Handelingen

,s-Gravenhage, Nunspeetlaan 54 - Salvatori

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Salvatori
Genootschap:
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Nunspeetlaan 54
Postcode:
Inventarisatienummer: 01984 15121
Jaar ingebruikname: 1931
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: Cultureel centrum
Monument status: GeenGeschiedenis

Buiten gebruik als Ned. Hervormd wijkgebouw. Later Evangelische Gemeente "De Heere zal voorzien". Met ingang van 2018 houdt deze gemeente haar vieringen op een ander adres: Kerketuinenweg 10, 2544 CW Den Haag

In de media

Uit Het Vaderland, 16 September 1931.

Onder groote belangstelling — wij hebben ons verbaasd dat ten slotte zooveel menschen, al ging het moeilijk, de Nunspeetlaan gevonden hebben — en onder stralende zon, heeft ds. G.B. Westenburg, blakend van opgewektheid, den eersten steen gelegd voor een wijkgebouw van de Ned. Herv. Gemeente in die wijk. Namens Kerkeraad en predikanten woonde dr. H. Schokking de plechtigheid bij. Ds. Westenburg gaf zijn blijdschap te kennen over dit uur van groote bemoediging, daar God zoo kennelijk Zijn werk tot stand brengt, hoeveel bezwaren er ook mogen zijn. Dat geeft een strijder voor Gods Koninkrijk altijd weer moed.

Spr. wees er op, hoe broodnoodig dit gebouw voor het wijkwerk is, daar dit werk beslist onder te nauwe behuizing leed. Hij dankte allen, dle hem meegeholpen hadden en bijzonder den bouwer, den heer Meuzelaar, die gewaarborgd heeft, dat men in het nieuwe huis Kerstmis zal kunnen vieren. Verder dankte hij dr. Schokking voor diens tegenwoordigheid, waaruit blijkt, dat het Rustenburgwerk een stuk is van het heele werk, dat de Ned. Herv. Kerk in het zich steeds uitbreidend den Haag verricht.

Dr. Schokking hield een geestige rede, waarin bij allereerst vertelde, hoeveel omzwervingen noodig waren, vóór hij dit punt bereikte. Den Haag wordt wel heel groot en daarom heeft hij zich opnieuw afgevraagd, of een kerspel-indeeling wel te ontkomen zal zijn. Hij staat hier met een zwaren last; de hele kerkeraad en alle predikanten, waaronder zeer zware naar men zegt, rusten op zijn schouders. Namens hen allen vertolkt hij zijn groote blijdschap over dit werk, dat door zijn snelheid heeft verrast, waarmee Ds. Westenburg en allen, die hem hielpen, van harte worden gelukgewenscht. Hij hoopt, dat het Evangelie ook in deze wijk zijn wonderkracht zal bewijzen. Daarna volbracht ds. Westenburg de eerste steenlegging met een met bloemen versierde troffel en uit een met bloemen versierde kalkbak. Op den steen staat gegrift: „Eerste steen gelegd door ds. G.B. Westenburg, 16 September 1931"

Laat ons mogen besluiten met een kleine topografie ten bate van hen, die eens naar het nieuwe werk Rustenhurg heeft in de richting een complex straten dat naar Het Gooi is genoemd, terwijl in het naar Den Haag gerichte deel de straten Veluwsche namen dragen. Men benadert de Nunspeetlaan het dichtst met lijn 6 (uitstappen einde Paul Krügerlaan bij de Loosduinsche brug) en met lijn 14 (uitstappen Apeldoornsche laan)


Afbeeldingen