Handelingen

's-Gravenhage, Tesselsestraat 69 - Pniëlkerk (1937 - 2018)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pniëlkerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage (Scheveningen)
Adres: Tesselsestraat 69
Postcode: 2583JH
Sonneveld-index: 02025
Jaar ingebruikname: 1937
Architect: B.W. Plooij
Huidige bestemming: gesloopt in 2019
Monument status: geen

Geschiedenis

Karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw met groene dakruiter uit 1937 in Scheveningen-Duindorp. Buiten gebruik per 1 juli 2009, toen de locale Gereformeerde Kerk en fuseerde met, en introk in, de nabij gesitueerde Ned. Herv. Prinses Julianakerk.

Op 2 oktober 2011 is deze kerk in gebruik genomen als hindoeïstisch Gandhi-Centrum, onder auspiciën van de Ambassade van India.

Dit gebruik heeft maar enkele jaren geduurd.

  • 2016 - Sloop dreigt.
  • 2018 - Op 17 juli 2018 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een appartementencomplex op de plaats van de te slopen gereformeerde Pniëlkerk.
  • Eind november - begin december 2019 is de voormalige Pniëlkerk "versneld gesloopt", o.a. om brandstichting te voorkomen..

Orgel

Het orgel is in 1938 gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam). Het front is ontworpen door de architect van de kerk, B.W. Plooij. In 1967 wijzigt de firma H.B. Scheuerman & Zoon (Rotterdam) de dispositie enigszins. In 1988 restaureren zij het orgel en plaatsen een andere speeltafel, afkomstig van het voormalige Van der Linden-orgel (1961) van de Immanuëlkerk te Scheveningen. Ook de Fluit 4' komt uit dat orgel. Adviseurs zijn Dr A.J. Gierveld en J.W. Telder, namens de Orgelbouw Advies Commissie van de Gereformeerde Organisten Vereniging.

  • 2020 - De Pniëlkerk in Scheveningen ging vorig jaar tegen de vlakte. Het orgel uit 1938 is nog in goede staat en zoekt een nieuw thuis. Wat is dan de beste oplossing? Het orgel op Marktplaats zetten. In Rijssen krijgt orgelbouwer Boogaard bijna gelijktijdig een vraag van een kerkgemeenschap uit het plaatsje Fort MacLeod in Canada. Hier is een van oorsprong Nederlandse kerkgemeenschap gevestigd. De jonge generatie heeft een nieuwe kerk gebouwd en zoekt een origineel pijporgel.

En zo komt The Netherlands Reformed Congregation Church in Fort Macleod in Canada in Rijssen uit. Marthijn Slooijer van de firma ging op zoek naar een tweedehands orgel en kwam uit op Marktplaats en zag daar het orgel van de oud-Scheveningse kerk te koop staan.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 11 November 1936.

De kerkeraad van de Geref. Kerk te Scheveningen heeft, met overlegging van de krachtens de algemeene erfpachtsvoorwaarden vereischte bereidverklarlng, aan B. en W. verzocht te bevorderen, dat op aan de Tesselschestraat gelegen grond, groot ongeveer 1440 M 2. tegen een jaarlijkschen canon van f 1.150. aan genoemde Kerk in erfpacht wordt uitgegeven voor de stichting van een kerkgebouw. B. en W. hebben tegen deze erfpachtsuitgifte geen bezwaar. Den geboden canon achten zij aannemelijk, zoodat zij den Raad voorstellen daartoe te besluiten. In verband met deze uitgifte zullen de ter weerszijden van het in erfpacht gevraagde terrein gelegen strooken grond, welke niet voor bebouwing in aanmerking komen aan de Kerk in gebruik worden gegeven, met de verplichting voor de Kerk deze strooken aan te leggen en af te schelden van den omringenden grond en het aangelegde met de afscheidingen te onderhouden, een en ander tot genoegen van B. en W.

  • Uit Het Vaderland, 29 December 1936.

De door den heer B.W. Plooij, architect te Amersfoort, ontworpen plannen voor den bouw van een nieuwe Geref. Kerk aan de Tesselschestraat te Scheveningen, zijn door den kerkeraad der Geref. Kerk goedgekeurd. Den architect is thans een definitieve opdracht gegeven.

  • Uit Het Vaderland, 28 Juni 1938.

Gisteravond heeft de Geref. Kerk van Scheveningen onder groote belangstelling haar vierde bedehuis — de Pniëlkerk — in een speciale godsdienstoefening plechtig in gebruik genomen. Voor den preekstoel was een rijke versiering van palmen en hortensia's aangebracht. Namens het gemeentebestuur was aanwezig wethouder J.R. Snoeck Henkemans.

De bijeenkomst werd geopend door mr Th. G. Donner ais voorzitter van de commissie van beheer, die het kerkgebouw aan den kerkeraad overdroeg. Spr. schetste met een enkel woord de voorbereidende werkzaamheden en de moeilijkheden die daarbij moesten overwonnen worden. In Dec. 1936 kon na velerlei bespreking met het gemeentebestuur een stuk grond verkregen worden en met het werk begonnen. Spr. roemde de vaardigheid van den architect, die zulk een harmonisch gebouw wist te scheppen. Nadat spr. de actie en offervaardigheid van de gemeente ten aanzien van het bouwfonds had gememoreerd, verzocht hij aan den oudsten predikant, ds J.G. Feenstra, het kerkgebouw namens den kerkeraad te willen aanvaarden.

Ds Feenstra bracht daarop eerst den dank van den kerkeraad en gemeente aan de commissie van beheer over. Spr. wees er op, dat velen niet kunnen begrijpen dat zulk een groot gebouw voor den dienst des Heeren is neergezet, dat slechts Zondags alleen dienst doet. Wij rekenen, aldus spr. niet met de dingen die men ziet noch met de massaliteit, maar met de stuwkracht die van Gods Woord uitgaat. Spr. wekte de gemeente op om getrouw onder de prediking op te komen, zoowel in de morgen als in de avondgodsdienstoefeningen, opdat de kerk steeds gevuld worde.

De heer J.R. Snoeck Henkemans sprak hierop namens het gemeentebestuur een woord van waardeering over de totstandkoming van dlt gebouw en sprak de hoop uit dat door de prediking in deze kerk wordt bevestigd het woord der Schrift: Uw inzettingen zijn mij geworden tot een gezang.

Hierna zong de gemeente Ps. 122 : 1 en 3, waarop ds G.W. Keur de eerste predicatie hield. Daarvoor koos hij als tekst 1 Cor. 3 : 9 b, deze woorden: „Gods gebouw zijt gij". Handelend over het opbouwend werk Gods werd de aandacht der gemeente achtereenvolgens bepaald bij 1e den groei, 2e de waarde en 3e de voltooiing van het werk Gods.

Met het zingen van Ps. 150 : 1 werd de dienst, waarin als organist fungeerde heer Chr. Boss, organist van de Laakkerk in den Haag-Zuid, besloten.

De kerk, die verrezen is aan de Tesselschestraat, is gebouwd naar het ontwerp van den Amersfoortschen architect, den heer B.W. Plooij. Het nieuwe bedehuis bevat 1100 zitplaatsen. Boven de twee hoofdingangen recht tegenover den preekstoel is een galerij aangebracht De eerste rij banken is zoodanig ontworpen, dat zij gemakkelijk kunnen ingericht worden tot Avondmaalstafel. Het interieur is in lichte kleur gehouden. De banken en de benedenhelft van de muren zijn lichtgebeitst evenals de preekstoel, die met donkere en vergulde randen ls afgezet. Door enkele hooge ramen met eenvoudige kleurmotieven, valt het licht volop naar binnen, zoodat de kerk een ruimen frisschen aanblik biedt.

Naast de kerk liggen enkele lokalen met aparten ingang, zooals de commissie- en predikantenkamer, de kosterswoning en een ruime vergaderzaal. Aans weerszijden van het kerkgebouw vormt een klein plantsoen een overgang naar de aangrenzende gebouwen.

Het orgel is geleverd door dc firma Valcks en v. Koutercn te Rotterdam. Het fraaie orgelfront is van gebeitst eikenhout, geflankeerd door houten en tinnen pijpen. Het instrument heeft twee klavieren en telt 21 sprekende stemmen.

Aannemers van het geheel waren de heeren A.J. Pot en B. v.d. Mik.

Doordat de Geref. Kerk van Scheveningen nu in het bezit is gekomen van een vierde bedehuis, kunnen de diensten dle gedurende 8 jaar ln de Dr H. Colijnschool zijn gehouden, worden gestaakt, alsmede de dubbele diensten Zondags in de Duindorpkerk werden gehouden teneinde tegemoet te komen aan het zitplaatsengebrek.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 30 juni 2009.

Wethouder M. Norder (PvdA) van Den Haag heeft ingegrepen bij de verkoop van de (gereformeerde) Pniëlkerk in Scheveningen. Het bedehuis wordt per 1 juli niet verkocht aan een projectontwikkelaar, zoals het kerkbestuur wilde, maar aan het Dominion Centre, meldde het blad ”Kerk in Den Haag” vorige week. Dit is een internationaal georiënteerde, evangelische gemeente met 400 leden van dertien nationaliteiten.

De Pniëlkerk, waar ds. A. S. Rienstra tot zijn recente emeritaat predikant was, dateert uit 1937. De Scheveningse gereformeerden trekken per 1 juli in bij de (hervormde) Prinses Julianakerk, 300 meter verderop. Het Dominion Centre betaalt 400.000 euro voor de Pniëlkerk.

Uit www.kerkenindenhaag.nl

De verkoop van de Pniëlkerk aan het Dominion Centre is van de baan. De immigrantenkerk bleek niet in staat om bij banken financiering te verkrijgen voor de aankoop en de verbouwing van het kerkgebouw, zo laat de scriba van Pniëlkerk weten aan kerkenindenhaag.nl. Het kerkbestuur gaat nu op zoek naar een andere koper voor het gebouw.

Het kerkbestuur van de Gereformeerde Kerk aan de Tesselsestraat was in eerste instantie voornemens het gebouw te verkopen aan Staedion, die de grond wilde gebruiken voor de bouw van appartementen. Het gemeentebestuur van Den Haag wilde echter niet meewerken aan de daarvoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan en forceerde nieuwe onderhandelingen tussen de Pniëlkerk en het Dominion Centre.

Het Dominion Centre komt nu nog bijeen in schaatscentrum De Uithof en had na een verbouwing willen beschikken over een kerkgebouw waar ruimte is voor verdere groei. De kerkelijke gemeente van de Pniëlkerk wordt begin juli samengevoegd met die van de Prinses Julianakerk, gelegen op een steenworp afstand van de Pniëlkerk.

Artikel 29092018 AD.jpg

Artikel uit het Algemeen Dagblad 29 september 2018


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur