Handelingen

Amstelveen, Haagbeuklaan 3 - Heilige Geest

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilige Geest
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amstelveen
Plaats: Amstelveen
Adres: Haagbeuklaan 3
Postcode: 1185KK
Inventarisatienummer: 04706
Jaar ingebruikname: 1962
Architect: Groot, J. de
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Interessante, grote, moderne zaalkerk, met losstaande klokkentoren, semi-losstaande ronde doopkapel, en diverse mooie details.

Rechts van de grote kerkzaal bevindt zich een (tot 2016) dagelijks geopende dagkerk. Deze mooie "dagkapel" werd ook gebruikt voor "kleinschalige" vieringen

Ook wel Kruispunt genoemd, wegens een samenvoeging in loop jaren 1980 van de Heilige Geestparochie met een andere parochie in Amstelveen-Zuid, die vieringen hield in een multifunctionele zaal "Kruispunt".

Begin 2010 aangewezen als Gemeentelijk monument.

Op middellange termijn, aldus berichten begin 2012, zou deze kerk in principe aan de eredienst worden onttrokken. Als centrale R.K. kerk voor het zuiden van Amstelveen blijft dan in gebruik de monumentale St. Urbanuskerk in Amstelveen-Bovenkerk.

Aan de eredienst onttrokken in een afscheidsviering op zondag 15 mei 2016. Enkele attributen zijn toen overgebracht naar de St. Urbanuskerk, die op 21 mei 2016 na jarenlange restauratie is heropend.

  • 2018 Voornemen tot sloop. Er zijn wel acties voor behoud van het gebouw.

Persbericht, 29 april 2019

Heilige Geestkerk: wijkcentrum?

Nieuws

Wijkplatform Keizer KarelPark wil een wijkcentrum in de leegstaande Heilige Geestkerk. Zij heeft daarover een brief geschreven aan burgemeester en wethouders en de raadsfracties. Een belangrijke zet van het wijkplatform: er is tenslotte in onze wijk nog geen echt wijkcentrum zoals we die in andere wijken kennen. Wij hopen en gaan er vanuit dat de lokale politiek dit signaal serieus oppakt. De Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan in Amstelveen staat al enkele jaren leeg. De kerk is verkocht aan een projectontwikkelaar die op deze plaats woningen wil bouwen. Het Wijkplatform wil zich sterk maken voor het behoud van de kerk en hergebruik van het gebouw ten behoeve van de wijk Keizer Karelpark.

Behoud monumentale waarden in de wijk

Het Wijkplatform Keizer Karelpark wil de monumentale waarden in de wijk behouden. De Heilige Geestkerk is een gemeentelijk monument. De kerk is zowel cultuurhistorisch als bouwkundig van belang voor Amstelveen en voor de wijk Keizer Karelpark. De historie van de uit 1962 stammende Heilige Geestkerk is belangrijk voor de ontwikkeling van het naoorlogse Amstelveen en voor Keizer Karelpark in het bijzonder. De kerk is gebouwd in een tijd dat de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog vastere vormen begon aan te nemen en Amstelveen een sterke groei doormaakte. Een fors deel van de gemeente is toen tot stand gekomen. In die tijd werden voor het groeiende aantal inwoners veel kerken en scholen gerealiseerd, waaronder de Heilige Geestkerk. De meeste van deze kerken en scholen zijn inmiddels gesloopt.

De Heilige Geestkerk is een goed voorbeeld van een kerk die werd gebouwd in een tijd dat de verzuiling nog een rol speelde. De kerk is tot stand gekomen via een inzamelingsactie onder parochianen, vooral bewoners van de wijk Keizer Karelpark. De kerk is dus door bewoners, voor bewoners gebouwd. De Heilige Geestkerk is voorzien van een aantal details die de kerk bijzonder maken, zoals: het tegeltableau boven de ingang dat de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen (op Pinksterdag) toont, een ontwerp van de kunstenaar Huub Levigne; het raamwerk ‘Heilige Geest’ aan de voorzijde van de kerk, eveneens ontworpen door kunstenaar Huub Levigne; het bestaat uit twee gedeelten van elk tien smalle deelramen en toont een duif (het symbool van de Heilige Geest) in zijn vlucht; de ronde doopkapel aan de linker zijkant van de kerk, geheel opgetrokken in glas-in-lood; de glas-in-loodramen van de dagkapel aan de rechterzijde van de kerk. Al deze elementen zouden verloren gaan indien de kerk wordt gesloopt.

Plan voor hergebruik

Het Wijkplatform Keizer Karelpark zou graag zien dat de kerk een nieuwe bestemming krijgt, zoals met de H. Annakerk aan de Amsterdamseweg is gebeurd.

In het Coalitieakkoord 2018-2022 heeft het college van B&W van Amstelveen vermeld een visie te willen ontwikkelen op de toekomst van de wijkcentra in Amstelveen. In die visie komen de gewenste spreiding, het aantal en de multifunctionaliteit van de centra aan de orde. De wijk Keizer Karelpark heeft als een van de grootste wijken in Amstelveen nog steeds geen echt wijkcentrum. Dat is een gemis in deze wijk met een zeer diverse samenstelling van de bevolking, waar sociale kracht en samenhang aandachtspunten zijn. Keizer Karelpark is een wijk met veel verschillende nationaliteiten. Daarnaast is het ook een wijk waar relatief veel mensen met een langdurige uitkering en/of financiële en psychische problemen wonen. Mede hierdoor is eenzaamheid een probleem in onze wijk. De wijk heeft weliswaar veel (bovenwijkse) voorzieningen, maar deze sluiten niet aan bij de behoeftes van veel wijkbewoners. Ook jongeren in de wijk gaven en geven aan een plek te missen waar zij samen kunnen komen. Het gaat hierbij om de jongeren die de speeltuin zijn ontgroeid, maar die nog niet zelfstandig naar Amsterdam kunnen en/of mogen en daarom op de wijk zijn aangewezen. Zij hebben nu diverse hangplekken in de wijk, waar hun aanwezigheid regelmatig als overlast wordt ervaren. Omdat alleen al de aanwezigheid van een groepje jongeren op een bankje als onprettig wordt ervaren, wordt al snel de politie gebeld. In de weekenden trekken zij via apps van feestje naar feestje. Ouders vinden het onprettig dat zij niet weten waar de jongeren zijn. Onlangs kwamen jongeren uit de wijk met de vraag of in de kerk geen plek voor hun is. Zij zijn ook zeker van plan om zelf de handen uit de mouwen te steken. Een jongere opperde het idee om (onder begeleiding van de school) de rol van projectleider uit te oefenen. Niet alleen jongeren, maar ook andere groepen inwoners van de wijk zouden baat hebben bij een ontmoetingsplek, mogelijk een (zelf gerund) buurtcafé en een locatie waar activiteiten georganiseerd kunnen worden voor doelgroepen waar nu nog weinig voor wordt gedaan. Het Wijkplatform Keizer Karelpark ziet in hergebruik van de Heilige Geestkerk een prachtige kans om een multifunctioneel wijkcentrum te realiseren, dat gericht is op jongeren en ook op wijkbewoners van andere leeftijden. In de wijk is behoefte aan ontmoetingsplekken waar contact met andere wijkbewoners gelegd kan worden, dat wil zeggen ruimtes waar bewoners in verbinding met elkaar kunnen komen. Tevens zouden ook het wijkplatform en het communicatieplatform van Keizer Karelpark in het gebouw onderdak kunnen vinden. Daarnaast zou op de plek van de pastorie kleinschalige woningbouw kunnen komen voor starters en/of collectieve woonvormen voor mensen die enige begeleiding nodig hebben. Deze types woningbouw vervullen een behoefte in de wijk. Als voorbeeld van een mogelijke invulling denken wij aan ons concept van een kleine community met enkele Tiny houses en een gezamenlijke binnenruimte in combinatie met een gezamenlijke tuin voor de wijk waar kruiden en andere eetbare producten kunnen worden geteeld. Hergebruik van de Heilige Geestkerk als multifunctioneel wijkcentrum biedt kansen om de sociale cohesie in de wijk Keizer Karelpark te verbeteren. Dit doet ook recht aan de intentie waarmee de kerk is gebouwd: namelijk door de wijk en voor de wijk.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur