Handelingen

,s-Gravenhage, Isingstraat - Laakkerk (1932 - 1964)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Laakkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Isingstraat
Postcode:
Sonneveld-index: 02013
Jaar ingebruikname: 1932
Architect: B.W. Plooij
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: Geen

Geschiedenis

Dit was een belangrijke kruisvormige kerk met beeldbepalende toren, in het Laakkwartier. Door brand(stichting) verwoest zaterdagavond 22 februari 1964. Toen was de Laakkerk nog volop in gebruik als Gereformerde kerk. Ter plaatse is ter vervanging daarna een nieuwe Laakkerk gebouwd. De 19-jarige brandstichter B.H., machinebankwerker van beroep, werd in hoger beroep gestraft voor een overval waaraan hij medeplichtig was en voor deze brandstichting met een gevangenisstraf van 2,5 jaar en T.B.S. .

Valckx-orgel

Valckx & Van Kouteren bouwde in 1933 een nieuw orgel in de Laakkerk. In de loop van de tijd is de Gemshoorn 4' van het eerste manuaal vervangen door een Quint 2 2/3'. In 1964 brandde de Laakkerk helemaal uit. Het orgel ging hierbij verloren.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 18 September 1933.
Ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw.

Binnenkort zal het voor de Gereformeerde Kerk van den Haag-Zuid een dag van dankbare blijdschap zijn, nu weldra het nieuwe bedehuis in gebruik zal kunnen genomen worden. Pas enkele jaren is de Gereformeerde Kerk van Den Haag-Zuid tot stand gekomen, voorheen waren de leden ingedeeld bij Den Haag-Oost en bij de Gereformeerde Kerk van Rijswijk. De gemeente komt nu sedert enkele jaren bijeen in het gymnastieklokaal van de Bilderdijkschool in de Jan v.d. Heijdenstraat, doch omdat dit lokaal veel te klein is, moet des Zondags aldaar steeds vier maal dienst gehouden worden, resp. te 9, 11, 4 en 6 uur. Korten tijd geleden kreeg de gemeente een eigen predikant in ds P. van der Spek. Thans is de bouw van het nieuwe bedehuis gereed gekomen, op Woensdagavond 11 October e.k. zal het nieuwe kerkgebouw in gebruik worden genomen; op 9 en 10 October zal gelegenheid gegeven worden het kerkgebouw te bezichtigen. Tot organist der Kerk heeft de Kerkeraad benoemd den heer Chr. Bos uit Scheveningen.

  • Uit Het Vaderland, 12 October 1933.
GEREF. KERK DEN HAAG-ZUID. Ingebruikneming kerkgebouw.

Gisteravond is onder groote belangstelling het kerkgebouw van de Geref. Kerk van Den Haag-Zuid (Laakkwartier) plechtig in gebruik genomen. De bijeenkomst werd geopend door den heer A.W. v.d. Klis, als voorzitter van de Bouwcommissie. Hij richtte een woord van welkom tot den burgemeester van s-Gravenhage, jhr mr dr L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal, en de afgevaardigden van de kerken van Den Haag-Oost, Den Haag-West en Rijswijk. Ook tot den architect, den heer B. Plooij te Amersfoort en zijn medewerkers, richtte hij een vriendelijk woord. Nadat spr. vervolgens in korte trekken de geschiedenis van de Geref. Kerk in dit stadsdeel had behandeld, droeg de heer v.d. Klis het kerkgebouw aan den kerkeraad over waarbij hij voorlezing deed van een oorkonde die deze belangrijke plechtigheid in het leven van de kerk van Den Haag-Zuid vastlegt, en welke in het kerkgehouw zal worden ingemetseld. Vervolgens beklom de voorganger, ds P. v.d. Spek, de preekstoel tot het leiden van de eerste godsdienstoefening. Na het uitspreken van het votum wijdde hij het kerkgebouw aan den dienst van den Drieëenigen God, om dit te gebruiken voor den Dienst des Woords en der sacramenten, der gebeden en der barmhartigheid. Door het staande aanhooren van de Apostolische Geloofsbelijdenis, legde de gemeente getuigenis af van haar geloof en bezegelde zij deze woorden.

Voorts sprak ds v.d. Spek woorden van dank jegens bouwcommissie en architect, vertolkte hij de blijdschap van den kerkeraad over de aanwezigheid van den Burgemeester en riep hij den afgevaardigden van classis en kerken het welkom toe. Ook dankte hij het bestuur der Bilderdijkschool, dat het gymnastieklokaal zoo langen tijd welwillend voor de samenkomsten der gemeente afstond. Nadat gezongen was Ps. 141 : 2, hield ds v.d. Spek een predikatie naar aanleiding van Openbaringen 21 : 22: „En ik zag geen tempel in deze, want de Heere, de Almachtige God is haar tempel en het Lam", waarbij hij nader stil stond bij het toekomstig Jeruzalem dat in de eeuwen wordt voorbereid en in de eeuwigheid tot stand komt. De gemeente werd vervolgens met haar nieuw kerkgebouw geluk gewenscht door ds P. Deddens van Rijswijk, namens den kerkeraad der Geref. Kerk aldaar, door dr J. Hoek van Den Haag, namens die van den Haag-West en ds K. van Anken van Delft, namens de classis Den Haag. Met het zingen van Ps. 135 vers 12 werd de dienst besloten. Het fraaie kerkgebouw, dat opgetrokken is aan de Allard Piersonlaan, hoek Isingstraat, maakt uit- en inwendig een soberen, doch voornamen indruk. Het gebouw heeft 900 zitplaatsen en bevat tal van bijgebouwen. Boven den kansel is een sierlijk orgel gebouwd, waarvoor de heer v.d. Burg te Amersfoort de dispositie ontwierp. Het geheel is een aanwinst voor dit stadsdeel.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

  • Op zoek naar meer afbeeldingen.