigendom geworden van de Geref. Gemeente. Na Gods zegen ook over deze nieuwe vergaderplaats be hebben ingeroepen, bepaalde de voorganger zijn gehoor bij het woord uit Ps. 132: 7—9. Sprekende over Salomo's bede voor des Heeren huis, werd achtereenvolgens stilgestaan bij de gegronde aanleiding tot de ootmoedige belijdenis in den rijken inhoud van het heilig oogmerk bij dit gebed. Na de predicatie richtte ds Honkoop een persoonlijk woord tot allen, die hun beste kraohten hadden gegeven voor de weder in gebruikneming van het kerkgebouw. Namens de classis Amsterdam sprak ds J.R. v. Oordt van Zeist een woord van gelukwensch. Dit laatste deed ook het Tweede Kamerlid ds G.H. Kersten van Rotterdam. Hij wenschte de gemeente toe, dat zij in dit gebouw vinden mocht de rust die er overblijft voor het volk van God. Ds Kersten sloot hierna de bijeenkomst met dankzegging.

Het nieuwe kerkgebouw werd, nadat de Ned. Herv. Gem. het verlaten had, eenigen tijd gebruikt als papiermagazijn. Naar de plannen van architect A.N. Schippers is het geheel gerestaureerd en voor zijn nieuwe bestemming ingericht. De hoofdingang werd ontworpen aan de zijde van de Oude Boomgaardstraat, waar men via een ruim voorplein en een portaal toegang krijgt. De oude galerij is weggebroken en geheel vernieuwd en een nieuw orgelfront werd gebouwd voor een orgel met 16 registers, verdeeld over twee klavieren met pedaal. Daaronder werd een moderne preekstoel ontworpen.

Het gebouw heeft centrale verwarming en electrische verlichting.

Afbeeldingen