Handelingen

Maarn, Amersfoortseweg 50 - Theresia van het Kindje Jezus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Theresia van het Kindje Jezus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Plaats: Maarn
Adres: Amersfoortseweg 50
Postcode: 3951CT
Inventarisatienummer: 04137
Jaar ingebruikname: 1926
Architect: Kroes, H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Interbellumkerk met torentje in neogotische vormen.

Smakeloze moderne uitbreiding ter linkerzijde.

Orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Heyligers orgel.

In de media

  • Uit Het Centrum, 18 Mei 1926.

Gistermorgen werd door den HoogEerw Heer Mgr. C.F. Le Blanck, deken van Culemborg en pastoor te Cothen, de eerste steen gelegd van de R. K. hulpkerk met pastorie te Maarn. toegewijd aan de H. Theresia van Lisieux. Het nieuwe kerkje, waarvan bouwheer en rector is de ZeerEerw. Hooggel. Heer Prof. B.F. Overmaat, ligt in de nabijheid van het Maarnsche spoorwegemplacement, vlak bij de spoorbaan, en aan den grooten weg. Meest met auto's kwamen de genoodigden voor de plechtigheid naar deze plaats toe. De hoogbejaarde, maar nog levendige en actieve herder van Cothen, Mgr. Le Blanck, die naar Maarn werd, gereden door zijn trouwe „hulp” L A. van. Sterkenburg, werd bij de verschillende ceremonieën geassisteerd door den HoogEerw.. Heer deken L. Fock uit Amersfoort, door de Z.Eerw. Heeren H. van Harten, pastoor te Hamersveld, H. Mocking, pastoor te Soesterberg, J. van Rooyen, pastoor te Veenendaal, en door prof. Overmaat zelf. Voorts waren tegenwoordig verschillende heeren professoren van het Groot Seminarie Rijsenburg, waarvan echter de HoogEerw heer president Mgr. A.C.M. Schaepman verhinderd was, en Eerw. Heeren Geestelijken uit de omgeving.
Ook de nieuw benoemde kerkmeesters, de heeren S.D. v. Wellink en v.d. Vaart, woonden de eerste-steenlegging bij. Voorts waren er natuurlijk vele aanstaande parochianen, de naar dit eerste begin van den lang-verlangden en zoo dringend gewenschten kerkbouw kwamen kijken. De driekleur wapperde op het bouwterrein, met den pauselijken wimpel in top. Met woedend gefluit stoven treinen voorbij: herinnering aan het jachtige, moderne leven, waarin echter de ziel met heeft verleerd om rust en zaliging te vragen. En in de dennenbosschen zong de wind een dankgebed..... Want een kerk brengt zegen, altijd.

Na de wijding van den steen door Mgr. Le Blanck werd de Litanie van Aller Heiligen gebeden. Daarop werd de steen ingemetseld, en dan zegende Mgr. Le Blanc het gansche bouwterrein, terwijl de aanwezige priesterschap de liturgische gezangen uitvoerde. Vervolgens werd in den steen een zinken koker gemetseld, bevattende een oorkonde, waarop het volgende was gecalligrafeerd, „D.O.M. Anno MCMXXVI, Pio XI papa, Henrico Van De Wetering Archiepiscopo, etc.”, vertaald in het Nederlandsch: “Aan den almachtigen God. In het jaar 1926, onder het pausschap vau Pius XI, terwijl Hendricus van de Wetering Aartsbisschop was, Leopold Fock Kanunnik van het Kapittel van Utrecht en deken van Amersfoort, Carolus Le Blanck Geheim Kamerheer van Paus Pius XI, Kanunnik. van het Kapittel van Utrecht, deken van Culemborg en pastoor te Cothen, Henricus van Harten pastoor te Hamersveld, Gerardus Reinders pastoor te Zeist, Mattheus, Andriessen pastoor te Rijsenburg en Joannes van Rooyen pastoor te Renswoude (Veenendaal), heeft Bernardus Franciscus Overmaat, professor van het Seminarium te Rijsenburg en eerste rector dezer kerk. toegewijd aan de Heilige Theresia van het Kind Jezus, den eersten steen, gelegd in tegenwoordigheid van de professoren van dat Seminarium en van verschillende andere priesters, door de hand van Deken Le Blanc, op den l7den Mei, den eersten jaardag der heiligverklaring van Theresia, patrones dezer kerk. Tenslotte was er voor alle aanwezigen gelegenheid hun metselaars-kwaliteiten te tonen, door in letterlijken en figuurlijken zin „een steentje" bij te dragen.

  • Het nieuwe kerkje. En hoe het noodig is

Het kerkje van de H. Theresia van Lisieux zal een mooi, landelijk karakter krijgen, dat goed harmonieert met de omgeving. De pastorie zal voorloopig verhuurd worden totdat de middelen bijeen zijn, waaruit het onderhoud van een herder kan worden bestreden. Het is ontworpen onder architectuur van de fa. Herman Kroes & Zn., architecten te Amersfoort, en zal worden uitgevoerd door de firma Hemels en Van Eynden, aannemers te Amersfoort. Dit nieuwe bedehuis, dat tusschen de 300 en 330 zitplaatsen zal bevatten, kan worden gebouwd voor den prijs van ruim dertig mille. Het strekt op zichzelf architect en aannemer reeds tot eere, dat voor zulk een betrekkelijk geringe som zulk een mooi en vriendelijk Godshuis kan worden gebouwd. Aan degelijkheid zal het daarbij niets inboeten; de namen Kroes en Hemels staan daarvoor borg. De kosten van het geheel, inclusief den grond en 'n eenvoudige kerkmeubileering bedragen ruim 55 mille.
Dit bedrag is nog niet geheel bijeen en Prof. Overmaat zit deswege voor zware zorgen. Hij, die zelf a.h.w. de simulator was voor dezen bouw, die zich ongevraagd beschikbaar stelde om hier de zielzorg op zich te nemen, hij moge door zijne vrienden en door allen die iets over hebben voor de verspreiding en instandhouding des geloofs, niet vergeten, worden! De St. Theresiakerk komt te liggen in een omgeving, waar de bevolking overwegend niet-katholiek is, en waar de parochies soms uren ver uiteenliggen. De stichting werd vooral noodzakelijk, omdat onder het spoorwegpersoneel, dat op het groote emplacement aldaar werkzaam en meest het tuindorp bewoont, een belangrijk percentage katholieken schuilt. Reikhalzend is er naar een bedehuis uitgezien. Nu zullen ze er spoedig een hebben als ..... velen een handje helpen. We zullen binnenkort over de noodzaak van Professor Overmaats werk nog een en ander meedeelen. Thans tot slot alleen de vermelding, dat zijn Driebergensche postrekening het nummer 40339 draagt.

  • Uit Het Centrum, 4 Juni 1926.

Op 17 Mei j.l., den eerstn verjaardag der heiligverklaring van de kleine heilige van Lisieux, had - zooals wij uitvoerig hebben gemeld - te Maarn de eerste-steenlegging plaats van de St. Theresiakerk. Het wordt een eenvoudig, maar vriendelijk, landelijk Kerkje, dat schuil gaat achter boomen en eikenhakhout, dicht bij het Maarnsche spoorweg-emplacement. Herman Kroes en Zn., architecten te Amersfoort hebben het kerkje, dat pl.m. 350 zitplaatsen zal bevatten, ontworpen en de firma Hemel en Van Eynden, aannemers te Amersfoort, voeren het uit.

Mgr. de Aartsbisschop had al langen tijd ingezien, hoe noodzakelijk het was dat in deze streek een godshuis verrees. De Katholieke parochies toch liggen in het Oostelijk deel van de provincie Utrecht vaak uren ver uit elkaar, — hier en daar wel vier uur. En bovendien: Maarn heeft een groot Spoorwegemplacement, waar talrijke arbeiders werk vinden, en onder hen zijn vele katholieken, meest Brabanders, die met hunne gezinnen naar hier werden overgeplaatst. Hoe moeten deze menschen hunne godsdienstplichten waarnemen, als zij de sterkende aanwezigheid van kerk en pastorie missen, levend in een omgeving, die overwegend van ander gezindte is? Voor Januari 1926 gaven de Nederlandsche Spoorwegen het Maarnsche personeel gratis spoorkaartjes, om des Zondags in Utrecht de H. Mis te gaan bijwonen. Daarna echter verstrekt de Maatschappij slechts kaartjes voor Driebergen, en waar op Zondag de spoorverbinding tusschen beide dorpen verre van schitterend is, was het voor velen vrijwel onmogelijk hun plichten waar te nemen, daar hier circa 7 uren mee gemoeid waren. Natuurlijk lieten talrijken zich niet afschrikken, maar toch: de toestand veroorzaakte groot ongerief in de gezinnen en vooral voor huismoeders was kerkbezoek vrijwel onmogelijk.
Geen wonder, dat Monseigneur oor had voor de klachten uit dit deel van zijn bisdom. Toen Z.D.H, een keer verbleef in het groot-seminarie-Rijsenburg, en men weer eens overwoog hoe moeilijk de zaak wel was, omdat er ten eerste geen fondsen voor den bouw waren, en ten tweede ook geen zekerheid bestond, dat de bevolking een bescheiden bestaan zou kunnen verschaffen aan een parochieherder — toen was het, dat Professor B.F. Overmaat zich zonder aarzelen aanbood om als stichter en voorloopig ook als rector, van de nieuwe parochie op te treden. Bij zijn drukke taak als man van de wetenschap, als hoogleeraar in de wijsbegeerte, meende hij, kon hij deze zorgenvolle taak van parochie-stichter en zielenherder er nog wel bij nemen. Het aanbod werd aangenomen en Prof. Overmaat heeft met energie doorgezet. De professor had niets: geen geld en geen terrein, maar met een onbeperkt vertrouwen op de kleine H. Theresia, die al spoedig tot patrones werd verkozen, begon hij zijn arbeid. En nu? Vroolijk klinken achter het geboomte bij den spoorlaan de troffels op de baksteenen, muur na muur verrijst, en niet lang zal het duren of kerk en pastorie staan er en de kleine Theresia kan het "rozen doen regenen" over het Maarnsche land, rozen van geestelijke bevestiging en verdieping. „Het eenig noodige" zal ook hier gepredikt worden, hier, waar de treinen langs-snellon naar de centra van den arbeid, den arbeid om materieel gewin.
Daar zal de man, die gansch den dag slaaft voor een sober loon, den blik naar den hemel kunnen wenden en kracht vinden voor een doel, dat niet van deze wereld is. Daar zal het evangelie der liefde worden verkondigd in een streek, die al te lang gesloten scheen voor het helderder en doortastender katholicisme, dat onze dagen gaat doorstralen. Maar ondanks het feit, dat men volop met den bouw bezig is, blijft nog veel te doen. Wie geeft Prof. Overmaat een „steentje" voor zijn kerk? De kosten van het kleine bedehuis zijn f 30.000.—. Een heel „voordeelig" kerkje dus! Daar komt voor grondkosten, meubileering etc. nog f 25.000 bij, zoodat in totaal dus f 55.000.— noodig zal zijn. En aan dit bedrag is men nog lang niet toe: de schuldenlast kan heel wat vermindering velen, de zorgen zijn drukkend. Prof. B.F. Overmaat, Groot-Seminarie Driebergen, Postrekening 40889, zal uiterst dankbaar zijn voor iedere hulp. Wij bevelen zijn stichting bijzonder bij onze lezers aan.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur