Handelingen

's-Gravenhage, Jurriaan Kokstraat 175 - Bethelkerk (1905 - 1969)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethelkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage (Scheveningen)
Adres: was Jurriaan Kokstraat
Postcode: 2586SG
Sonneveld-index: 02006
Jaar ingebruikname: 1905
Architect: Anema, Th.
Huidige bestemming: gesloopt 1969
Monument status: geen

Geschiedenis

Tot drie maal toe heeft de Gereformeerde kerk van Scheveningen een kerk "Bethelkerk" genoemd.

De eerste kerk aan de Heemraadslag van ca. 1877 tot 1905. 's-Gravenhage, Heemraadslag - Bethelkerk, daarna deze kerk van 1905 tot 1969. Deze kerk is gesloopt in 1969 voor nieuwbouw.

De hoektoren is pas later bijgebouwd.

In de media

Uit Het Vaderland, 25 Augustus 1923.

Gisteravond had in de Geref. Bethelkerk te Scheveningen de plechtige ingebruikneming plaats van het pneumatisch omgebouwde kerkorgel. Voor een belangstellend gehoor bracht de organist, de heer J.H. Besselaar Jr. van Rotterdam, op het fraaie instrument stukken van Bach, Mendelssohn, Guilmant, Rheinberger en Händel ten gehoore. Namens den kerkeraad voerde ds. J.G. Feenstra het woord onder dankzegging aan het orgel-comité het instrument aanvaardend.

Uit Het Vaderland, 12 November 1927.

In verband met haar a.s. gouden jubileum ontving de Geref. kerk van Scheveningen van enkele belijdende leden een gemeenschappelijke gift van f 4475 voor buitengewone uitgaven als centrale verwarming en electrisch licht in de Bethelkerk, het orgelfonds etc. Bovendien besloten deze lidmaten hun jaarlijksche bijdragen te verhoogen en nieuwe bijdragen te geven tot een bedrag van f 6365, zoodat de Kerkeraad nu zonder zorg kan overgaan tot de beroeping van een vierden predikant. Ook hebben enkelen van deze leden voor hun rekening genomen de restauratie van de Bethelkerk, bestaande in algeheele beschildering van het interieur en het plaatsen van ramen in glas in lood.

Afbeeldingen