Handelingen

Mariaparochie, Ootmarsumsestraat 494 - O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Almelo
Plaats: Mariaparochie
Adres: Ootmarsumsestraat 494
Postcode: 7603NN
Inventarisatienummer: 10415
Jaar ingebruikname: 1918
Architect: Stuyt, J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

In de buurtschap Mariaparochie, ten oosten van de stad, en behorend tot de gemeente Almelo. Driebeukige zgn. pseudobasiliek met veelzijdig gesloten dwarsschip en toren rechts naast de voorgevel, gedekt door een hoge spits. Karakteristiek doch vrij zeldzaam werk in het oeuvre van Jan Stuyt, in uitgesproken neogotiek, onder invloed van het werk van Cuypers. Interieur met gemetselde pijlers, bogen en kruisribgewelven en gepleisterde wanden.

Orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Johannus orgel, de boxen zitten achter een schijnfront.

In de media

Uit Het Centrum, 1 October 1923.

Almelo, 28 Sept. Hedenavond is Mgr. de Aartsbisschop te Maria-parochie gearriveerd, om Dinsdag 2 October de voltooide R.K. kerk aldaar te consacreeren. Het initiatief tot den bouw dezer kerk werd genomen door den HoogEerw. Heer H.A.P.C. van der Waarden, Deken van Almelo. Den 1en Mei 1917 werd de ZeerEerw. Heer J.F.H. Eshuis, eertijds kapelaan te Enschede, belast met de oprichting der nieuwe parochie, waartoe deelen de parochies te Almelo, Geesteren en Albergen behoorden. Door den landbouwer Lentferink werd de grond voor de kerk beschikbaar gesteld, de familie Becking schonk f 5000, anderen gaven naar vermogen en zoo werd de nieuwe parochie den 1en October 1918 canoniek opgericht en den 7en October 1918 de gedeeltelijk voltooide kerk ingewijd. Onder architectuur van den bouwheer Jan Stuyt werd in 't voorjaar van 1923 de afbouw ter hand genomen en Dinsdag a.s. zal de plechtige inwijding geschieden door Z.D.H. Mgr. van de Wetering. Het prachtig kerkgebouw, in vroeg-Gotische stijl opgetrokken, maakt met z'n ranken toren een imposanten indruk. Het schilderwerk, uitgevoerd door den heer J. ter Horre te Oosterbeek, geassisteerd door den heer C. van der Aa te Almelo, past zich op keurige wijze bij den bouwstijl aan en maakt deze Maria-kerk tot een der schoonste Godshuizen van Twente. De grondgedachte van het schilderwerk is: door Maria tot Jezus, In het middenschip zijn voorstellingen aangebracht van de profeten, die Maria hebben aangekondigd en voorafbeeldingen van de Moeder des Heeren uit het Oude Verbond. Het transept laat ons het leven van Maria hier op aarde zien. Hier predikt Maria ons de deugd door haar voorbeeld. Het geloof wordt voorgesteld door de boodschap des Engels, de hoop door Christus' geboorte, de liefde door Christus' opdracht in den tempel. De vlucht naar Egypte verzinnebeeldt de voorzichtigheid, het Huisje van Nazareth de matigheid, hat Afscheid van Maria en Jezus de rechtvaardigheid en Maria onder het kruis, aangebracht boven het altaar, de deugd der sterkte. Als eerste navolgers van Maria staan de 12 apostelen gebrandschilderd in de vensters van het transept. In de Mariakapel bevindt zich een voorstelling van de kroning van Maria, in de H. Hartkapel is uitgebeeld de aanbidding der Heiligen van het Goddelijk Lam. In het Priesterkoor wordt alle aandacht geconcentreerd op het Misoffer. In het raam boven het altaar is de H. Drievuldigheid afgebeeld, die het offer aanneemt, links een raamschildering, voorstellende het opstijgen van Adam en Eva, Noë en Johannes den Dooper uit het Voorgeborchte, terwijl het raam rechts voorstelt de opstijging van zielen uit het vagevuur, als vrucht van het Misoffer. De firma Derix uit Kevelaer leverde het glaschilderwerk naar ontwerpen van den heer Ter Horne. Het geheele plan van het schilderwerk is gedacht door den ZeerEerw. heer Eshuis, pastoor der parochie en in kleur en lijn op sobere en talentvolle wijze weergegeven door den heer Ter Horne, terwijl de heer Van der Aa het decoratieve gedeelte keurig verzorgde.

Aannemers der kerk waren de heeren J.H. Siemerink en H.J.H. Reehuis uit Wierden. De firma J.E. Brom te Utrecht levert de meubileering. Vermelden we nog, dat sinds de oprichting der parochie in 1918 zijn gesticht: congregaties voor mannen, vrouwen en kinderen, een R.K. bijzondere school, een afd. van den A.B.T.B. met eigen pakhuis, een boerenleenbank, een R.K. Kiesvereeniging, een R.K. Werkliedenvereeniging en een R.K. Sportvereeniging, dan mag wel geconstateerd worden, dat de stichting van de parochie in godsdienstig en sociaal opzicht een zegen is geweest voor de bewoners van deze landelijke streek. Als men van Almelo naar Mariaparochie gaat, leest men op den torenmuur in schitterende letters «Ave Maria". Zoo predikt dit kerkgebouw uit- en inwendig op welsprekende wijze in woord en beeld de vereering tot Maria als middel om te komen tot Jezus: Per Matriam ad Deum.


Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur