Handelingen

Gendt, Nijmeegsestraat 4 - Martinus (1951 - 2015)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Lingewaard
Plaats: Gendt
Adres: Nijmeegsestraat 4
Postcode: 6691CN
Inventarisatienummer: 11517
Jaar ingebruikname: 1951
Architect: Sluijmer, Joh.H.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen


Geschiedenis

Monumentale wederopbouwkerk met toren in neoromaanse vormen. De toren dateert uit 1960.

Buiten regulier gebruik als parochiekerk per 1 januari 2015.

Bericht uit 2004

De kerk is veel te groot. Men wil de kerk niet slopen, maar verbouwen voor een aantal openbare instellingen. En er blijft ruimte gereserveerd voor kerkdiensten. In Zweden noemt men dat een kulturhus. (51-04)

Orgel

Het orgel is gebouwd door firma Jos H. Vermeulen in 1952.

In de media

  • Uit de Gelderlander woensdag 17 november 2010

GENDT - Sloop van kerkgebouw, mortuarium en koor van de Martinuskerk in Gendt.

Dat is een van de uitgangspunten van de plannen van het kerkbestuur. Die plannen zijn in september 2008 ingediend bij de gemeente. Politiek Lingewaard suggereerde vorige week dat inmiddels een sloopvergunning is aangevraagd voor de Gendtse kerk. Lex Cornelissen van het kerkbestuur ontkent dat: "Onze plannen hangen direct samen met de plannen voor het kulturhus. Zolang de gemeenteraad daarover nog geen besluit heeft genomen, kunnen wij ook niets doen."

In een brief aan de Gendtse parochianen liet het kerkbestuur onlangs weten 'niet de dupe te willen worden van dralende bestuurders en besluiteloze raadsleden.'

  • Uit: lingewaardactueel.nl, dinsdag 15 november 2016

Info over bouwplannen kerk Gendt

GENDT - In 2012 is besloten om binnen de parochie De Levensbron 5 kerken te sluiten voor de weekend-liturgie. Om op termijn, zodra er een andere bestemming voor de kerken gevonden is, deze te onttrekken aan de eredienst en er een andere bestemming voor te zoeken. Op dit moment zijn er op dat gebied ontwikkelingen ten aanzien van de kerk te Gendt. In het verleden is een plan tot sloop van, een gedeelte, van de kerk en bouw van woningen aan de orde geweest. Dit plan heette indertijd Martinus Mark maar is nooit tot ontwikkeling gekomen. Echter, het bleef latent wel leven bij een aantal personen en op enig moment werd het parochiebestuur een schets aangeboden van een plan om te komen tot woningbouw op de plaats van en rondom de Gendtse kerk. Het parochiebestuur heeft vervolgens enkele betrokken parochianen benaderd om als extern adviseur het bestuur terzijde te staan en er is verder geborduurd op het aangeboden plan. Dit heeft er in geresulteerd dat er momenteel een serieus plan ligt voor de bouw van woningen op de plaats van -een gedeelte- van de kerk en rondom de kerk. Evenals overigens in het plan Martinus Mark was voorzien. In het plaatje dat hierbij wordt afgedrukt ziet u hoe gedacht wordt dat het geheel er uit kan komen te zien. Het is daarbij de bedoeling dat het middenschip van de kerk gesloopt wordt en dat voorfront en (priester-)koor gehandhaafd blijven. In het voorfront wordt een ontmoetingsruimte voor de Gendtse geloofsgemeenschap gecreëerd en in het koor worden enige appartementen (2 of 3 dat is nog niet helemaal duidelijk) ondergebracht. Verder wordt het voormalige middenschip een soort binnentuin en worden ter weerszijden daarvan 2 rijen met 3 bouwlagen van ieder 4 appartementen gebouwd. Rekening houdend met enige ruimte die moet dienen als berging zouden daar dan 22 appartementen gerealiseerd kunnen worden. Op deze wijze blijft de vorm van de huidige kerk zichtbaar in de nieuwe bebouwing. Ook de bestaande Mariakapel blijft gehandhaafd. Op het naast de kerk gelegen terrein komen parkeervoorzieningen en op de achter de kerk gelegen voormalige begraafplaats komen vervolgens 10 patiowoningen. Ontsluiting van het complex is voorzien via de Batouwestraat en om het plan compleet te maken zou daar, op grond die van de gemeente is, nog een 2-onder-1 kapwoning gerealiseerd kunnen worden alhoewel dit laatste nog uitgewerkt moet worden met de gemeente. Bij de opzet van het plan is rekening gehouden met het volgende: • de kerk, die gebouwd is ná de tweede wereldoorlog, is geen monument maar heeft wel cultuur-historische waarde. Vandaar dat het voorfront blijft staan; • de pastorie, die momenteel verhuurd is aan De Karmel, blijft eigendom van de parochie; • behoud van de waardevolle bomenrij rondom de voormalige begraafplaats; • een beperkt woonprogramma waarbij gekozen is voor kwaliteit (van het plan) en niet voor kwantiteit (meer huizen op hetzelfde stuk grond); • handhaving van het grasveld achter de pastorie en vooralsnog hier geen woningen situeren (voor gebruik door de geloofsgemeenschap Gendt); • de vorm van de huidige kerk blijft zichtbaar in de verbouwing.

Over het plan is reeds overleg geweest met de gemeente Lingewaard alwaar het plan positief ontvangen is en dat geresulteerd heeft in het collegebesluit tot goedkeuring van het stedenbouwkundig plan. Dit heeft er verder o.a. in geresulteerd dat het plan in juni reeds te zien was op de site van "Groeten uit Gendt". Verder is er een projectontwikkelaar annex bouwbedrijf gevonden die het plan in uitvoering wil nemen Het plan is inmiddels voorgelegd aan de locatieraad en de pastoraatsgroep van de geloofsgemeen-schap Gendt, waar het enthousiast werd ontvangen en ook het bisdom kan zich vinden in het plan. Om ook de Gendtse parochianen, en eventuele andere belangstellenden, zo uitvoerig mogelijk te informeren wordt op woensdag 16 november om 19.30 uur in de kerk te Gendt een inloopavond georganiseerd waar de bouwplannen gepresenteerd worden. De Gendtse parochianen hebben voor deze informatieve inloopavond een uitnodiging aangetroffen bij het onlangs verschenen parochieblad de 7Sprong maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

  • Uit; Omroepgelderland.nl, d.d. 22 augustus 2018

Niet bidden maar wonen in Martinuskerk Gendt

GENDT - De uit 1952 stammende Martinuskerk in Gendt krijgt een nieuwe bestemming. Waar voorheen de kerkbanken stonden, verrijzen binnenkort appartementen. Ook op de omliggende voormalige begraafplaats komen woningen te staan. Een deel van de huidige kerk, het cultuurhistorisch belangrijke en karakteristieke voorfront, blijft behouden. Dat biedt straks onderdak aan twee woningen en kleine maatschappelijke voorzieningen. Het middenschip gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor 22 gloednieuwe woningen. Op de oude begraafplaats is plek voor nog eens 12 woningen. De graven zijn in 2005 allemaal geruimd. Voor de woningen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat plan ligt tot en met 3 oktober ter inzage.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur