Handelingen

,s-Gravenhage, Anna Paulownastraat 78 - tempel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Soefi tempel
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Anna Paulownastraat 78
Postcode: 2518BE
Inventarisatienummer: 002198
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Kramer, P.L.
Huidige bestemming: kerk
Monument status:

Geschiedenis

Gesitueerd in achtertuin villa.

In de media

Uit Het Vaderland, 21 Januari 1929.

DE EERSTE SOEFI-KERK HIER TER STEDE

Nadat men zich geruimen tijd met gehuurde zalen had moeten tevreden stellen, werd Zondagmorgen de eerste Soefi-kerkzaal hier ter stede in gebruik genomen aan de Anna Paulownastraat 78. Om dien bouw mogelijk te maken had de Nationaal Vertegenwoordiger van de Soefi beweging voor Holland, de heer H.P. van Tuyll van Serooskerken zijn tuin opgeofferd. Zooals elke dienst, was ook deze voor ieder toegankelijk en velen hadden gebruik gemaakt van de gelegenheid om deze feestelijkheid bij te wonen.

De ruime entree, waarboven het Soefi-embleem aangebracht is, was met hoog opgegroeide planten versierd. Dit bracht den bezoeker al dadelijk onder de bekoring van schoonheid, die het geheel bood. Rechts van deze vestibule bevindt zich een ruime, practisch ingerichte vestiaire met een tweetal toiletten. Door een dubbele deur komt men daarna de kerkzaal binnen, die door centrale verwarming op een aangename temperatuur gehouden wordt. Evenals de vestibule en de vestiaire is ook de zaal geheel bedekt met een dikke kokosmat, zoodat geen hinder ondervonden wordt van heen en weer loopen. De 200 ruime, gemakkelijk zittende klapstoeltjes zijn zoo geconstrueerd, dat opstaan of gaan zitten geen stoornis veroorzaakt. Alles is in lichte tinten gehouden. Een gordijn tempert het daglicht, dat uit een ruime koepel binnenvalt, zoodat overdag een stemmige verlichting van de zaal verkregen is. Het kunstlicht is op moderne wijze aangebracht door de lichtbronnen aan het oog te onttrekken, wat tot een prettige, rustige atmosfeer medewerkt. Aan de Oostzijde bevindt zich het altaar, dat, met het oog op de feestelijkheid, met een grooter keur van bloemen en planten prijkte dan gewoonlijk. Rust, vrede en wijding waren de indrukken die men ontving bij het binnentreden en deze gewaarwordingen werden versterkt tijdens den dienst. De heer van Tuyll van Serooskerken, die zijn toespraak had gebouwd op de voor dezen feestdag zoo buitengewoon toepasselijke woorden uit de Heilige Schriften van de verschillende Groote Godsdiensten, deed duidelijk, uitkomen het doel van de Soefi-beweging: het verspreiden en verwezenlijken van de wetenschap der eenheid en van den godsdienst van liefde en wijsheid, zoodat de verscheidenheid van godsdiensten en gelooven vanzelf zal ophouden te bestaan, en opdat het menschelijke hart moge overvloeien van liefde, en alle haat, door verschillen en onderscheidingen veroorzaakt, moge worden uitgeroeid.

Het ontdekken van het licht en de sluimerende vermogens in den mensch, van de verborgen zijde aller godsdiensten, van de macht der mystiek en van het wezen der wijsbegeerte, zonder in strijd te komen met gebruiken en geloof. Mede te helpen om de beide tegengestelde polen der wereld, het Oosten en het Westen door wederkeerige uitwisseling van gedachten en denkbeelden dicht tot elkander te brengen, opdat de universeele broederschap tot stand moge komen en de eene mensch den anderen mensch tegemoet moge treden boven de enge beperkingen van natie of ras. Hij legde er den nadruk op dat de kernen de verschillende Schriften eenzelfde is. Eenvoud, geen samengesteldheid is het wat ons uit de Heilige Boeken tegemoet komt, toewijding aan den Schepper, liefde voor al het geschapene. En die toewijding sprak uit elk woord, die overtuiging bleek uit iederen zin. Iedereen is welkom, rang of stand mag geen verschil brengen, elk geloof kan hier bevrediging vinden, elke overtuiging wordt ten volle gerespecteerd. Zoo bracht deze eerste dienst, zoowel door het milieu als door het gesprokene, een machtige bekoring aan alle aanwezigen. Rest ons tenslotte nog een woord van waardeering voor den architect van het nieuwe kerkgebouw, den heer Piet Kramer, die zich in onze stad een uitstekenden naam verworven heeft door één zijner grootste scheppingen n.l. de Bijenkorf.

Externe links

in Wikipedia

Afbeeldingen