Handelingen

,s-Gravenhage, Goeverneurlaan 714 - Oranjekerk (1935 - 1991)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oranjekerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Goeverneurlaan 714
Postcode: 2523BK
Sonneveld-index: 00288
Jaar ingebruikname: 1935
Architect: Kuijper jr., W.Ch.
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een belangrijke interbellumkerk met flinke toren in de Haagse Spoorwijk. De torenspits was al jaren "afgeknepen".

Buiten gebruik 1991, hetzelfde jaar waarin de nabij gelegen R.K. St. Jeroenkerk door brand werd verwoest.

De Oranjekerk is verwoest door (gestichte) brand oktober 1994, waarna restanten gesloopt.

  • Den Haag heeft (helaas) een triest record qua door brand(stichting) verwoeste (voormalige) kerkgebouwen.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 14 Maart 1933.

Bazar Oranjekerk 1933

Zooals reeds eerder gemeld is, heeft de Ned. Herv. gemeente besloten tot den bouw van een nieuwe kerk in Spoorwijk, en deze kerk te noemen naar ons Vorstenhuis. Toen dr W.J. de Wilde als predikant in de Residentie kwam, was de Spoorwijk nog zeer klein, doch langzamerhand is aan de overzijde van het spoor een stad met 60.000 inwoners verrezen, waarvoor op 't oogenblik niets anders beschikbaar is dan het gymnastieklokaal van de Nicolaas Beetsschool. Door het streven van dr de Wilde werd op 15 Maart 1930 de vereeniging Oranjekerk opgericht, en thans, 3 jaar later, beschikt men reeds over een bedrag van f 50.000. Teneinde het mogelijk te maken dat reeds het volgende jaar met den bouw van een kerk kan worden begonnen, is in de Gothische Zaal een bazar georganiseerd, waaraan alle stadswijken hebben medegewerkt. Er is dan ook een kolossale hoeveelheid verkoopbare goederen bijeengebracht, zooals: boeken, manufacturen, galanterieën, lampen, levensmiddelen, kunstvoorwerpen, handwerken, babykleeren, speelgoed en wat dies meer zij. Voorts is er een verloting, een hengelpartij en verschillende poppen waarvan de naam moet worden geraden. Een schilderij met een getaxeerde waarde van f 500 wordt ten bate van het goede doel aan den hoogsten bieder verkocht. De firma van Nellen (sic) heeft belangeloos een theeschenkerij ingericht.

  • Uit Het Vaderland, 15 mei 1933.

Het nieuwe wijkgebouw der Haagsche Hervormde Gemeente, grenzend onmiddellijk naast de te bouwen Oranjekerk in Spoorwijk, is bijna gereed. Op Zondagmorgen 4 Juni e.k. zat de eerste godsdienstoefening in het nieuwe wijkgebouw door ds W.J. de Wilde geleid worden: de tot nu toe gehouden godsdienstoefeningen in het gymnastieklokaal van de Nic. Beetsschool aan den Ferrandweg, worden dan tevens naar het nieuwe wijkgebouw, naast de Oranjekerk, overgebracht. Is eenmaal de Oranjekerk zelf gereed, dan worden de diensten niet meer in het wijkgebouw gehouden, doch in de kerk zelf.

  • Uit Het Vaderland, 18 November 1935.

Zooals we reeds gemeld hebben zal de Oranjekerk, het nieuwe bedehuis der Ned. Herv. Gem. hier ter stede, in Spoorwljk, begin December in gebruik genomen worden. Thans kunnen we mededeelen dat indien onvoorziene omstandigheden geen vertraging zullen geven, de Oranjekerk op Zaterdagmiddag 7 December e.k. zal geopend worden. De eerste officieele godsdienstoefening zal dan Zondagmorgen 8 December plaats vinden. Deze week zullen er de banken geplaatst worden. Inmiddels wordt er in de geheele Haagsche Hervormde Gemeente, onder leiding van alle predikanten in al de wijken, druk gearbeid voor den van 27 tot 30 dezer te houden Bazar in de Gothische Zaal, ten bate van deze Oranjekerk. In deze nieuwe kerk zullen ongeveer een 500 plaatsen verhuurd worden.

  • Uit Het Vaderland, 2 December 1935.

Naar wij vernemen zal op Vrijdagavond, 13 dezer, het nieuwe bedehuis der Haagsche Hervormde Gemeente, de Oranjekerk, Van Koetsveldstraat—Gouverneurlaan (Spoorwijk) worden ingewijd in een bijeenkomst welke dien avond te half 8 zal plaats vinden en waarin o.m. zal spreken dr W.J. de Wilde, wijkpredikant. Op Zondagmorgen 15 dezer, te 10 uur zal dan de eerste gewone godsdienstoefening in de Oranjekerk gehouden worden en tevens deze kerk voor de prediking des Woords in gebruik genomen worden.

  • Uit Het Vaderland, 18 Januari 1936.

Gisteravond is het orgel van de Oranjekerk aan de Gouverneurlaan ingewijd. Alex Schellevis, organist van de Bethlehemskerk, die de plannen voor den bouw van 't orgel heeft ontworpen, is de eerste geweest die 't bespeeld heeft. Na zang van 't Oranjekerkkoor, hield ds De Wilde een toespraak over „muziek", waarna Schellevis de Toccata en Fuge in d van Bach, op meesterlijke wijze voordroeg. Later heeft hij verschillende registercomblnatles laten hooren in de variaties: „Vater Unser" uit de 6e sonate van Mendelssohn. De organiste van de Oranjekerk, mej. De Rode, had zich van de inwijding der kerk af tevreden moeten stellen met een harmonium met bazuinversterking. De kerk is thans in het bezit van een bijzonder fraai kerkorgel, waarvoor Alex Schellevis, en den orgelbouwer v. Leeuwen, uit Leiderdorp, alle lof toekomt.

  • Uit Digibron.nl

De Oranjekerk aan de Goeverneurlaan in Den Haag is afgelopen nacht bij een uitslaande brand zwaar beschadigd. De politie vermoedt dat sprake is van brandstichting. De kerk was niet meer in gebruik en zou binnenkort worden gesloopt. De brand brak omstreeks half drie uit en was tegen half vijf onder controle. Uit voorzorg waren ongeveer twintig omwonenden van de Goeverneurlaan en de Jan Wapstraat uit hun huizen gehaald. Zij werden tijdelijk ondergebracht in koffiehuizen in de buurt en konden in de loop van de nacht weer naar hun huizen terugkeren. De ongeveer 25 meter hoge voorgevel aan de Goeverneurlaan is tijdens de brand ingestort. Enkele geparkeerde autos werden daarbij zwaar beschadigd. De toren van de kerk, die iets naar achteren staat, bleef behouden. In de loop van de ochtend zullen deskundigen bekijken of de kerk direct gesloopt dient te worden.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Situatie in 2015

  • Op zoek naar meer afbeeldingen.