Handelingen

,s-Gravenhage, Doctor Schaepmanstraat 2 - Sint Jeroen (1928 - 1991)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Jeroen
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Doctor Schaepmanstraat 2
Postcode: 2524CZ
Sonneveld-index: 01848
Jaar ingebruikname: 1928
Architect: Simons, G.J.M.
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een belangrijke interbellumkerk met flinke toren in de Haagse Spoorwijk. Met name door de enorme houten overkapping van het interieur vergelijkbaar met diverse kerken van architect A.J. Kropholler. Samen met de Ned. Hevormde Oranjekerk, met ook een flinke toren, bepaalden beide nu verdwenen kerken de skyline van de Spoorwijk.

Buiten gebruik begin 1991, toen de voormalige kerk van het Apostolisch Genootschap aan de Rosseelsstraat als R.K. St. Jeroenkerk in gebruik werd genomen. Door brand(stichting) verwoest juli 1991, waarna restanten gesloopt.

In de media

Uit Het Vaderland, 13 September 1927.

De Zeer Eerw. Heer B.P.M. de Jong, vroeger kapelaan aan de Schenkkade alhier, en door den bisschop van Haarlem belast met de oprichting eener nieuwe kerk in Spoorwijk, heeft den Haagschen architect G.J.M. Simons, de plannen voor den bouw opgedragen. Bij aanbesteding is dit werk, bevattend den bouw van kerk, toren, pastorie benevens zusters- en devotiekapel, gegund aan de firma E. van Breukelen alhier voor f 178.650. Pastoor de Jong, vooral populair geworden door zijn arbeid aan het sociaal werk der woonwagenbewoners, welke vroeger aan de Binckhorstlaan gelegerd waren, nam na zijn pastoorsbenoeming intrek in de R.K. pastorie der St. Bonifaciusparochie te Rijswijk, waaronder zijn nieuwe parochie tot nu toe grootendeels ressorteert.

Tot schutspatroon der nieuwe Kerk verkoos hij den H. Jeroen, Noordwijks eersten pastoor die, aldaar bij een inval der Noormannen het leven liet. Zijn jaarlijksche gedenkdag wordt door de Katholieke kerk op 17 Augustus gevierd, zoodat op dien datum, ook het patroonsfeest der St. Jeroenskerk gevierd wordt. Het kerkgebouw zal verrijzen op een terrein aan de Hazebroekstr. en pl.m. 1000 zitplaatsen bevatten.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur