Handelingen

,s-Gravenhage, Laan 20 - Remonstrantse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Remonstrantse Kerk
Genootschap: Remonstrantse Broederschap
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Laan 20
Postcode: 2511XB
Inventarisatienummer: 02058
Jaar ingebruikname: 1896
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Grote onopvallende zaalkerk zonder toren. Buiten gebruik gesteld en gesloopt in 1980. Het orgel van Flaes & Brünjes uit 1864 kreeg in 1990 een nieuwe bestemming in de Chr. Geref. Kerk te Harderwijk.

In de media

Uit Het Vaderland, 30 Januari 1923.

Nu de in staat van wording verkeerende nieuwe verkeersweg Prinsegracht—Westeinde enz. den zijgevel van de Remonstrantsche kerk aan de Laan heeft bloot gelegd, bestaan er plannen bij kerkmeesters om de kerk aan die zijde te verbouwen en uit te breiden. De gemeente bezit aan dien kant een langwerpig, driehoekig stuk grond, dat bebouwd of afgesloten moet worden. Alvorens tot dit laatste te besluiten, zijn plannen gemaakt tot bebouwing en men hoopt die te kunnen verwezenlijken en wel zoo dat de kerk daar een fraaien nieuwen gevel krijgt en een zaaltje, beschikbaar wordt voor gemeentewerk, voordrachten, enz. Een en ander is op het oogenblik, zegt de N.R.Ct., in behandeling bij het vertegenwoordigend college uit de gemeenteleden en zal eerstdaags tot een beslissing moeten worden gebracht.

Het is eigenaardig dat het ruim 300 jaar heeft moeten duren, alvorens door een toevallige doorbraak het ingesloten kerkgebouw der Remonstranten aan het licht komt. Ook eigenaardig dat daar langs den nieuwen hoofdweg, nu daar aan den hoek van de Prinsegracht het perceel van het antiquariaat v. Stockum-Kerling bloot kwam te liggen, het boven dat huis gebouwde observatorium in 't oog komt te vallen en hiermee de herinnering aan den vroegeren predikant der Haagsche Remonstrantsch-Geref. gemeente, ds. Brester verlevendigd wordt, die, behalve als leeraar, bekend was als dichter en als beoefenaar van de sterrenkunde.

Uit Het Vaderland, 28 Mei 1940.

Het Bestuur der Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente hier ter stede deelt in zijn maandblad mede: De omstandigheden maken het vrijwel onmogelijk in het naaste verschiet de plannen te verwezenlijken, die in bewerking waren. Drie dingen stonden ons voor oogen: de vernieuwing van het orgel, het stichten van een nieuwe predikantsplaats, het leggen van den grondslag voor het bouwen van een tweede kerk, een plan, dat door het College van Collectanten is gestimuleerd en waarover in normale omstandigheden zonder twijfel een nadere uiteenzetting in het Maandblad zou zijn gegeven. Het eerste punt, de verbetering van het orgel, die deel uitmaakte van een grooter plan, dat eerst in later tijd zou kunnen worden uitgevoerd, was reeds ter hand genomen. Daar reeds opdracht was gegeven tot het aanbrengen van een electrische speeltafel en enkele andere verbeteringen, zal dit alles toch voortgang moeten hebben en zal vermoedelijk binnen niet al te langen tijd met dit werk worden begonnen. Wij meenen, dat de omstandigheden ons niet tot werkeloosheid zullen brengen en dat ook voor de andere plannen de kerkeraad waakzaam zal moeten blijven, aldus het Bestuur.

Afbeeldingen