Handelingen

Odijk, Sint Nicolaaslaan 1 - Nicolaas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nicolaas
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Bunnik
Plaats: Odijk
Adres: Sint Nicolaaslaan 1
Postcode: 3984JA
Inventarisatienummer: 04215
Jaar ingebruikname: 1964
Architect: Dongen, J. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen
opname 1990 © AvD.
opname 1992 © AvD.
opname 1992 © AvD.


Geschiedenis

Moderne kerk met toren.

Van oudsher ressorteerde de parochie te Odijk onder het aartsdiakonaat Oudmunster. In Odijk bevonden zich gronden, 'een hof' welke achtereenvolgens in handen waren van de Duitse keizers (eind 10de eeuw), de aartsbisschop van Keulen (tot 1019), de benedictijnenabdij te Deutz (tot 1256) en tenslotte van de graaf van Gelre. Het oudste kerkgebouw van Odijk, een kapel, stond vermoedelijk binnen dit hof. Waarschijnlijk ging het hier om een 'dochter' van de kerk te Werkhoven. In de 12de eeuw werd te Odijk een Romaanse kruiskerk met toren gebouwd. Vermoedelijk was deze kerk gewijd aan de H. Heribert. In de zestiende eeuw, omstreeks 1547, werd het koor van deze kerk vervangen door een laatgotisch koor. In de 19de eeuw werden de toren, het transept en het schip afgebroken. Wat overbleef, het koor, is de huidige Nederlandse Hervormde Kerk (het 'witte kerkje'). Tijdens de hervorming bleef Odijk in eerste instantie Rooms. Vanaf 1564 was Evert Aelbertsz. Pastoor te Odijk en omstreeks 1593 doopte hij protestants en katholiek, al naar gelang het gezindte van de ouders. Na het overlijden van deze laatste katholieke pastoor gingen de Odijkers ter kerke in Bunnik (kasteel Rhijnauwen), kasteel Blikkenburg ten zuiden van Zeist en ook wel naar het kasteel van Rijsenburg. In 1718 wordt er in het gehucht Schoudermantel bij Bunnik een nieuw kerkje gebouwd. Dit kerkje werd het hart van de statie Bunnik waar ook Odijk onder ressorteerde.

In 1845 wordt er te Bunnik een nieuwe kerk gebouwd en in 1939 wederom. Deze laatste kerk werd op een andere plaats gebouwd, meer in het centrum van Bunnik en een stuk verder verwijderd van Odijk. Toen al ontstonden in Odijk de eerste ideeën voor de bouw van een eigen kerk. Na de oorlog werden de plannen serieuzer en werd de 'Stichting Fonds Parochiekerk Odijk' opgericht met als doel het werven van fondsen voor een parochiestichting. Dit ging echter allemaal heel langzaam. In de jaren vijftig werd de gemeente Odijk uitgebreid, waardoor het inwoneraantal en het aantal katholieken toenam. In 1955 werd een katholieke kleuterschool in gebruik genomen en in 1962 een lagere school.

Door de toename van het aantal katholieken werden de plannen voor een eigen kerk eindelijk realiseerbaar.

Uiteindelijk, op 14 februari 1962, werd door het Aartsbisdom de opdracht gegeven aan de architect Jan van Dongen jr. te Apeldoorn om een kerk te ontwerpen met 400 zitplaatsen, met bijgebouwen en een pastorie. In september werd een nieuwe opdracht gegeven nu met 600 zitplaatsen. Op 29 maart 1963 werd de bouw aanbesteed. De bouw werd gegund aan de firma J.J. Stoffels en Zoon te Bemmel voor een bedrag van fl. 320.940,-. Op 6 december 1963 vond de eerste steenlegging plaats door deken dr. J.W.N. Delteyk. Tot dan toe was al het werk geschied door leken, zonder bouwpastoor. Op 8 mei 1964 werd de priester H.J.M. Bary belast met het treffen van de voorbereidingen voor de oprichting van een nieuwe parochie. De nieuwe kerk werd toegewijd aan de H. Nicolaas. Op 5-9-1964 werd de kerk plechtig geconsacreerd door Bernardus Johannes kardinaal Alfrink.

Van Dongen bouwde een moderne rechthoekige kerkzaal met daar aan vast een dagkapel. De kerk werd voorzien van een plat dak en een klokkentoren. Er kwamen planten in de kerk, een volière en een aquarium, symbolen van Gods Schepping (de volière en aquarium zijn niet meer aanwezig).

In de jaren 1980 is het priesterkoor verkleind en met één trede verhoogd. Het liturgisch centrum werd toen opnieuw ingericht. Het marmer van het oude altaar werd gebruikt voor het nieuwe sacramentsaltaar. Ook werd de dagkapel met schuifwanden afgescheiden van de kerkzaal. In 1979 werd een nieuw zaaltje (ook in gebruik als dagkapel) aan de kerk toegevoegd. In 1996 werd het mortuarium gebouwd.


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur