Handelingen

,s-Gravenhage, Kranenburgweg 93 - Immanuëlkerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Kerken in Nederland
Gemeente : 's-Gravenhage
Plaats : 's-Gravenhage
Adres : Kranenburgweg
Provincie : Zuid-Holland
Jaar ingebruikname : 1922
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk : Duindorpkerk
Architect : Bouma, Y, Den Haag
Monument-status:

Geschiedenis

Scheveningen.

Werd later de Immanuël, buiten gebruik 1986, gesloopt in 1988.

Uit Het Vaderland, 27 april 1923.

INGEBRUIKNEMING ORGEL DUINDORPKERK.

Gisteravond is het nieuwe orgel in de Geref. Duindorpkerk, aan den Westduinweg, bij de nieuwe brug over het Ververschingskanaal, in gebruik genomen. Het aardige kerkje met zijn bepleisterde muren, onderbroken door randen, waar de steen zichtbaar is gelaten, waarboven het eikenhout-beschoten puntdak zich verheft, was zeer goed bezet. De heer A. Fortgens, voorzitter van de Orgelcommissie, bracht dank aan de N.V. Ver. Orgelfabrieken te Aalten, welke het orgel vervaardigd heeft. Evenals het kerkgebouw zijn schoonheid ontleent aan zijn eenvoud, is ook het orgel zeer sober gehouden, zich geheel aanpassend aan het interieur der kerk. Na het woord van den heer Fortgens, dat vooraf was gegaan door bespeling van het hulporgel, Psalm 95 : 1, werd het nieuwe orgel in gebruik genomen, onder het zingen van Psalm 33 : 1 en 2. Machtig was het klankvolle, heldere geluid, dat uit het orgel stroomde. J.H. Besselaar jr., de bekende organist te Rotterdam, bracht verder zeer verdienstelijk muziek van Bach, Mendelssohn Bartholdy, Guilmant, Händel en Schumann ten gehoore, waarbij telkens bleek, welk een aanwinst voor de kerk 't nieuwe orgel is. Heerlijk was het aanrollen en afnemen der forsche en teere klanken. Na het zingen van Psalm 84 : 1 en 4, hield ds. J.G. Feenstra een rede, waarin hij uit naam van kerkeraad en gemeente, een woord van dank richtte tot de Orgelcommissie, waarna hij sprak over de waarde van het orgel in den eeredienst. Er is een tijd geweest, dat het bezit van een orgel als verderf gold. Deze tijd ligt gelukkig ver achter ons. God zelf beval Hem te eeren met zang en muziekinstrumenten. Het zingen en de muziek vinden hun oorsprong in God. Tusschen het orgelspel en de menschelijke stem, den zang van de gemeente, moet wisselwerking zijn. Ds. W.H. Oosten bracht in een kort woord allen dank die hadden medegewerkt, dat de gemeente het kostelijke instrument verkreeg. Ook den heer Besselaar dankte hij voor zijn spel. Na het zingen van Psalm 89 : 1, sloot ds. Oosten de bijeenkomst. Wat de capaciteit van het orgel betreft, dit bezit 2 klavieren met 56 tonen en een vrij pedaal met 30 tonen, elf registers: Bourdon 16 vt., Prestant 8 vt., Roerfluit 8 vt., Octaaf 4 vt., Cornet 4 sterk, Trompet 8 vt., Aeoline 8 vt., Vox caelesta 8 vt., Holpijp 8 vt., Violino 4 vt., Subbas 16 vt. Verder heeft het de volgende bijregisters: Tremolo, Kop I en II, Sub-octaaf + II 16', Pedaal + I, Pedaal + II. Super Octaaf I. Het beschikt over 4 drukknoppen met oplosser, tongwerk, uitschakelaars en oplossers, electrischen windtoevoer en pneumatisch kegelsysteem.

Uit Het Vaderland, 12 Juni 1934.

De kerkeraad der Geref. Kerk van Scheveningen heeft in een vergadering zich beziggehouden met de kwestie van het zitplaatsengebrek in Duindorp. De commissie benoemd voor deze aangelegenheid heeft den kerkeraad geadviseerd uit te spreken dat de bouw van een nieuwe kerk in Duindorp waar de gemeente thans in de Colijnschool samenkomt, en waar steeds meer gezinnen komen wonen, noodzakelijk is. De kerkeraad heeft het gevoelen van de commissie gehoord het rapport van de commissie van praeadvies, verklaard te deelen. De kerkeraad heeft een bouwfondscommissie benoemd die een flinke som voor den bouw van een nieuwe kerk zal inzamelen. Verschillende leden der gemeente, woonachtig in Duindorp hebben zich bereid verklaard in deze commissie zitting te nemen. Ook zal de kerkeraad de gemeente opwekken om meer te kerken in de Colijnschool, waar nog plaats voor is zulks ter ontlasting van de Duindorpkerk, waar thans een noodtoestand is gekomen.