Handelingen

Categorie

Gemeente Littenseradiel

Uit Reliwiki

Nederlands:De gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel, alsmede de dorpen Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum van de gemeente Littenseradiel: samenvoeging in de bestaande gemeente Leeuwarden. de gemeente Súdwest-Fryslân, alsmede de dorpen Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Waaksens, Wiuwert en Wommels van de gemeente Littenseradiel: samenvoeging in de bestaande gemeente Súdwest-Fryslân. de gemeenten Franekeradeel, het Bildt en Menaldumadeel, alsmede de dorpen Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp van de gemeente Littenseradiel: samenvoeging tot een nieuwe gemeente Waadhoeke. Gemeente Littenseradiel houdyt dus op met bestaan per 1-1-2018.

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.